21 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30217

YÖNETMELİK

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2017 tarihli ve 30101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında geçen “LES” ibaresi “ALES” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi, 33 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 35 inci maddesinin on altıncı fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2017

30101