24 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30220

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Merkez Müdürü devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından birinci fıkrada belirtilen özellikleri haiz en az iki en çok yedi öğretim üyesini Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) olarak Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Merkez Müdür Yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2013

28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/12/2013

28859

2-

6/7/2014

29052

3-

6/12/2014

29197

4-

12/12/2016

29916