22 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30218

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ikinci bölümünün başlığı “Kayıt İşlemleri ve Katkı Payı/Öğrenim Ücreti, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kimlik Kartı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Kayıt işlemleri ve katkı payı/öğrenim ücreti” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) ÇOMÜ öğrencileri, her eğitim-öğretim yarıyılı başında ve akademik takvimde belirlenen süreler içinde ilgili dönem için belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini yatırmaları halinde, 6 ncı ve 18 inci maddelerde belirlenen esaslara göre derslere kaydını yaptırır.

(5) Kaydını yenilemek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

(6) Bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, süresi içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen ve mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenci o dönem için kayıt yenileyemez.

(7) Kayıt silme veya sildirme durumunda alınmış olan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.”

MADDE 3  – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Katkı payını/öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme haftasında, 18 inci madde hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre, bilgisayar ortamında interaktif olarak kaydını yenilemesi gerekir. Bunlardan birini yerine getirmemiş olan öğrencinin kaydı yenilenmez.”

“(8) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen azami süreler içinde mezun olamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yenileyebilir. Bu durumdaki öğrencinin öğrencilik statüsü devam eder. Ancak ders ve sınavlara katılma ve varsa tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilere aynı zamanda ikinci lisans veya önlisans diploması, önlisans programını başarı ile yürüten öğrencilere ikinci önlisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlayan çift anadal programına devam etme hakkı verilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7)  Birinci sınıfına ilk kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Bir öğrencinin başarılı olamadığı ve öncelikle almak zorunda olduğu derslerle, bulunduğu yarıyıldan alacağı dersler her yarıyıl için 45 AKTS kredisini, lisans öğretiminde yedinci ve sekizinci, önlisans öğretiminde üçüncü ve dördüncü yarıyılda mezuniyet aşamasında ise 48 AKTS kredisini geçemez. Öğrencilerin güz yarıyıllarından almadığı veya başarısız dersi bulunması halinde; lisans programları için sekizinci, önlisans programları için dördüncü yarıyılda toplam 45 AKTS kredisi verilir. Ancak uygulama saati sekiz ve yukarı olan derslerin bulunması halinde öğrencinin alacağı toplam AKTS kredisi akademik danışman ve bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birinci sınıf ile bulunduğu sınıfın öncesi dönemlerdeki tüm derslerini almış ve başarmış olması halinde bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla GNO’su en az 3.00 olan öğrenciler isterlerse bir üst yarıyıldan da danışmanlarının onayı ile ders alabilirler. Üst yarıyıldan ders alan öğrencinin alabileceği azami kredi miktarı ile ilgili olarak 18 inci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğrenci, muafiyet kararının alındığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde başvurması halinde, muaf olduğu dersi/dersleri tekrar alabilir. Öğrencinin üst yarıyıldan ders alması veya muaf tutulması üst yarıyılda olduğu anlamına gelmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Engelli öğrenciler için öğrencinin ihtiyaç belirtmesi halinde sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli sınav düzenlemeleri yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders ve ek sınavlardan oluşur.”

“d) Tek ders sınavları; diğer derslerden başarılı oldukları halde sadece bir dersten başarısız olmaları nedeniyle mezun olamayan öğrencilere bir yarıyılda sadece bir defa olmak üzere,               akademik birimlerin ilgili yönetim kurulu kararı ile dönem sonunda yapılan sınavdır. Bu sınava öğrencilerin girebilmeleri için sınavın yapılacağı dönemde kayıt yenilemeleri ve ilgili dersin ödev, devam gibi gerekliliklerini yerine getirmiş olmaları gerekir.”

“e) Ek sınavlar; azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Ek sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

2) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

3) Sınavların değerlendirilmesi ve ders başarı notlarının belirlenmesinde uygulanacak esaslar Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, başardıkları dersleri, 18 inci madde hükümlerine göre, dersin açıldığı yarıyılda tekrar alabilirler. Tekrar edilen derslerde alınan son başarı notu geçerlidir. Bir dersin devam koşulunu bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda devam koşulu aranmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin ilişiğinin kesilmesine ilişkin şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Öğrencinin öngörülen ilk kayıt-kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sunduğu belgelerin veya verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik olduğunun tespit edilmesi halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

ç) Öğrencinin başka bir üniversiteye yatay geçiş yapması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Öğrencinin vefatı üzerine Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payını/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Azami süreler içinde katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

f) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

g) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen azami öğrenim süresi sonunda yapılan ek sınavlarda ek sınav haklarını kullanmayan, kullandığı halde mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/5/2014

28993

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/9/2016

29840