22 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30218

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak kurulan Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma ve çalışma grupları: Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde oluşturulan danışma ve çalışma gruplarını,

b) İlgili anabilim ve bilim dalları: Fen, Mühendislik ve Tıp Fakültelerinin ilgili anabilim ve bilim dalları ile ihtiyaç duyulması halinde Rektörün onayı sonucu kapsama dahil edilecek diğer dalları,

c) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; ilgili anabilim ve bilim dalları ile işbirliği içerisinde biyomedikal bilimler ve teknolojiler alanında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, biyomedikal çalışmalar için gerekli uygulama ve araştırma laboratuvarlarını kurmak ve işletmek, biyomedikal alanda eğitim alan öğrencilere uygulama imkânı sağlayarak eğitim-öğretime katkıda bulunmak, tıbbi tanı ve tedavide kullanılan biyomedikal cihazların bakımı, belli aralıklarla kalibrasyonu ve kalite kontrol testlerini yapmak, bu hizmetleri verecek uzman personeli eğitmek, ulusal ve uluslararası düzeyde klinik ve biyomedikal mühendisliği ile ilgili akademik danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi üretmek, mühendislik bilgi birikimini ve tekniklerini kullanarak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayarak biyomedikal cihazların kalite kontrol ve kalibrasyon testlerinin yapılacağı bir laboratuvar ortamını cihaz ve ekipmanları ile birlikte temin etmek,

b) Tıbbi cihazlar için kalite kontrol testleri ile kalibrasyon hizmeti sunmak,

c) Tıbbi cihazların kurulum testi, kabulü ve şartnamelerinin hazırlanması, tıbbi cihazların veya sistemlerin bakımı, onarımı ve bu konularda cihaz ve hizmet alımları için danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Tıbbi cihazların kalite kontrol, kalibrasyon ve kullanımları ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

d) Merkezin amaçlarına uygun eğitim programları ve araştırma projeleri geliştirmek, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak,

e) Biyomedikal sektörünün ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları düzenlemek, mesleki yeterliliğin tamamlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi amacıyla sektördeki gelişmelerin takip edilebileceği sertifikalı eğitim hizmetleri sunmak,

f) Ulusal ve uluslararası çalıştay, seminerler, sempozyum, kongre, konferans, panel, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek,

g) Tıbbi cihaz teknolojilerinde ölçme ve test yöntemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartları takip etmek, geliştirmek ve Üniversite bünyesinde uygulamak, bu alanda ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ve işbirliği yapmak,

ğ) Biyomedikal ile ilgili alanlarda her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, film, resim, slayt ve benzeri şekillerde süreli ve süresiz olarak yayınlamak,

h) Tıbbi cihaz bileşenlerinin tasarım, geliştirme ve modifikasyonlarını yapmak, prototip geliştirmek,

ı) Biyomedikal ile ilgili alanlarda bilimsel yayınlar üretmek ve yaymak,

i) Yönetim Kurulunun karara bağlayacağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; biyomedikal konusunda uzmanlaşmış, akademik, teknik ve idari tecrübeye sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir veya aynı usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek,

d) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

e) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

g) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürmesini sağlamak,

h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

ı) Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

i) İlgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri ile veya üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilebilir. Müdürün görevden ayrılması halinde Yönetim Kurulunun görevi de sona erer. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve alınacak kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

e) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak,

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak,

ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az dört, en çok 6 kişiden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan toplanır. Rektör katıldığında, Danışma Kurulu toplantılarının doğal başkanıdır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi veya önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.