23 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30219

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2014 tarihli ve 28965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir programda bütün dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde tutularak iş yüküne dayalı olarak belirlenir. Bir programdaki toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300 ve altı yıllık programlar için 360’tır. Muaf olunan derslerin AKTS kredileri mezuniyet için geçerlidir. Eğitim-öğretim programlarında yapılan değişiklerden etkilenen öğrencilerin AKTS hesaplamaları ilgili yönetim kurullarının kararı ile öğrencinin lehine olacak şekilde düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Öğrenci bulunduğu yarıyılda, alt yarıyıllarda başarısız olduğu derslerle birlikte (yan dal ve çift ana dal hariç) toplam 45 AKTS kredisinden fazla ders alamaz. Ancak son sınıfın güz ve bahar yarıyıllarında tek dersi kalan öğrenci maksimum kredinin dışında bu dersi de alabilir. Öğrenci ders seçimine danışmanının da görüşünü alarak kendisi karar verir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen AKTS sınırı 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2014

28965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/8/2014

29085

2-

26/7/2015

29426

3-

10/7/2016

29766

4-

16/4/2017

30040