22 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30218

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ege Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Atatürk’ün hayatı, yetiştiği dönem,  Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli yönleriyle ilgili araştırmalar yapmak,  Atatürk İnkılâplarını incelemek,  Atatürk İlkelerini ve Atatürkçülüğü bütün özellikleriyle ortaya koymaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Atatürk dönemi, ilkeleri, inkılâpları, 1881’den günümüze kadar olan dönemi içine alan tarihi, iktisadi ve sosyal alanda, kitap, dergi, her çeşit belge ve bilgiyi gerektiğinde sözlü ve görüntülü olarak tespit edip toplar ve saklar.

b) Atatürk, dönemi,  ilke ve inkılâpları konusunda araştırmalara yardımcı olur.

c) Yukarıda belirtilen konularla ilgili sergi, konferans, seminer, panel ve bilimsel toplantılar düzenler.

ç) Kitap, dergi, makale, belgesel film, broşür ve poster türünde yayınlar yapar.

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki bilim ve araştırma kurumlarıyla amaca uygun konularda işbirliği yapar.

e) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi vermekle görevli öğretim elemanlarına destek verip, bilimsel dayanışma içerisinde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Rektör tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir.  Süresi sona eren Müdür, Rektörün onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. 

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda yardımcısı vekâlet eder. Yardımcısı mazeretli ise yönetim kurulu üyelerinden biri vekil bırakılır. Müdürün görevi sona erince yardımcının görevi de kendiliğinden sonra erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi tespit eder, Yönetim Kuruluna başkanlık yapar ve alınan kararları uygular.

c) Merkezi temsil edip idare işlemlerini yürütür.

ç) Yurtiçi ve yurtdışı bilim kurumları, Uygulama ve Araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlar.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından, üç yıl için, Merkez Müdürü tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından onaylanan üç öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Hazır bulunanların oy çokluğu ile karar verilir. Oyların eşitliği halinde Müdürün katıldığı tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun kararı haline getirilen ve Rektörlüğe gönderilen tutanakları üyelerin incelenmesine her zaman açıktır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır.

b) Merkezin, bilimsel çalışmalarda görevlendireceği elemanların tespiti ile ilgili durumlarda Müdürün tekliflerini inceler ve Rektörlük makamına önerilmesine karar verir.

c) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar.

ç) Araştırma, yayın veya öğretime yardımcı konularda karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.