20 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30216

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ

TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/9)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/30)

MADDE 1 – 30/12/2016 tarihli ve 29934 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nin Ek-2’sinde yer alan Denetime Tabi Ürünler Listesine aşağıdaki satır eklenmiştir:

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2016

29934 (Mükerrer)