23 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30219

YÖNETMELİK

KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, KTO Karatay Üniversitesine bağlı olarak kurulan KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Merkez (KARUZEM): KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,

e) Uzaktan Eğitim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde verildiği öğretimi,

f) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uzaktan Eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Uzaktan Eğitim ile ilgili yayın, araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

c) Kurum içi ve dışında Uzaktan Eğitim ile ilgili ihtiyaç duyulan yazılımları ve ders içeriklerini geliştirmek ve bu konularda danışmanlık yapmak,

ç) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programlar geliştirmek,

d) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

e) Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrencilere ve topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm öğrenme faaliyetleri için ortam geliştirmek, ders içeriklerini kullanım için hazırlamak ve teknik destek vermek,

b) Çeşitli kurum ve kuruluşlara uzaktan eğitimle ilgili ihtiyaç ve istekleri konusunda teknik destek, danışmanlık, uygulama, değerlendirme ya da eğitim hizmeti vermek,

c) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve hayat boyu öğrenme programlarında çevrimiçi/çevrimdışı dersleri, sınavları ve programları geliştirerek desteklemek,

ç) Kamu ve özel sektörün talep ettiği eğitim programlarını organize etmek veya bu kurumların eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamak ve sunmak,

d) Toplumun ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda sertifika programları açmak ve yürütmek,

e) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli eğitim çalışmaları için öğretim tasarımı yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere vekâlet eder.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından öğretim elemanları arasından görevlendirilecek 3 üye ve Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.