21 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30217

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5 VE

EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ UYGULAMA

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2009/22)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2017/31)

MADDE 1 – 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in 3 üncü maddesinin onuncu fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten iki yıl sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten bir yıl sekiz ay sonrasına kadar, dokuzuncu fıkrasında belirtilen tarihten bir yıl sekiz ay sonrasına kadar ve onuncu fıkrasında belirtilen tarihten iki yıl sekiz ay sonrasına kadar aşağıdaki hükümler uygulanır:”

“(11) Ek I İlave 6’daki emisyon uygulama tarihleri ile bu Tebliğin diğer hükümleri arasında ihtilaf olması halinde, Ek I İlave 6’daki tarihler geçerlidir ve uygulanır. Ayrıca, bu Tebliğdeki teknik hükümlerde herhangi bir anlaşmazlık veya yanılgı olması durumunda, bu Tebliğin esas aldığı (AB)692/2008 sayılı Tüzüğün değişiklikleri dâhil orijinal metni esas alınır ve geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek I’indeki “Şekil I.2.4 – Tip onayı ve kapsam genişletmeleri için deney şartlarının uygulanması” başlıklı tabloda yer alan 5 numaralı dipnottaki “üç yıl” ibaresi “bir yıl sekiz ay” olarak değiştirilmiş ve “onuncu fıkrasında” ibaresi “dokuzuncu ve onuncu fıkralarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK IIIA’sındaki 2.1.2 maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı ekin 5.2.6 maddesinde yer alan “beş” ibaresi “dört” olarak değiştirilmiştir.

“Madde 2.1.1 hükümlerinde istisnalar yapılarak, imalatçının talep etmesi halinde ve (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarındaki tarihlerden sonraki 4 yıllık dönemde, dokuzuncu fıkrasındaki tarihten sonraki 3 yıllık dönemde ve onuncu fıkrasındaki tarihten sonraki 4 yıllık dönemde aşağıda belirtilen geçici uygunluk faktörleri uygulanabilir:”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek XI’in 2.3.2 maddesi ve 2.3.3 ile 2.3.4 maddelerinin ilk cümleleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.3.2. (AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’indeki Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 sınır değerlerine uyan ve (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında verilen tarihlerden önce tip onaylı olan sıkıştırma ateşlemeli araçlar için OBD eşik sınırları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Bu eşik sınırlarının uygulaması, tip onayı mevcut yeni imal edilecek araçlar için (AT) 715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkralarında verilen tarihlerden itibaren durdurulmalıdır.

“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 emisyon sınırlarına göre tip onayı verilmiş araçlar için, (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz aydan itibaren, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihlerden sonraki bir yıl sekiz aydan itibaren OBD eşik sınırları aşağıdaki çizelgede verilmektedir:”

“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 emisyon sınırlarına göre tip onayı verilmiş araçlara, yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihlerden sonraki bir yıl sekiz ay sonrasına kadar aşağıdaki OBD eşik sınırları imalatçının tercihine göre uygulanmalıdır:”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek XI’in İlave 1’in 3.1.5 maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için, bu Ekin 2.9 uncu maddesine göre şart olan izleme, yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihlerden sonraki bir yıl sekiz ay sonrasına kadar  0,1’e eşit ya da daha büyük bir IUPR’ye sahip olmalıdır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2009

27445

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/1/2012

28184

2-

25/1/2014

28893

3-

16/2/2015

29269

4-

22/8/2015

29453

5-

6/1/2016

29585

6-

13/8/2017

30153