23 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30219

YÖNETMELİK

Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kayıt yenileme ve yıl içi sınavlarında geçerli mazeretler; tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın vefatı, sağlık ve trafik kazası ile ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerdir. Sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde öğrencinin yazılı beyanı ve başvurusu üzerine yeni bir kimlik kartı verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin bütün bölüm ve programlarında kredili sistem uygulanır. Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan, ders kredilerinin hesaplanmasında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 kredi 25-30 saat iş yüküne karşılık gelecek şekilde tespit edilir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan 5 inci düzey (ön lisans) için 120 kredi; 6 ncı düzey (lisans) için 240 kredi esas alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerin özelliklerine göre öğretim planında görülen teorik dersler, uygulamalı dersler ve pratik çalışma, atölye, tıbbi ve klinik uygulamalar, laboratuvar çalışması, eskizler, arazi üzerinde uygulama, bitirme projesi, diploma projesi, staj, ödev çalışması ve seminer gibi uygulamalardan oluşur. Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin uygulama ve laboratuvar süresi bir yarıyıldır.

(2) Ön lisans/lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı; ilgili kurul tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüklerinin önerisi ile Nisan ayı sonuna kadar belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Tanımlanmış ya da değişiklik yapılmış bir program müfredatı, takip eden akademik yılda uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısı on beşten az olamaz, on beşten az olması halinde bu dersin açılıp açılmamasına Senato tarafından karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bir ders için ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Bir derse yazılan öğrenci sayısı seksen ve üzeri ise öğretim elemanının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ders gruplara bölünebilir. Uygulama veya seçimlik derslerde gruptaki öğrenci sayısı on beş kişiden az olamaz ancak zorunlu hallerde derse yazılan öğrenci sayısı seksenin altında ise öğretim elemanının teklifi, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile ders gruplara bölünebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci katkı payını ödedikten sonra azami öğrencilik süresinden sayılması koşulu ile ders kaydını yaptırarak ya da yarıyıl için öngörülen en fazla kredi/saat ders yükünün altında kalan dilediği kadar sayıda derse kayıt yaptırarak öğrenimini sürdürebilir.

(3) Öğrenciler birinci yarıyıldan itibaren ders kaydı yaptırmakla yükümlüdür. Ders kaydı yaptırmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) 28 inci maddede tanımlanan GANO’su 1,80’in altında olan öğrenciler üst yarıyıldan yeni ders alamaz. Ancak başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar eder. Bu durumda olan öğrenciler ulusal ve/veya uluslararası değişim programından yararlanamaz.

b) GANO’su 1,80 ve üzeri olan öğrencilerin alt yarıyıllardan alacakları derslerle, kayıt yaptıracakları yarıyıldaki derslerin kredilerinin toplamı ortak zorunlu dersler hariç 40 AKTS kredisini geçemez. Böyle durumlarda bırakılan dersler, açıldığı ilk yarıyılda tekrar alınır.

c) Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders artırabilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ve laboratuvarların ise en az %80’ine devam zorunludur. Bir dersin devam ve uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren fakat sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin bu derslerin tekrarlarında devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrarladıkları dersin yapılacak ara sınavlarına ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmaları gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az %85 devam şartı aranır. Bunu sağlamayan öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavına giremezler. Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından ilgili kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan yoklamalarla tespit edilir.”

“(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi; yoklama listeleri ile birlikte dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda, ilgili bölüm başkanlığı aracılığıyla ilgili dekanlık/müdürlüğe teslim edilir. Teslim edilen listeler yarıyıl/yıl sonu sınavlarından önce birimin internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında öğrenim amacıyla yurt dışına giden öğrenciler, gitmeden önce eşleştirilmiş derslerden yurt dışında devam koşulunu yerine getirerek başarısız olmaları durumunda, Üniversitede staj hariç bu derslerin her biri için bütünleme ve tek ders sınavına girer ancak devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler dersi tekrar almak zorundadır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlarda öğrencilerin başarısı, 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür. Sınavı yapan öğretim elemanlarınca sınav tarihini takip eden bir hafta içinde ara sınav, proje, ödev ve laboratuvar çalışmaları gibi dönem içi çalışma sonuçlarını gösteren notlar rakam olarak öğrencilere ilan edilir. Öğretim elemanı gerek ara sınavlar, gerekse yarıyıl/yıl sonu sınavlarının sonuç listelerini üç nüsha olarak, sınav kâğıtları, sorular ve cevapları ile birlikte ilgili bölüm başkanlığı aracılığıyla ilgili dekanlık/müdürlüğe teslim eder. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından öğrencilere ilan edilir. Yazılı sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) YANO/GANO ilgili derslerden, 26 ncı maddeye göre alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle ve 29 uncu madde göz önünde tutularak hesaplanır. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Öğrencilere diplomayla birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı olduğu birime başvurması gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, Senato tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin normal süresi bir yıldır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarı şartı aranmaz ancak zorunlu hazırlık sınıfında başarı şartı aranır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 26 ncı maddede yer alan başarı katsayıları ve işaretler dikkate alınarak, öğrencinin başarılı olduğu faaliyetlere ait CC ve üzeri notların aynen kabulü ile bu not ve işaretler kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetler yerine not döküm belgesinde gösterilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/12/2010

27794

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/11/2011

28106

2-

6/3/2013

28579

3-

15/8/2015

29446