23 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30219

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İSTANBUL SEM): İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için İstanbul Üniversitesi adına; örgün, elektronik ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek her türlü eğitim ve öğretim programı, kurs, seminer, danışmanlık hizmeti vermek ve üniversite adına sertifikalandırmak, konferans, kongre, çalıştay düzenlemek, sabit veya gezici sınav organizasyonu yapmak, alan araştırmaları yapmak, ulusal ve uluslararası proje hazırlamak ve süreçlerini yönetmek, faaliyet alanına giren her türlü eseri yayınlamak,  ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak personel belgelendirme ve bu standartlarla ilgili sınav merkezi hizmeti vermek, meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenlemek ve üniversite ile özel sektör, sanayi ve diğer kamu kuruluşları arasında iş birliğine dayalı olarak hizmet sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel bilgi birikimini, toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için üniversite adına bireylerin yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirmek.

b) Özel sektör, sanayi ve diğer kamu kuruluşlarına eğitim, kurs, seminer, danışmanlık hizmeti vermek.

c) Rektörlüğe bağlı fakülte, birim ya da bölümlerce, üniversite bünyesinde yürütülen diploma programları hariç her türlü eğitim etkinliğinin koordinasyonunu sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz basım yayını ve satışını yapmak.

d) Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde üniversite adına tüm eğitim ve öğretim programı, kurs, seminer düzenlemek ve sertifika vermek.

e) Genel katılıma açık eğitim ve sertifika programı düzenlemek.

f) Tüm eğitim, sertifika programlarını örgün, elektronik, karma yöntemlerle vermek ya da verdirmek.

g) Ulusal ve uluslararası proje hazırlamak veya hazırlatmak ve projeye ait planlama, yürütme ve koordinasyon süreçlerini yönetmek.

ğ) Toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili araştırma yapmak ve raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak.

h) Üniversitenin tüm alanları ile ilgili danışmanlık vermek ya da almak.

ı) Tüm şehirlerde, Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık gibi birimler açmak veya açtırmak.

i) Yurt içi veya yurt dışı üniversiteler, eğitim kuruluşları, belgelendirme kuruluşları, danışmanlık firmaları ile işbirliği yapmak.

j) Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

k) Kamu kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına Üniversite adına akreditasyon başvurusunda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav, belgelendirme süreçlerini yürütmek,

l) Ulusal veya uluslararası seminer, konferans, kongre, çalıştay düzenlemek.

m) Faaliyet alanlarıyla ilgili, tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak.

n) 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı güvenliği konusunda eğitimleri düzenlemek.

o) Ulusal ve uluslararası belgelendirme ve sertifikasyon eğitimlerini her türlü yöntemle düzenlemek, sınav yapmak, belge, başarı sertifikası ve katılım belgesi vermek.

ö) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme ve sertifikasyon eğitimlerini her türlü yöntemle düzenlemek, sınav yapmak, belge, başarı sertifikası ve katılım belgesi vermek.

p) ISO 17024 standartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından öngörülen akreditasyon gereklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen tüm yeterliliklere ilişkin eğitim düzenlemek, gezici veya sabit sınav merkezleri oluşturmak ve sınav yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

r) Ulusal düzeyde meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısının da görev süresi üç yıldır. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetleri yönetmek,

ç) Merkez Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak ve alınan kararları yönetmek,

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin organizasyon şemasındaki birimleri yönetmek,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

g) Merkezin amaçlarına uygun yeni birimler kurmak,

ğ) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak,

h) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan yürütücü, denetçi, koordinatör, sınav komisyonu ve diğer komisyonları görevlendirmek,

ı) Sınav ve Belgelendirme süreçlerinde, Rektörlük adına temsile, ilzama ve tüm süreçleri yönetmeye yetkilidir.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Aylık olarak yapılacak ödeme tutarlarını, görev puantaj cetveli katsayılarını düzenlemek ve dağıtım şeklini belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 19/8/2009 tarihli ve 27324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.