23 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30219

YÖNETMELİK

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ARÜ TÖMER): Ardahan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

b) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencileri ile Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi ve Dil Bilimi bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik çalışmalar yapmak, staj yaptırmak, sertifikalar vermek.

c) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek.

ç) Türkçenin anadil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

d) Dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak.

e) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlik sınavları düzenlemek.

f) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

g) Türkçenin daha doğru ve etkili kullanımını sağlamak için karşılaşılan sorunları gidermeye yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

ğ) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını, bıraktığı eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek.

h) Yurt içindeki ilk ve ortaöğrenimde okuyan öğrenciler için diksiyon, okuma gibi anadillerini geliştirmeye yönelik kurslar açmak.

ı) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları ile işbirliği yapmak.

i) Türkçeyi öğrenmek isteyen yabancı uyruklu öğretim elemanları için seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.

j) Üniversitenin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek.

k) Üniversite dışında olan yabancı uyruklulara ve yurt dışında yaşayan veya yurt dışından gelen Türk çocuklarına Türkçeyi öğretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi üç yıllığına Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin personel ihtiyacını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

d) Merkezi temsil ederek ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

e) Merkez çalışanlarının görev dağılımını yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Üniversitedeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere toplam dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri, sertifika ve benzerlerine ilişkin esasları belirleyerek Senatonun onayına sunmak.

b) Merkezin görevleri doğrultusundaki faaliyetleri yürütmek üzere şubeler, alt birimler veya çalışma grupları oluşturulmasına karar vermek ve bunların görev ve organizasyon tanımlamalarını yapmak.

c) Merkeze gelen çalışma ve proje tekliflerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak. Müdürün her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu incelemek ve karara bağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma planının esaslarını belirlemek.

ç) Faaliyet ve programlarında görev alacakları ve bunlara ilişkin esasları belirlemek.

d) Merkezin işleyişine yönelik usul ve esasları hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.

e) Müdür tarafından Merkezin yönetimi ile ilgili getirilen diğer konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez sekreteri

MADDE 11 – (1) Merkez sekreteri; Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezin yazışmalarını hazırlamak, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna raportörlük yapmak ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yürütmek üzere, Üniversite personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 13 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 14/1/2011 tarihli ve 27815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.