23 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30219

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Gönüllü çalışan: Merkezde duyulan ihtiyaç çerçevesinde belirlenen hizmetlere,  tam ya da yarı zamanlı olmadan kadrosuz, yetkinlik düzeyine ve gönüllülük ilkesine göre katkıda bulunan alanında uzman kişiyi, çalışanı ya da öğrenciyi,

b) Merkez (ODÜREM): Ordu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Ordu Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Stajyer: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji alanında lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,

f) Tam zamanlı uzman: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji alanında hizmet veren tam zamanlı ve kadrolu personeli,

g) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

ğ) Yarı zamanlı uzman: Merkezde duyulan ihtiyaç çerçevesinde belirlenen hizmetlere tam zamanlı ve kadrolu olmadan ve yetkinlik düzeyine göre katkıda bulunan alanında uzman personeli,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;  Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermektir.

(2) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere bireysel, sosyal,  eğitimsel,  mesleki alanlarda gelişimsel ve ilişki odaklı bireysel ve grupla psikolojik danışma/psikoterapi hizmetleri sunmak,

b) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak,

c) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, eğitsel her türlü rehberlik programları düzenlemek,

ç) Üniversite bünyesinde engelli öğrencilerin tespitini yapmak, engel türlerine göre ilgili sosyal ve eğitsel düzenlemeleri belirlemek, izlem çalışmalarını yapmak,

d) Üniversite bünyesinde süreğen hastalığı olan öğrencileri belirlemek, hastalığın tedavi süreci ve seyrine göre ilgili eğitimsel ve sosyal tedbirleri almak, izlem çalışmaları yapmak,

e) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek,

f) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki psikiyatri servisleri ile koordinasyon içinde çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrenciler için sevk mekanizması oluşturmak ve bu öğrencileri izleme çalışmalarını yürütmek,

g) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri vermek,

ğ) Yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon çalışmaları yapmak,

h) Hedef kitlenin ihtiyaç,  beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak,

ı) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak,

i) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayınlamak,

j) Merkezin çalışma alanında yapılan her türlü ulusal/uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak,

k) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim (süpervizyon) desteği sunmak, danışmanlık yapmak,

l) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

m) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Bu şartlara uygun bir öğretim elemanı bulunmadığı takdirde Müdür,  Merkez bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan uzmanlar arasından görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun olarak düzenlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi ile tüm Merkez çalışanlarından Rektöre karşı sorumlu olan Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin yılsonu çalışma raporunu Rektöre sunmak,

b) Merkezde görev yapan tam zamanlı, yarı zamanlı ve gönüllü uzmanlar ile stajyer öğrencilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

c) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının amacına uygun olarak ve koordinasyon içinde geliştirilmesini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

ç) Merkezde sunulan hizmetlerin öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çeşitlendirilmesini, etkinliğinin artırılmasını ve planlanmasını gerçekleştirmek,

d) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştirilmesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim,  kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek,

f) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek,

g) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel yeterliliğini ve idari yapının bu bilimsel gelişime uygun olmasını sağlamak,

ğ) Merkez çalışanlarının uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve mesleki alanlarda geliştirmelerine destek olmak,

h) Merkezin çalışma alanında yapılan ve Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili tüm ulusal/uluslararası etkinliklere katılmak,

ı) Merkez çalışanlarının eğitim-öğretim yılı içinde sundukları hizmetlerin etkinleştirilmesi için kendi aralarında düzenlenen haftalık vaka ve gözetim (süpervizyon) toplantıları başta olmak üzere tüm toplantıları yıllık çalışma programı çerçevesinde düzenlemek,

i) Merkez çalışanlarının personel işlerine ilişkin işlemlerini yürütmek,

j) Merkeze alınacak tam zamanlı uzman adaylarını ilgili mevzuat hükümlerine göre seçmek ve seçilen uzman adaylarını Rektörlüğe bildirmek,

k) Merkezde görev yapacak yarı-zamanlı, gönüllü uzmanlar ile stajyer öğrencileri belirlemek,

l) Merkezdeki araştırma ve eğitim projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik planlamaları ve uygulamaları gerçekleştirmek.

Müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür yardımcısı; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak iki ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçülerde Müdüre devredebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kadro ihtiyacını, yıllık faaliyet raporunu ve faaliyet planlarını hazırlamak ve teklif etmek,

b) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.