22 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30218

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin adı “İstanbul Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesinin akademik ve  idari birimlerinin yönetimine, işleyişine ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Gedik Üniversitesinin akademik ve idari organlarının yönetimine, işleyişine, akademik ve idari organları ile bu organların görevlerine, disiplin işlemlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Kurucu Vakıf: İstanbul Gedik Üniversitesinin kurucusu olan Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfını,

c) Mütevelli Heyet: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üniversite Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu:  Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Genel Sekreterliğe bağlı Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Bilgi işlem daire başkanlığı,

b) Mali işler daire başkanlığı,

c) Personel daire başkanlığı,

ç) Öğrenci işleri daire başkanlığı,

d) Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı,

e) Sağlık kültür ve spor daire başkanlığı,

f) Yapı işleri ve teknik daire başkanlığı,

g) Strateji geliştirme daire başkanlığı,

ğ) İdari işler daire başkanlığı,

h) Hukuk müşavirliği,

ı) Basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/5/2011

27933