22 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30218

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt birim: Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarları,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan yüksek maliyetli, özel uzmanlık gerektiren, ileri araştırma cihaz ve sistemlerini temin ederek Üniversitenin temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlarında ileri seviyede araştırma altyapısını oluşturmak,

b) Merkezin olanaklarından yararlanarak araştırma yapmak isteyen araştırmacılara gerekli analiz, test ve danışmanlık desteği sağlamak,

c) Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini arttırmak,

ç) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

d) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla araştırma-geliştirme konularında işbirliği yapmak, proje çalışmaları gerçekleştirmek,

e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,

f) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek veya katkıda bulunmak,

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili araştırma kuruluşları ve merkezler ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak,

ğ) Merkezin ihtiyacı olan ve Merkezde görev alacak elemanların yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerine yönelik çalışmalar yapmak, yurt içinden veya yurt dışından bu amaçlarla geleceklere/gönderileceklere olanak hazırlamak ve öneriler geliştirmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitedeki bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak,

b) Üniversitelerdeki ve her türlü ulusal, uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki araştırmacıların araştırma ve geliştirme çalışmaları için analiz, test ve danışmanlık desteği vermek,

c) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projelerde yer almak ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve destek sağlamak,

ç) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel karşılığı gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek, yorumlamak ve danışmanlık yapmak,

d) Disiplinler arası çalışmaları yürütmek, desteklemek ve dünyadaki gelişimini izlemek,

e) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek,

f) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak,

g) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek,

ğ) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere olanak hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda, yönetim ve işleyişinden sorumlu kişidir.

(2) Müdür; Üniversitenin Fen, Mühendislik ve Ziraat Fakültelerinden, Merkezin amaçlarına uygun alanlarda çalışmış, uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında ve laboratuvar çalışmalarında kendini kanıtlamış kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(4) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(5) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi halinde, Rektör tarafından yerine yeni Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, idari işleri düzenli ve amaçlarına uygun olarak yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak,

b) Merkezde mevcut tüm cihaz ve gereçlerin mesai saatleri içinde ve dışında en üst düzey verimle kullanımı, sağlıklı işleyişi ve çalışmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

c) Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

ç) Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak,

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak,

e) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak,

g) Danışma Kurulu üyelerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna görüş ve öneri sunmak, Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve gündemini belirlemek,

ğ) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden Yönetim Kurulunca uygun görülenleri yürürlüğe koymak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak,

h) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların Merkez için en uygun biçimde kullanımı için girişimlerde bulunmak,

ı) Merkezin ihtiyaç duyduğu personele ait nitelik ve nicelik bilgilerini gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak,

i) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek,

j) Merkezde yürütülen projelerin işleyişlerini izlemek ve denetlemek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün çalışmalarına yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunu oluşturan üyeler arasından, tercihen Fakültelerin eşit temsili esasına dayalı olarak, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcılarından biri katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Görev süresi biten müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Müdür ile birlikte sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilebilir.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere; kendilerine bağlı alt birimlerin Merkezin amaçlarına uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere; Müdür için tanımlanan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak,

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları  ile birlikte diğer beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun doğal üyeleridir. Yönetim Kurulu; Merkezin faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Üniversitenin Fen Fakültesinden iki üye, Mühendislik Fakültesinden iki üye, Ziraat Fakültesinden bir üye olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez toplanır. Üst üste üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan, üç yıldan önce görevinden herhangi bir şekilde ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir, mevcut grupları değiştirebilir ve bunların görevlerini düzenleyebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışması, bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri, laboratuvarların işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak,

b) Müdür tarafından belirlenen personel ihtiyaçlarını görüşerek Merkezde çalışacak personelin nicelik ve niteliklerini belirlemek,

c) Danışma Kurulunda oluşan görüş ve önerileri değerlendirerek Merkez amaçlarına uygun kararlar almak,

ç) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,

d) Müdür tarafından hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

e) Müdür tarafından hazırlanan program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak,

f) Yurt içi ve dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek proje ve çalışmaların temel ilkelerini saptamak,

g) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile iş birliği içerisinde yürütülmesi halinde işbirliği protokolünde belirtilen yetki ve sorumlulukları, ilgili kurum ve kuruluşun yetkili organları ile birlikte yürütmek,

ğ) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini belirlemek,

h) Merkezin bünyesinde kurulabilecek alt birimler ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak,

ı) Merkez tarafından analizlerin yapılması, bunların sonuçlarının yorumlanması, bilimsel görüş içeren raporların hazırlanması ve danışmanlık yapılması gibi tüm hizmetlerin her birinin bedelini Müdürün öneri ve tavsiyelerini dikkate alarak belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Yönetim Kurulunun önerisi ile Danışma Kurulu, doğal üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek nitelikteki Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on beş kişiden oluşur. Ayrıca, gerek görülmesi halinde, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerine başvurulacak en çok beş kişi daha davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör yardımcısının da katılımıyla yılda en az bir kez salt çoğunluk aranmadan toplanır.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyelerinin yerine aynı usulle yeni üyeler belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği içinde sektörün ihtiyacı olan test ve analiz ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olmak,

c) Merkezin geliştirilmesine yönelik konularda, Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

Alt birimler

MADDE 16 – (1) Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanlarında alt birimler kurulabilir. Alt birimlerin kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

(2) Alt birimlerde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri Müdürün önerisi ve Rektör onayı ile yapılır.

(3) Alt birim yöneticilerinin görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini sağlamak, çalışmaları planlamak, sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla işbirliğini sağlamak, aletlerin bakım ve onarımını yaparak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan makina-teçhizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda çalışmalar yapmaktır.

Çalışma grupları

MADDE 17 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, verimliliğini arttırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yürütülür. İhtiyaçlar çalışma grubu sorumlularınca zamanında belirlenir ve Müdüre bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar, projeler ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez demirbaş envanterine kayıt edilir ve Merkez hizmetlerinde kullanılır.

(2) Merkez tarafından önerilen ve daha sonra imkânları kullanılarak yürütülen projeler kapsamında alınan her türlü sarf malzemesi ve demirbaşlar projeler tamamlandıktan sonra Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 20 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.