18 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30214

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve ilgili maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Giriş sınavı duyurusunda belirtilmek kaydıyla YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan belirli düzeyde yabancı dil puanı almış olmak şartı ve/veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla asgari belirli bir süre fiilen avukatlık yapmış olmak şartı aranabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavına başvurmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler ile giriş sınavı duyurusunda belirtilen belgeler istenir:”

“d) Asgari belirli bir süre fiilen avukatlık yapmış olmak şartı aranması halinde, başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan süre kadar fiilen avukatlık yapmış olduğuna ilişkin sigorta kaydı ve/veya vergi kaydı belgesinin aslı veya onaylı örneği.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altı ay” ibaresi “bir yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altı aylık” ibaresi “bir yıllık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/5/2015

29347