23 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30219

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl, en az yetmiş öğretim günüdür. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları bu süreye dâhil değildir. Öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihleri Üniversitenin ilgili kurulları tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir. Gerektiğinde bu süre, ilgili kurullar tarafından uzatılabilir.

(2) İlgili kurulların kararı ile eğitim-öğretim yılı dışında yaz okulu açılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders kaydı yaptırdıktan sonra akademik izinli olan öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere İZ notu verilir. Devam koşulu yerine getirilmeyen ders için DZ notu verilir. İZ veya DZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu ile bütünleme sınavına giremez ve dersi tekrar eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Her ders için en az bir yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Öğrencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından %30’dan az ve %60’tan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde belirlenir. Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur. Bu çerçevede bir dersin değerlendirilmesi; yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içi sınavları ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından, yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

(3) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programları, ilgili birim tarafından belirlenir ve sınavların başlama tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili kurulların kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavında FF ve YZ harf notu alıp başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her bir ders için herhangi bir başvuruya gerek olmadan bütünleme sınav hakkı verilir.

(5) Sınava girme veya girmeme konusundaki yükümlülük tamamen öğrencilere aittir. Bütünleme sınavlarında mazeret kabul edilmez. Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanamamış öğrenciler, bütünleme sınavından yararlanamaz.

(6) Yarıyıl sonu sınavlarında geçerli olan kurallar bütünleme sınavlarında da geçerlidir. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının yerine geçer ve geçme notu yine dönem içi notlar dikkate alınarak belirlenir.

(7) Değişim programları kapsamında ve özel öğrenci olarak giden öğrenciler ile başka bir üniversitenin yaz okulunda ders alan öğrencilere Üniversitede bütünleme sınavına girme hakkı verilmez. Bu öğrenciler, bütünleme sınavına dersi aldıkları üniversitede girebilirler.

(8) Değişim programları kapsamında ve özel öğrenci olarak Üniversitede ders alan öğrenciler, aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına Üniversitede girebilirler.

(9) Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci sınava giremez.

(10) Öğrencinin hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(11) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl meslek yüksekokulu müdürlüğünce saklanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Sınavlara itiraz, ilgili öğretim birimi yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak yapılır. Sınav sonuçlarında öğretim elemanlarının notları sayısal olarak toplarken yaptığı maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz.  İtirazlar, meslek yüksekokulu müdürlüğünce yapılacak incelemeden sonra ilgili kurullarca karara bağlanır ve not değişikliği varsa, ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Mazeret ile ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde bizzat, faks veya Üniversitenin ilgili kurullarının belirleyeceği diğer bir yöntem ile yazılı olarak ilgili birime yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin aslı, beş iş günü içerisinde ilgili birime teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, istirahat raporunun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili kurullar tarafından haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları, ilgili yarıyıl derslerinin on üçüncü haftası içinde yapılır.

(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları dışında kalan sınavlara, mazeret sınavı açılmaz.

(5) Mazereti ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır ve öğrencinin girmiş olduğu sınavlar iptal edilir.

(6) Yarıyıl derslerinin başlangıcını izleyen ilk iki haftadan sonra Üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler, yarıyıl içi mazeret sınavına girerler. Bu öğrencilerden yazılı olarak birimlerine başvuranlar yarıyıl içi sınavına girebilirler. Yazılı olarak birimine başvurmadığı halde yarıyıl içi sınavına girenlerin sınavı iptal olur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bütünleme sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, ilgili dersin harf notu aralıklarına göre verilir.

(3) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır:

a) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) İZ notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz. Öğrenci, İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

c) YT notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

d) GM notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavında GM notu alan öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse,  GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra dönüştürülür. Bütünleme sınavı sonunda aldığı not, yarıyıl sonu sınav notu olarak yarıyıl içi notları ile birlikte değerlendirilerek, öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. Bütünleme sınavına katılmayan öğrencilerin GM notu, sıfır kabul edilerek öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür.

e) SD notu: Ders planları intibakları sonucunda kaldırılan, öğrencinin sorumlu olmadığı derslere SD notu verilir ve ortalamaya katılmaz. Not dökümünde gösterilir; ancak not durum belgesinde gösterilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu öğrencilerin, mezuniyete hak kazandığı ilgili yarıyılın bütünleme sınavlarının sonuna kadar ilgili birime dilekçe ile başvurmaları gerekir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2013

28527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/4/2013

28618

2-

28/9/2014

29133

3-

25/1/2015

29247

4-

8/6/2015

29380

5-

8/7/2016

29764

6-

29/1/2017

29963