31 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30226

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (48) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“48) Sıkıştırılmış doğal gaz dolum tesisi: Doğal gazın kuyubaşı, ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sisteminden, tedarikçilerden ve/veya dağıtım şirketlerinden satın ve/veya teslim alınıp sıkıştırıldığı ve mülkiyeti/zilliyeti lisans sahibinde veya diğer bir CNG satış veya CNG iletim ve dağıtım lisansı sahibinde olan basınçlı kaplara doldurulduğu tesisleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) CNG satış, OtoCNG ve toptan satış (OtoLNG) lisanslarında tesis adresinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadiller hariç CNG, toptan satış (OtoLNG) ve iletim (LNG) lisanslarında yapılacak diğer tüm tadiller,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tüzel kişiliğin aşağıda belirtilen tutarda asgari sermayeye sahip olması,

 

Lisans Türü

Sermaye (2017 yılı için) (TL)

İthalat

5.410.000

Depolama

27.100.000

Depolama (azami 75.000 m³  sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi için)

6.500.000

Toptan satış (Üretim şirketleri için bu rakamın %50’si esas alınır)

5.410.000

Toptan satış (OtoLNG)

1.000.000

İhracat

2.850.000

CNG satış

541.000

CNG iletim ve dağıtım

541.000

OtoCNG

541.000

İletim

27.100.000

İletim (LNG)

1.360.000

Dağıtım

İhaleye çıkılan şehrin özelliğine göre ihale ilanında Kurul tarafından belirlenen sermaye miktarı”

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.