21 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30217

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN

KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş, izleyen fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketin birinci fıkranın (c) bendi çerçevesinde düzenlenecek ana sözleşmesinde, faaliyetinin faizsiz esasa dayalı olduğunun belirtilmesi ve bu esaslara göre faaliyetlerini sürdürmesi zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Faizsiz esaslara göre faaliyette bulunan şirket tarafından akdedilen kredi sözleşmelerinin faizsiz esaslara uygun olması.”

“(4) Sermaye benzeri borçlara uygulanacak faiz veya kâr payı oranlarının kredi sözleşmesinde açık bir şekilde belirlenmemesi ya da faiz veya kâr payı oranının benzer kredilere göre aşırı ölçüde yüksek olması halinde, kredinin özkaynak hesabına dahil edilmesine Kurumca izin verilmeyebilir.”

“(8) Kurumca izin verilmesi halinde, şirketin sermaye artırımlarında kullanılması pay sahiplerince kesin ve yazılı olarak taahhüt edilen, karşılığında hiçbir şekil ve surette faiz veya kâr payı tahakkuku ve ödemesi yapılmayan ve tasfiye halinde, hisse senetlerinden bir önce, diğer tüm borçlardan sonra ödenmesi kabul edilen, herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak teminata bağlanmamış, hiçbir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş, şirkete rehnedilmiş kaynaklar da vade şartı aranmaksızın, niteliklerine göre sermaye benzeri borç hesaplamasına dahil edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/4/2013

28627

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2013

28868

2-

2/4/2015

29314

3-

26/6/2015

29398

4-

25/11/2015

29543

5-

2/6/2016

29730

6-

27/9/2016

28740