23 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30219

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL HALK İLAÇLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesine bağlı olarak kurulan İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; dünyada ve Türkiye'de tıp tarihinde kullanılmış ve halen kullanılmakta olan geleneksel halk ilaçlarını araştırmak, bu ilaçları geliştirmek ve modern tıbbın hizmetine sunmak, Türkiye'nin bitkisel drog ve geleneksel ilaç potansiyeli ve kaynaklarını araştırmak, veri tabanı ve koleksiyonlar oluşturmak, analiz, tanımlama, ölçü ve standartları belirlemek ve değerlendirmek, Türkiye'de kullanılan doğal ilaçların taranmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, öğretim elemanlarının veya kamu ve özel kuruluşların bilimsel araştırmalarına destek vermek, bitki ve ilaç konusunda her türlü bilimsel çalışmalar ve eğitim yapmak, bitkilerde aktivite ve etken madde taramaları yapıp bileşik yapılarının belirlenmesi ve benzerlerinin kimyasal ve biyolojik yollarla sentezlenmesine imkân sağlamak, bölgesel sorunlar için çözüm üretmek ve dünyada bitkisel alanda tedavi amacı ile kullanılan ilaçların pazarını genişleterek ülkemizde üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, bu alanda kurumsal ve bireysel talepleri karşılamak amacı ile bölgesel ölçekte etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili bilim dallarında bilimsel araştırma ve uygulama yapmak,

b) Türkiye'nin doğal tıbbi ürünler potansiyelini ortaya koymaya, ekonomik ve endüstriyel değerlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak,

c) İnsan sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı belirlenen mücadele, hedef ve planlarına uygun olarak doğal tıbbi ürünlerin etken maddelerini araştırmak ve bu ürünlerin üretim yöntemleri ve tekniklerini geliştirmek,

ç) İnsan sağlığı için dünyada kullanılmakta olan doğal ilaçları taramak, bu ilaçların bileşimine giren doğal ürünleri belirlemek ve bu ürün ve ilaçlardan Türkiye'de bulunanların analizini yaparak bunlardan ilaç hammaddesi elde etme imkânlarını araştırmak, ürün geliştirme ve pilot ölçekte üretme ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek,

d) Geleneksel ve folklorik ilaçların modern ilaçlar haline dönüşmesini sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak,

e) Konu ile ilgili bilim dalları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Geleneksel ilaçlar alanında halka ve ilgililere yönelik aydınlatıcı ve eğitici konferanslar, seminerler, kurslar, sergi, sempozyum ve eğitim programları düzenlemek,

g) Türkiye dışında benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel faaliyetler yoluyla Türkiye'nin doğal ilaç potansiyelini tanıtmak,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda birincil ve ikincil kaynaklara dayalı araştırma ve yayınlar yapmak, yaptırmak, desteklemek, iletişim ağlarıyla ve veri tabanlarıyla bilgiye erişimde çağdaş hizmetlerden yararlanma olanakları sunmak,

h) Doğal kaynaklı ya da sentetik preparatların üretimi, standartlaştırılması, kalite kontrolü, tescil ve patent işlemleri ile ilgili çalışmalar yapmak,

ı) Geleneksel doğal tıbbi ürün ve ilaçlar konusunda özel bir bilgi yönetim sistemi oluşturmak ve yönetmek,

i) Öğretim elemanlarının ve diğer kuruluşların bilimsel çalışmalarındaki analiz gereksinimlerini karşılamak,

j) Doğal ve sentetik kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; biyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik değerlendirilmeleri ile biyo-yararlanım ve biyo-eşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak ve yaptırmak,

k) Tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler yanında doğal ve sentetik ilaçların ve kozmetiklerin biyolojik, kimyasal, farmakolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacıyla gerekli laboratuvarları ve üretim tesislerini kurmak,

l) Ülkemizde mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması, korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin ülkemizde yerleşmesine katkı sağlamak,

m) Endüstriyel potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile ilgili çalışmalara yardımcı olmak,

n) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün gereksinim duyduğu doğal, sentetik veya yarı-sentetik hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek araştırmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, teknoloji seçimi ve üretimi konularında danışmanlık yapmak,

o) Geleneksel tedavide ve ilaç yapımında kullanılan tüm doğal ürünlerin envanterinin çıkarılarak yerlerinin tespit edilmesini sağlamak,

ö) Tedavide etkinliği kanıtlanmış bitkilerin ve doğal ürünlerin üretime aktarılması ile hammadde üretimini arttırmak,

p) İşlenmemiş olarak ihraç edilen tıbbi bitkilerin etken madde/karışım izolasyonları yapılması yoluyla katma değeri daha yüksek ihraç ürünü üretmek, üretme yollarını yaygınlaştırmak,

r) Tıbbi bitkilerdeki etken maddelerin etki mekanizmalarını ortaya çıkaracak, etken maddelerin ilaç olarak alımı ve hedef dokuya dağılımı ile ilgili Ar-Ge yapmak,

s) Bitkilerde tespit edilen biyoaktif maddelerin daha yüksek etkili türevlerinin ve benzerlerinin üretilmesinde teorik biyomolekül etkileşimleri ve kimyasal/biyolojik yollar konusunda Ar-Ge yapmak,

ş) Elde edilen materyallerin ilaç ve besin takviyesi olarak kullanımının önünü açarak katma değeri yüksek ürünler geliştirmek,

t) Geliştirilen ürünlerin patentlenerek korunmasını sağlamak, tıbbi bitkiler ve onlardan üretilen maddelerin patentlenmesi konusunda eğitim programları düzenlemek,

u) Piyasada bulunan geleneksel ve bitkisel tıbbi ilaçların ve tıbbi ilaç olarak kullanılan diğer girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak, uygunluk raporlarını hazırlamak,

ü) Laboratuvar analizleri, test ve deneyler yapmak, uygulama ve araştırmalar yürütmek, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

v) Biyoteknolojik çalışmalar için laboratuvarlar kurarak bitki ve ilaç üretimi politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak ve bölgenin bitki florasının kaynaklarının korunmasına yönelik tohum bankaları oluşturmak,

y) Yeni, hızlı ve ucuz analiz ve araştırma yöntemleri geliştirmek,

z) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açılardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkezin yöneticisi olan Müdür;  Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir.  Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Merkezde Müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve öğretim elemanları bağlı bulundukları fakültedeki görevlerine de devam ederler.

(4) Müdür geçici olarak görevden ayrıldığında yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcısının olmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

e) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek,

f) Merkez faaliyetlerinin yıllık ve çok yıllık plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

g) Merkezin yıllık ve beş yıllık faaliyetleri ile ilgili araştırma, uygulama ve yatırım proje tekliflerini inceleyerek kendi görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

h) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve verimliliği artırmak,

ı) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

i) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözleşmeler yapmak,

j) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları dâhil dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeleri, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak iki, toplam olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,

ç) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek,

d) Müdür ve ilgili birimler tarafından her faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenleyerek Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

f) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

g) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak,

ğ) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını denetlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 10/3/2014 tarihli ve 28937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.