30 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30225

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Merkezin amaçları; afet ve acil durum yönetim sürecinin temel unsurları olan oluşum, risk-zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme ile mesleki yeterlilik ve iş sağlığı ve güvenliği konularında üniversitenin ilgili akademik-idari birimlerinin ortak çalışmasıyla ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmaktır. Bu çerçevede Merkezin amaçları şu konuları kapsar:”

“c) Afet ve kaza yönetim sürecindeki konular ile mesleki yeterlilik ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere toplum bilinçlendirme eğitimleri ve sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi.”

“d) Ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uygun ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak personel belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, alan araştırması, sınav organizasyonu, her türlü eserlerin yayını, ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesinin sağlanması.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık çalışanı eğitimlerinin düzenlenmesi, eğitime katılanlara katılım belgesi verilmesi,

i) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyon eğitimi yapılması, sınav düzenlenmesi, belge, sertifika ve katılım belgesi verilmesi,

j) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Eğitim, bilimsel faaliyetler ve araştırma projeleri birimi.”

“c) Mesleki Eğitim Birimi.”

“d) Sınav Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Sertifikasyon Birimi.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2014

29219