18 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30214

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ LİSANS VE ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında yürütülen lisans ve ön lisans düzeyindeki eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde kurulan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında yürütülen lisans ve ön lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim programları ile sürelerini, öğrencilerin sınavları ve değerlendirme esasları ile başarı durumlarını, stajlarını, öğrenci ve öğretim elemanlarının izinlerini, dikey geçiş esaslarını, öğrenciliğin sona ermesi, ayrılma, mezuniyet ve diploma işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

b) Akademik Genel Not Ortalaması (AGNO): Öğrencilerin Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda almış oldukları tüm program derslerinden hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System-ECTS)’ni,

ç) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

d) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını (JSGA Başkanlığını),

e) Birim: Akademiye bağlı Fakülte ve Meslek Yüksekokulunu,

f) Dekan: Fakülte Dekanını,

g) En az bir yarıyılı kapsayan uygulamalı dersler: İç güvenlik yönetimi dersi gibi en az bir yarıyılı kapsayan uygulamalı dersleri,

ğ) Erasmus+ Programı: Yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesini,

h) Erasmus+ öğrencisi: Erasmus+ Programı’na kabul edilen öğrenciyi,

ı) Fakülte: Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesini,

i) İlgili Kurul: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

j) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

k) Katsayı: Katsayılı derslerin ağırlık değerini,

l) Katsayılı ders: Beden eğitimi, kolluk müdahale teknikleri, balistik/atış eğitimi veya öğrencilerin fiziki ve mesleki yeteneklerini geliştirmeye yönelik dersleri,

m) Kredili ders: Öğrencilerin bilgi ve analiz düzeylerini ölçen, teorik ve/veya uygulamalı olarak işlenen ve bir değerlendirme sistemine göre değerlendirilen AKTS değerine sahip akademik program derslerini,

n) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az 8 yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,

o) Meslek Yüksekokulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı Meslek Yüksekokullarını,

ö) Modül: Katsayılı dersler, meslek uygulamaları ve atış tatbikat eğitiminin birbirleriyle bütünlük gösteren alt konularından oluşan genel konu gruplarını,

p) Mutlak değerlendirme sistemi: Bir öğrencinin başarısını, öğrencinin ait olduğu gruptaki diğer öğrencilerin başarısına göre değil, her bir öğrencinin notunu bağımsız olarak, belirli mutlak standartlara göre ölçen değerlendirme sistemini,

r) Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliğini,

s) Ön koşul dersi: Bir derse kayıt yaptırabilmek için başarılmış olması koşulu aranan dersi,

ş) Ön koşullu ders: Kayıt yaptırılması bir önceki yarıyıl/yıllarda yer alan ön koşul dersler ile uygulamaların başarılmasına bağlı olan dersi,

t) Ön lisans: Ortaöğretime dayalı en az 4 yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,

u) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

ü) Şartlı geçer not: DC (Zayıf-Orta) ve DD (Zayıf) harf notlarını,

v) Ulusal kredi: Teorik ve uygulamalı ders saatlerine göre hesaplanan krediyi,

y) Uzaktan eğitim: Akademide, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla,  iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak yürütülen ve yüz yüze olmayan eğitimi,

z) Yaz eğitim ve öğretimi: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uyularak mevzuat hükümleri çerçevesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yaz aylarında yapılan en fazla (8) hafta süreli akademik eğitim ve öğretimi dönemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Öğretim Dili

MADDE 5 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda öğretim dili Türkçedir.

(2) İlgili kurulların ve Senatonun önerisi Yükseköğretim Kurulu kararı ile kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Yabancı dil eğitimi

MADDE 6 – (1) Yabancı dil eğitimi; ilgili birim ve kurulların önerisi ile Senato tarafından yapılacak düzenlemeye göre yürütülür.

Hazırlık sınıfı

MADDE 7 – (1) Akademinin yabancı dil hazırlık eğitimi; 1 yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıflarını ve Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda uluslararası öğrencilerin Türkçe hazırlık sınıflarını kapsar.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında yabancı dil eğitim-öğretiminin esaslarına ilişkin hususlar 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile belirlenir.

Eğitim-öğretim esasları, şekli, süresi, kapsamı ve türleri

MADDE 8 – (1) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

(2) Eğitim-öğretimin kapsamı;  sınıflarda, laboratuvarlarda, tatbikat ve eğitim merkezlerinde, seçilmiş birlik, tesis ve araziler ile denizde icra edilen, ilgili akademik program ile program ve dersin özelliğine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi ve projesi, ödev çalışması, staj, atış ve tatbikat eğitimi, meslek uygulamaları, inceleme gezileri, araştırma, seminer, pratik çalışma, atölye ve benzeri gibi öğretme-öğrenme etkinliklerinden oluşur.

(3) Bazı dersler uzaktan eğitim modeli ile verilebilir. Uzaktan eğitim modelinin esasları, ilgili kurulların ve Senatonun önerisi Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Uygulamalı derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili kurullar tarafından kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır. Bu dersler Akademi Başkanlığı dışında da yapılabilir.

(5) Lisans ve ön lisans programlarında yer alacak derslerin zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ön koşul dersleri oldukları, saatleri, derslerin AKTS kredileri ve not aralıkları ulusal ve uluslararası kurumlardaki standartlar dikkate alınarak ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(6) Staj, atış ve tatbikat eğitimi, meslek uygulamaları, bitirme projesi, tez gibi eğitim-öğretim etkinliklerine ilişkin ilkeler ve bu tür etkinliklerin değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili kurulların teklifi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(7) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer etkinlikler düzenlenir.

(8) Öğrenciler, Fakülte ve Meslek Yüksekokulları bünyesinde ücretsiz iaşe edilir, yatırılır, sağlık giderleri ve ilgili mevzuatlarla belirlenen diğer ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır.

(9) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında, lise ve dengi okulları bitiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenciler için lisans ve ön lisans eğitimi yapılır.

(10) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür. Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan öğrenim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, diploma programına ilişkin derslerin ilk alındığı dönemden başlamak üzere, dört (4) yıllık lisans programları için sekiz (8) yarıyıl; iki (2) yıllık ön lisans programları için dört (4) yarıyıldır.

(11) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, Fakülte eğitim ve öğretimini on (10) yarıyılda, Meslek Yüksekokullarını ise altı (6) yarıyılda; sağlık sebepleri dâhil, Fakülte eğitim ve öğretimini on iki (12) yarıyılda, Meslek Yüksekokullarını ise  sekiz (8) yarıyılda bitirmeleri zorunludur. Bu süreler içerisinde bitiremeyenlerin/bitiremeyeceği kesinleşenlerin Fakülte ve/veya Meslek Yüksekokullarından ilişikleri kesilir.

Öğrenci işleri

MADDE 9 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarından itibaren mezun olana kadar eğitim-öğretim süreçleri içerisinde yer alan tüm işlemler akademinin ilgili birimleri ile Fakülte ve Meslek Yüksekokulları tarafından ilgili mevzuat ve düzenlemelere göre yürütülür.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir ve güz, bahar ve yaz dönemlerinden oluşur.

(2) Bir yarıyıl 14, bir yıl 28 akademik ders haftasından oluşur. Sınav haftaları bu sürenin dışındadır. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ayrıca, yaz döneminde ders süresi ve bunu takip eden bir (1) haftalık sınav süresi olmak üzere en çok sekiz (8) haftalık eğitim-öğretim düzenlenebilir. Yaz dönemi açılıp açılmayacağı ve hangi derslerin açılacağı, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Yıllık eğitim-öğretim programı ve takvimi ilgili kurulların önerisiyle Senato tarafından incelenerek karara bağlanır.

(4) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programı ve takvimi ilgili kurulların önerileri ile en geç mayıs ayı içinde Senato tarafından değerlendirilerek Akademi Yönetim Kuruluna sunulur.

(5) Gerekli görülen hallerde, ilgili yönetim kurulu kararıyla milli ve dini bayramlar dışında Cumartesi, Pazar günleri ve/veya diğer günler ders ve/veya mesai saatleri dışında kalan saatlerde de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Derslerin kredi değeri ve süresi

MADDE 11 – (1) Her dersin kredisi eğitim-öğretim programında belirtilir.

(2) Dersler, derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri ile yarıyıllara göre dağılımı, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.

(3) Ulusal kredinin hesaplanmasında; teorik derslere o dersin haftalık ders saati sayısı kadar, uygulamalı derslere ise o dersin haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Uygulamalı ve teorik dersin kredisi; o dersin haftalık uygulama saatinin yarısıyla, teorik saatinin toplanmasından elde edilir.

(4) Eğitim ve öğretim programında; her yılda/yarıyılda okutulacak dersler ile bu derslerin; zorunlu veya seçmeli oldukları, teorik ders saati, uygulamalı ders saati, ulusal kredisi, AKTS kredisi ve eğer var ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır. Ayrıca; bu derslerin AKTS kredilerinin toplamı her dönem için en az 30 kredi olmak zorundadır.

(5) Bir eğitim-öğretim yılında lisans ve ön lisans programları için derslerin yıllık kredi toplamı en az (60) AKTS’dir. Eğitim-öğretim süresi iki yıl olan programlarda en az (120) AKTS, dört yıl olan programlarda en az (240) AKTS olacak şekilde belirlenir.

(6) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi en az 40 dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında en az 10 dakika bırakılacak şekilde düzenlenir. Bu süreler, lüzum görülmesi üzerine Senato kararı ile değiştirilebilir. Blok işlenen derslerde dinlenme araları birleştirilerek verilebilir.

Eğitim ve öğretim programı

MADDE 12 – (1) Eğitim ve öğretim programı, ilgili diploma programına yeni kayıt yaptıran öğrencinin öğretim süresi boyunca alması gereken derslerin ve diğer eğitim faaliyetlerinin toplamıdır. Eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi ve güncellenmesi usulleri Senato tarafından düzenlenir.

(2) Eğitim ve öğretim programları, ilgili kurullar tarafından her yıl mayıs ayına kadar belirlenir ve Senatonun onayından sonra kesinleşir. Ancak, eğitim ve öğretim ile ilgili gelişmeler nedeniyle öğretim programlarında Senato kararıyla zorunlu değişiklikler yapılabilir.

Dersler

MADDE 13 – (1) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

(2) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu;  ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil; seçmeli dersler, öğrencinin kayıt yaptırdığı programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir.

(3) Ancak seçmeli dersler;

a) Meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür, genel yetenek veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir.

b) Bir bölümdeki öğrencilerin tümünün seçebileceği gibi Fakülte ve Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin tümünün seçebileceği seçmeli dersler de olabilir.

Ders alma ve ders geçme esasları

MADDE 14 – (1) Birinci sınıf öğrencisi, kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almakla yükümlüdür.

(2) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın öğretim programında yer alan derslerdir.

(3) Birinci yılın sonundan itibaren ve sonraki yıllarda AGNO’su 1,80’in altında kalan öğrenci; öncelikle en alt yarıyıldan başlamak üzere alt yarıyıllardaki notu FF, YZ veya DZ olan dersleri alır, isteğe bağlı olarak şartlı geçer notu aldığı dersleri de alabilir. Öğrencinin en alt yarıyıldan başlayarak almak zorunda olduğu FF, YZ veya DZ olan dersler ile isteğe bağlı olarak aldığı şartlı geçer notu olan derslerinin toplam kredisi (30) AKTS’nin altında kalması hâlinde, öğrenci içinde bulunduğu yarıyılda (30) AKTS’yi geçmeyecek kadar yeni ders alabilir.

(4) Birinci yılın sonundan itibaren ve sonraki yıllarda AGNO’su 1,80 ve üstünde olan öğrenci; öncelikle en alt yarıyıldan başlamak üzere alt yarıyıllarda notu FF, YZ veya DZ olan dersleri alır, isteğe bağlı olarak şartlı geçer notu aldığı dersleri de alabilir. Bir yarıyılda ilk kez alınan derslerin AKTS kredisi 30’u geçemez. Ancak ders tekrarı durumundaki öğrenci; notu FF, YZ veya DZ olan derslere ve/veya isteğe bağlı olarak şartlı geçer notu aldığı derslere de kayıt olmak koşulu ile bir yarıyılda en fazla (50) AKTS kredilik ders alabilir. Ders kaydı ve ders almayla ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) En az bir yarıyılı kapsayan uygulamalı derslerin ve bitirme ödevinin alınabilmesi için bu maddenin, üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki gereklilikler aranmayabilir.

(6) Zorunlu derslerden FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci, bu dersleri, ders planında gösterilen döneminde yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Seçmeli bir dersten FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

(7) Birinci yılın sonundan itibaren ve sonraki yıllarda AGNO’su 1,50’nin altında kalan öğrenci yeni ders alamaz.

(8) Öğrenci, en az bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarı kadar ders almak zorundadır. Ancak bulunulan yarıyıldaki derslerin bir kısmı daha önce başarılmış veya alınamayacak durumda ise (30) AKTS alt sınırı uygulanmaz.

(9) Ön koşul dersleri müfredatın bir parçasıdır. Ön koşul dersleri alınmadan ön koşullu dersler alınamaz ancak; öğrencinin başvurusu üzerine, öğrencinin danışmanı ve ilgili dersin bütün öğretim elemanlarının çoğunluk esaslı olumlu görüşü, bölüm kurulunun önerisi, ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla öğrenci, ön koşulunu sağlamadığı dersi alabilir.

Derslere devam mecburiyeti

MADDE 15 – (1) İdarece kabul edilip senato tarafından onaylanan olağanüstü mazeretler hariç, bir dersin toplam ders saatinin 1/3’ünü aşan sürede devamsızlık yapanlar o derse ait tüm sınav haklarını kaybederler ve o dersten başarısız sayılırlar.

(2) Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Programının derslerindeki devam mecburiyeti, 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  ile belirlenir.

(3) Başkan tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve Başkanlığı ulusal ve uluslararası alanda temsil eden öğrencilerin görevli oldukları süreler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(4) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına yeni kayıt yaptıran ve mezun olacak son sınıf öğrencilerinin sağlık kurulu rapor işlemleri ile Fakülte veya Meslek Yüksekokulları içindeki nöbet görevlendirmeleri dikkate alınmaz. Ayrıca derslerin resmi tatil ve bayram günlerine denk gelmesi, dersler esnasında sınav yapılması, öğretim elemanının derse gelmemesi, Dekanlık veya Meslek Yüksekokul Komutanlığının oluruyla derslerin işlenememesi durumlarında, dersler işlenmiş ve öğrenciler derse katılmış olarak kabul edilirler.

(5) Öğrencilerin Fakülte ve Meslek Yüksekokuluna yatılı olarak devam etmeleri zorunludur. İstekleri halinde Erasmus+ öğrencileri, eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği durumlar haricinde, ilgili birim kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile Fakültede yatılı olarak kalmayabilirler.

(6) Devam koşulu sağlanmasına rağmen başarısız olunan derslerin tekrar alınması durumunda, bu derslerle ilgili devam mecburiyeti aranmaz. Ancak, öğrencinin, bu derslerin değerlendirilmesinde kullanılacak faaliyetler ile ara sınav ve yıl sonu sınavına katılması zorunludur.

(7) Öğrencilerin derse devam durumu öğretim elemanları, genel devam durumu öğrenci işleri tarafından takip edilir.

Ders tanıtım formu

MADDE 16 – (1) Her ders için ders tanıtım formu hazırlanır. Hazırlanan ders tanıtım formu, kayıt yenileme döneminin başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.

(2) Ders tanıtım formunda; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, ölçme araçları ve değerlendirme ölçütleri yer alır.

(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkı oranları, yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanları tarafından bu yönetmelik esaslarına göre belirlenir ve ders tanıtım formunda belirtilir.

(4) Ara ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama gibi değerlendirmelerin türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanları tarafından belirlenir. Bölüm kararı, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayına müteakip, dönemin ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 17 – (1) Birimlerde, her öğrenci için, kayıtlı olduğu bölüm başkanının önerdiği bir öğretim elemanı ilgili yönetim kurulu tarafından akademik danışman olarak görevlendirilebilir. Danışman, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra derse/derslere onay verir. Ayrıca danışman, öğrencinin öğrenimi boyunca mesleki gelişimini izler ve yönlendirir.

(2) Danışman, hazırlık haftası süresince haftalık programı ve Akademide bulunacağı saatleri ilan eder. Geçerli bir mazereti nedeniyle Fakülte veya Meslek Yüksekokullarında bulunamayacak olan danışman, durumunu bir yazıyla ilgili bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışmanın yerine geçici olarak kayıt süresince bir öğretim üyesi/öğretim görevlisi görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

(3) Her bir öğrencinin alacağı derslerle ilgili son karar ilgili kurul tarafından verilir.

Kimlik kartı

MADDE 18 – (1) Akademiye kesin kayıt yaptıran öğrenciye fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

(2) Kimlik kartını kaybeden öğrenci, kayıp ilânı ile birlikte kayıtlı olduğu birime yazılı olarak ivedilikle başvurur. Kendisine aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

(3) Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, eski kimlik kartının iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme, Ders Geçme Koşulları ve Mezuniyet

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Eğitimin ölçme ve değerlendirilmesi için yapılacak sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve yeterlilik sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların türleri, hazırlanış ve uygulanış biçimleri ilgili kurulun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı ilgili kurul kararı ile belirlenir. Ara sınav ağırlığının %40’ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav yapılır. Ders içerisinde/kapsamında yer alan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yıl/yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerini sağlayan öğrenciler girebilir.

c) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için ilgili eğitim-öğretim dönemi içinde açılan ara sınavlar ile yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için bir kez açılan sınavdır. Öğrenciler sınav haklarını mazeretlerinin bitimini izleyen açılacak ilk mazeret sınavı döneminde kullanırlar. Mazeretli oldukları süre içinde sınavlara girmek isteyen öğrencilerin talepleri yazılı dilekçeyle alınır. Talebi ilgili kurul tarafından kabul edilen öğrenciler mazeretli oldukları süre içinde de sınavlara katılabilirler. Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, girmedikleri sınavlar için mazeret sınav hakkı tanınır. Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen beş (5) iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim etmesi veya göndermesi gerekir.

ç) Ek sınav: Mezun olabilecek durumda olan öğrencilere verilen sınav hakkıdır.

d) Tek ders sınavı: Mezun olabilecek durumda olan öğrencilere, ek sınav hakkına müteakip verilen sınav hakkıdır.

e) Muafiyet sınavı: İlgili kurulların önerisi ve Senato kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında açılan sınavlardır.

f) Bütünleme sınavı: İlgili yarıyıl/yıl sonunda almış oldukları ders/derslerin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden yarıyıl/yıl sonu sınavında FF harf notu alarak başarısız olanlarla, başarılı olup DC ve DD notu olan derslerinden not yükseltmek isteyen ve sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere her ders için tanınan sınav hakkıdır. Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yıl sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.

g) Yeterlilik sınavı: Akademik programın (kredili dersler, bitirme projesi, staj, iç güvenlik uygulamaları) yanı sıra, katsayılı dersleri (temel beden eğitimi, kolluk müdahale teknikleri, atış nazariyatı ve atış gibi dersler), uygulamalı meslek derslerini, atış ve tatbikat eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere subay/astsubay diploması verilebilmesi için uygulanan mezuniyet sınavıdır.

(3) Azami öğrenim süresini tamamlayıp, mezun olabilecek durumda olan öğrencilere dört derse kadar (dört ders dâhil) ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonucunda, tek dersten sınava girerek mezun olabilecek durumda olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.

(4) Azami öğrenim süresini tamamlamamış, mezun olabilecek durumda olan öğrencilere iki derse kadar (iki ders dâhil) ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonucunda, tek dersten sınava girerek mezun olabilecek durumda olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.

(5) Kısa süreli sınavlar hariç, akademik takvime uygun olarak ilgili yönetim kurulu kararıyla sınav gün ve saatleri, sınavlardan en az on gün önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra, ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(6) Sınavlar, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen, çalışma saatleri dışındaki zamanlarda da yapılabilir.

(7) Mazeretsiz olarak herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Ayrıca; öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yıl/yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

(8) Öğretim elemanınca, yürüttüğü derse ait sınav evrakının, başarı notlarının ilan edilmesinden itibaren on gün içinde ilgili birim yönetimine teslim edilmesi gerekir. Sınav evrakının, ilgili birim/Ölçme Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından iki (2) yıl süreyle arşivde saklanması zorunludur. Ancak merkezi ölçme değerlendirme şubenin kurulu olduğu yerlerde, sınavın icrası ve tüm bu işlemler ilgili şube tarafından yerine getirilir.

(9) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde, raporlarda veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya disiplin mevzuatında yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa hakkında soruşturma açılır. Soruşturma süresince söz konusu değerlendirme etkinliği için not verilmez. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir. Suçlu bulunan öğrenciye aldığı disiplin cezasının yanı sıra, söz konusu sınav veya değerlendirme etkinliğinden sıfır (0) notu verilir.

(10) Yarıyıl sonu notuna etkisi olan tüm projeler, raporlar, ödevler ve benzeri değerlendirme etkinlikleri sınav olarak kabul edilir.

(11) Öğrenciler sınavlara sınav programında gösterilen zaman ve yerde girmek, öğrenci kimliği ile yönetim tarafından istenen diğer belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadır.

Başarı değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Ara sınav ve dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla olamaz. Uygulamalı dersler, dönem sonu sınavı yapılmaksızın, uygulama faaliyetlerinin 100 üzerinden puanlanması esasına göre de yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

(2) Kredili derslerde öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Fakülte ve Meslek Yüksek Okulunda okutulan bütün derslerde öğrencinin geçmesi için dönem içinde yapılan sınavlardan almak zorunda olduğu notu, bütünleme, mazeret, ek sınav ve tek ders gibi bütün sınavlardan da alması gerekir.

(3) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmektedir:

Harf Notu             Katsayısı                Puanı                         Başarı Derecesi

AA                       4,00                       90-100                      Pekiyi

BA                       3,50                       80-89                        İyi-Pekiyi

BB                        3,00                       70-79                        İyi

CB                        2,50                       65-69                        Orta-İyi

CC                        2,00                       60-64                        Orta

DC                       1,50                       55-59                        Zayıf-Orta

DD                       1,00                       50-54                        Zayıf

FF                        0,00                       49 ve aşağı                Başarısız

(4) Bu harf notlarına ek olarak;

a) DV: Devam ediyor,

b) DZ: Devamsız,

c) EK: Eksik,

ç) KL: Kaldırıldı,

d) MU: Muaf,

e) SD: Sorumlu değil,

f) YT: Yeterli (katsayısı ve kredisi olmayan ve not ortalamalarına katılmayan),

g) YZ: Yetersiz (katsayısı ve kredisi olmayan ve not ortalamalarına katılmayan) harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

(5) Belirtilen bu harf notları şu durumlardaki öğrencilere verilir;

a) DV harf notu; bir dönemden uzun süren bir dersin ilk döneminin sonunda, derse devam etmekte olan öğrenciye verilir.

b) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, bu derslerle ilgili sınav haklarını kaybeder. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.

c) EK notu; yarıyıl/yıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş ve geçerli bir nedenle, dersin başarılabilmesi için koşul kabul edilen, laboratuvar, proje, ödev, staj ve benzeri yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciye verilir. EK alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak belirli bir not almak zorundadır. Aksi halde EK notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Ancak, uzayan hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile EK notunun süresi sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

ç) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

d) MU harf notu; dikey/yatay geçişle gelen öğrenciler için kullanılır.

e) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra, fazladan aldığı seçmeli ders/derslerden çekilen öğrenciye verilir.

f) YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(6) Mezuniyet AGNO’su en az 2,00 olan öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için bu dersten YT, DD veya üstünde bir harf notu alması gerekir.

En az bir yarıyılı kapsayan uygulamalı dersler ve staj

MADDE 21 – (1) En az bir yarıyılı kapsayan uygulamalı dersler:

a) Bu derslerin süresi, içeriği, uygulama ve değerlendirme esasları ilgili kurulun ve/veya dersin verildiği eğitim merkezinin teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

b) Belirlenen değerlendirme notları dersin verildiği eğitim merkezi tarafından sisteme girilmek üzere imzalı ve onaylı olarak Başkanlığa gönderilir.

c) İlgili kurulun ve/veya dersin verildiği eğitim merkezinin teklifi ve Senatonun kararıyla, en az bir yarıyılı kapsayan derslerin verilmesi, süresi, içeriği, uygulama ve değerlendirme esasları gibi hususlarla ilgili değişiklikler yapılabilir.

(2) Staj ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Stajlar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılacak koordineyi müteakip, Başkanlıkça, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinde yaptırılır. Senato kararı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birlikleri haricindeki yerlerde de ilave staj programları uygulanabilir.

b) Fakültede en az iki, Meslek Yüksekokullarında en az bir staj eğitimi yaptırılır. Stajların ne zaman ve ne kadar süreyle yapılacağı, içeriği ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

c) Staj eğitimi yapan öğrencilerden; geçerli mazeretleri nedeniyle stajın 1/3’ünü aşan sürede katılmayanlar ile staj değerlendirmesi sonunda başarısız olanlara staj süresinin en az 2/3’ü resmî tatil ve bayramlar haricinde, cumartesi ve pazar günlerinde, yaz döneminde, izin döneminde, müteakip akademik dönemlerin ders harici zamanlarında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılacak koordineyi müteakip, Dekanlık ve Meslek Yüksekokul Komutanlığınca uygun görülen birliklerde tamamlattırılır. Bu öğrenciler, bir yıl içerisinde aynı zorunlu staj eğitimini en fazla iki defa alabilirler. Aynı yıl içerisinde, başarısız öğrenciler için açılacak ek stajlara Senato tarafından karar verilir.

ç) Öğrenciler, zorunlu staj eğitimini başarıyla tamamlamadan mezun olamazlar.

d) Staj süresi içinde de öğrenci, disiplin iş ve işlemlerinde, Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

e) Staj eğitimi ile ilgili diğer esaslar kendi yönetmeliğinde belirtilir.

Katsayılı dersler, meslek uygulamaları, atış tatbikat eğitimi

MADDE 22 – (1) Katsayılı dersler:

a) Fakülte ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri katsayılı tüm derslere, uygulamalarına, sınavlarına katılmak zorundadır.

b) Katsayılı derslerden başarılı olabilmek için gerekli asgarî geçme taban notu, dersin bütünü ve her bir modülü için 100 puan üzerinden 60’tır. Bu geçme notu seviyesi Senato kararıyla arttırılabilir.

c) Katsayılı dersler, modül/alt konu şeklinde, bölümler halinde işlenebilir. Her bir modül için ayrı geçme notu tespit edilebileceği gibi, tüm modül ortalamasına göre de değerlendirme yapılabilir. Bir modülden başarısız olan öğrenci, modül notunu 60’a veya üzerine çıkarmadıkça, o dersten başarılı sayılmaz.

ç) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarına göre Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda katsayılı derslerin neler olacağı, sınav ve değerlendirilmesi ve yarıyıl/yıl sonu başarılarının hesaplanması ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

d) Yetkili uzman tabiplerce verilecek raporlara ve diğer sebeplere istinaden; katsayılı derslerin uygulamalı sınav ve değerlendirmeye tâbi konuların tamamına veya bir kısmına bir yarıyıl boyunca katılamayan öğrencilerin, söz konusu ders konularından ne şekilde sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulacaklarına ilişkin usul ve esaslar, Senatoca belirlenir.

(2) Meslek uygulamaları ve atış tatbikat eğitimi;

a) Fakülte ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri meslek uygulamaları ve atış tatbikat eğitimi kapsamındaki tüm derslere, uygulamalarına ve sınavlarına katılmak, bunların her birinden ve modüllerinden başarılı olmak zorundadır.

b) Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda meslek uygulamalarının ve atış tatbikat eğitiminin neler olacağı, sınav ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar ilgili birim kurullarının teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

c) Öğrenciler, meslek uygulamalarının ve atış tatbikat eğitiminin her birinin en az 2/3’üne katılmak zorundadır. Bu süreyi sağlayamayan öğrenciler başarısız kabul edilir. Meslek uygulamalarının ve atış tatbikat eğitiminin değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için gerekli asgarî geçme taban notu, 100 puan üzerinden 60’tır. İlgili birim kurullarının teklifi ve Senatonun kararıyla bu taban not arttırılabilir.

ç) Meslek uygulamaları ve atış tatbikat eğitiminde başarısız olan öğrenciler için resmi tatil ve bayramlar haricinde, Cumartesi ve Pazar günleri, yaz döneminde, izin döneminde, müteakip akademik dönemlerin ders harici zamanlarında da meslek uygulamalarından ders modülleri açılabilir, atış tatbikat konuları eğitimi yaptırılabilir.

(3) Ara sınıflar ve/veya 5 inci yılda borçlu geçen öğrenciler almakla yükümlü oldukları dersler dışında atış melekelerini ve fiziki yeteneklerini koruyabilmesi için bulunduğu sınıfın ve/veya bir önceki sınıfın eğitim-öğretim programını takip etmek zorundadır. Almakla yükümlü oldukları dersler dışında kalan dersler her ne kadar devam zorunluluğu aransa da değerlendirmeye tabi değildir. Ayrıca günlük eğitim ve öğretim programı içinde arta kalan zaman olması durumunda Fakülte ve Senato kararıyla Akademi içerisinde belirlenen bir birimde staj/idari görev programı düzenlenebilir.

Not ortalamaları ve başarısızlık durumu

MADDE 23 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her yıl sonunda AGNO ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) AGNO hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu dersin en son not ve kredisi; seçmeli bir dersin tekrarı veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu ve kredisi esas alınır.

(3) Öğrencinin akademik programı başarı ile tamamlayabilmesi için AGNO’sunun en az 2,00 olması ve FF, DZ veya YZ harf notu olan dersi bulunmaması gerekir.

Sınav ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenciler sınav ve sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilir.

(2) İtiraz üzerine sınav materyali, beş iş günü içinde ilgili kurul tarafından incelenir, sonuç yazılı olarak ilgili birime bildirilir.

(3) Dersin incelenen sınav materyaline ilişkin Fakülte ve Meslek Yüksek Okulunun kurum ya da kurullarına tekrar itiraz edilemez.

Mezuniyet

MADDE 25 – (1) Bir öğrenci mezun olabilmek için, izlemekte olduğu programda belirtilen bütün kredili dersleri, katsayılı dersleri, uygulamaları, proje, seminer, bitirme projesi çalışmaları ile staj, uygulamalı meslek dersleri, atış ve tatbikat eğitimlerini, yeterlilik sınavını başarmalı ve AGNO’su en az 2.00 olmalıdır.

(2) Mezuniyet notu, her öğrencinin başarılı olduğu dört akademik yılda okutulan tüm kredili derslerden aldığı toplam ders puanına; dört eğitim öğretim yılında aldığı disiplin, katsayılı dersler (kolluk müdahale teknikleri, temel beden eğitimi, atış nazariyatı ve atış gibi dersler), meslek uygulamaları, atış tatbikat eğitimi puanlarının eklenmesiyle elde edilen puanın, dört yıllık toplam krediler ile disiplin, katsayılı dersler (kolluk müdahale teknikleri, temel beden eğitimi, atış nazariyatı ve atış gibi dersler), meslek uygulamaları, atış tatbikat eğitimi katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen değer ve bu değerin karşılığı olan derecedir. Bölme işlemi virgülden sonra üç hane yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretler, Kayıt Silme, Disiplin İşleri ve Diploma

Sınavlarda mazeret hali

MADDE 26 – (1) Bir dersin sınavına ilgili birimin yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle katılamayan öğrenciler için her ders için sadece bir mazeret sınavı açılır.

(2) Öğrenciler sınav tarihinden sonraki beş iş günü içinde, haklı ve geçerli mazeretlerini gösteren belgelerini eklemek suretiyle, ders aldıkları Dekanlık veya Meslek Yüksekokul Komutanlığına, mazeretlerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Başkanlığı temsilen yapılan spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Akademi yönetimi tarafından görevlendirilen öğrenciler, bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle sınavlara katılamamaları hâlinde önceden tespit ve ilan edilen yer ve zamanlarda sınavlara alınırlar.

Kayıt silme

MADDE 27 – (1) Eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında Fakülte veya Meslek Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrenciler tazminat ödemek şartıyla yazılı başvuruları ile Fakülte veya Meslek Yüksekokuldan ayrılabilirler.

(2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrencilerden;

a) Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin notu yetersiz hale düşenler,

b) Haklarında Fakülte veya Meslek Yüksekokuldan çıkarma cezası verilenler,

c) Öğrenimlerini bu Yönetmelik içinde belirlenen azami süre içerisinde tamamlayamayanlar,

ç) Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak Akademide öğrenime devam imkânı kalmadığı Başkanlıkça belirlenmiş olanlar,

d) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini kaybedenler,

e) Fakülte veya Meslek Yüksekokula giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları veya kaybettikleri öğrenimleri sırasında anlaşılanların,

ilgili yönetim kurulu kararı, Dekanın veya Meslek Yüksekokul Komutanının teklifi, Başkanın onayı ile Fakülte veya Meslek Yüksekokulundan ilişikleri kesilir.

(3) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen ve Fakülte veya Yüksekokuldan çıkarma cezasını gerektiren kararlar Dekanın veya Meslek Yüksekokul Komutanının önerisi ve Başkanın onayı ile kesinleşir.

(4) Fakülte veya Meslek Yüksekokul öğrencileri farklı eğitim-öğretim kurumlarına yatay veya dikey geçiş yapamazlar. Fakat Meslek Yüksek Okulundan Senatoca belirlenen dikey geçiş koşulları ve esaslarına göre fakülteye dikey geçiş yapılabilir.

(5) Fakülte veya Yüksekokuldan çıkan veya çıkarılan öğrencilerin fakülte veya yüksekokuldan ilişiklerinin kesilmesi, disiplin soruşturması açılmasına engel değildir.

(6) Fakülte veya Yüksekokul öğrencilerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

(7) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, ilgili birim tarafından fotokopisi alındıktan sonra verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(8) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencinin kaydı ilgili Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Yeterlilik sınavı

MADDE 28 – (1) Fakülte veya Meslek Yüksekokul öğrencilerinin subay veya astsubay naspedilmeleri için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olmaları şarttır.

(2) Sınav ile ilgili komisyonların kurulması, görevlendirme ve çalışma esasları ile sınavın içeriği, yeri ve zamanı Senato tarafından belirlenir.

(3) Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

Disiplin

MADDE 29 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Diplomalar

MADDE 30 – (1) Fakülteden mezun olacak öğrencilerden;

a) Akademik programı başarıyla tamamlayanlara lisans diploması,

b) Akademik programın (kredili dersler, bitirme projesi, staj, iç güvenlik uygulamaları) yanı sıra, katsayılı dersleri (temel beden eğitimi, kolluk müdahale teknikleri, atış nazariyatı ve atış gibi dersler), uygulamalı meslek derslerini, atış ve tatbikat eğitimlerini ve yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrencilerden, disiplin durumu mezuniyetine engel olmayanlara lisans diplomasına ek olarak subay diploması,

verilir.

(2) Meslek Yüksekokulundan mezun olacak öğrencilerden;

a) Akademik programı başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması,

b) Akademik programın (kredili dersler, bitirme projesi, staj, iç güvenlik uygulamaları) yanı sıra, katsayılı dersleri (temel beden eğitimi, kolluk müdahale teknikleri, atış nazariyatı ve atış gibi dersler), uygulamalı meslek derslerini, atış ve tatbikat eğitimlerini ve yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrencilerden, disiplin durumu mezuniyetine engel olmayanlara ön lisans diplomasına ek olarak astsubay diploması,

verilir.

(3) Öğrencilere, mezuniyette not dökümü (transkript), diplomaları ve diploma eki belgeleri bir defaya mahsus ücretsiz olarak verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muafiyet, Dikey Geçiş ve Erasmus+ Öğrencisi, Eğitim-Öğretime

Ara Verme Zamanları

Ders muafiyeti

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda kesin kayıt yaptırdığı bölümün veya programın müfredatında yer alan dersler için dikey geçiş haricinde muafiyet talebinde bulunamazlar.

Dikey geçiş ve lisans tamamlama

MADDE 32 – (1) Meslek Yüksekokullarından mezun olacak öğrenciler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine kurularak Senato tarafından belirlenen kontenjan ve koşullar dâhilinde Fakülteye astsubay naspedilmeden öğrenci olarak dikey geçiş yapabilir. Geçiş yapan öğrenciler, Fakülte öğrencileri ile aynı özlük haklarına sahip olurlar ve Meslek Yüksekokullarında almış olduğu derslerin Fakültede sayılabilmesi için muafiyet talebinde bulunabilirler.

(2) Dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin Meslek Yüksekokulunda almış olduğu derslerin eşdeğerlik değerlendirmelerinde; içerik benzerliği, ilgili öğretim elemanı ve bölüm/program/anabilim dalı görüşü de olumlu ise ilgili kurul bu ders/derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin AKTS kredileri ilgili birimdeki mevcut AKTS kredisi gibi değerlendirilir.

(3) Ders muafiyeti talebinde bulunan ve bu talebi ilgili yönetim kurulunca uygun görülen öğrencilerin, öğrenime lisans programının hangi yarıyılından itibaren başlayacakları ilgili kurulun kararıyla belirlenir. Öğrenciler, lisans öğrenimine başladıkları ilk yarıyıl/yılda, muaf sayıldığı dersler hariç, alt sınıflarda hiç almadığı dersleri öncelikle almak kaydı ile kayıtlı bulunduğu yarıyıl/yıldaki dersleri alabilirler. Bu derslerin toplam kredisi 50 AKTS’yi geçemez. Bu öğrenciler, Fakültedeki bir yıllık öğrenimleri sonunda, AGNO’ları hesaplanarak diğer öğrencilerin yükümlü oldukları hususlara tabi olurlar.

Erasmus+ öğrencisi

MADDE 33 – (1) Öğrencilere Erasmus+ Programı veya benzeri uluslararası eğitim-öğretim programlarından yararlanabilmeleri veya araştırma yapmaları ve tez hazırlamaları için Başkanlıkça yurtiçi ve yurtdışı gerekli izinler verilir.

(2) Erasmus+ programı kapsamında yurtdışına gidecek öğrencilerin seçilmesi, yurtdışında alacakları dersler, bu derslerin Fakültede sayılması, notlarının hesaplanması, özlük hakları ve diğer konular Erasmus+ Üniversite Beyannamesi, Değişim Sözleşmesi ve Uygulama El Kitabında bulunan hükümlere göre Başkanlık tarafından çıkarılacak yönergede belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(3) Fakülteye gelen Erasmus+ öğrencilerinin veya Akademinin katıldığı benzer uluslararası eğitim-öğretim programları veya yapılan ikili anlaşmalar gereği fakülteye gelen öğrencilerin iaşe ve ibateleri Başkanlıkça sağlanır.

(4) Erasmus+ öğrencileri veya benzeri uluslararası eğitim-öğretim programları veya ikili anlaşmalar gereği Fakülteye gelen öğrencilere dekanlıkça dersler planlanabileceği gibi, bu öğrenciler ihtiyaç duydukları kredilere karşılık gelen dersleri her sınıftan alabilirler.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları

MADDE 34 – (1) Yaz tatili ile sömestr tatilinden başka diğer resmi tatillerde öğretime ara verilir.

(2) Fakültede ve yüksekokulda eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Dekanın ve Yüksekokul Komutanının önerisi, Başkanın onayı ile eğitim-öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme süresi, bir haftada üç ders gününü geçerse, ara verilen süre döneme eklenir. Bu durumda Fakülte veya Yüksekokul Akademik Takvimi yeniden düzenlenir.

Öğrenci izinleri

MADDE 35 – (1) Öğrencilere; resmi tatil, sömestr, yıl sonu tatili, evci, günübirlik, hastalık, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere dokuz türlü izin verilir:

a) Resmî tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli (ders, sınav gibi eğitim-öğretim faaliyetleri dâhil) veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci izninde olmayan öğrenciler akşam belirlenen saatte Akademiye dönerler. İzinlerin başlangıç ve bitiş saatleri; Fakülte ve Meslek Yüksekokulunun konuşlu olduğu yerin özellikleri göz önüne alınarak Başkanlıkça belirlenir.

b) Evci izni: Ana-baba ve evli kardeşlerden veya ikinci dereceden kan hısımlarının herhangi birisinin, Fakülte ve Meslek Yüksekokulunun bulunduğu il sınırı içinde ikamet ettiği Fakülte ve Meslek Yüksekokul Komutanlığı tarafından araştırılıp tespiti yapılarak, öğrenciye eğitim-öğretim yılı boyunca cuma günü planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin bitiminden, pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir.

c) Sömestr izni: Eğitim-Öğretim süresi içerisinde başlangıç ve bitiş tarihleri arasında, süresi Başkanlıkça belirlenen izinlerdir. Öğrenci bu izinlerini belirtmiş oldukları ikamet adreslerinde geçirir. İzne ayrıldıktan sonra iznin tamamını veya bir kısmını başka bir adreste geçirecekleri durumda ise bulunacakları adreslerini Fakülte ve Meslek Yüksekokul Komutanlığına bildirmeye mecburdurlar.

ç) Yıl sonu tatili: Eğitim-öğretim yılı sonunda, başlangıç ve bitiş tarihleri başkanlıkça belirlenen izinlerdir.

d) Günübirlik izin: Öğrencilere herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı akademik yıl içerisinde on ders gününü geçemez.

e) Gece yatısı izni: Mazeretlerinden dolayı Fakülte ve Meslek Yüksekokul Komutanlığı tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin bitiminden sabah yoklamasına kadar, il sınırları içinde verilen izindir.

f) Hafta sonu izni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Fakülte ve Meslek Yüksekokul Komutanlığı tarafından uygun görülen hallerde, cuma akşamı planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin bitiminden, pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere, il sınırları içinde verilen izindir.

g) Mazeret izni: Öğrencilere mazeretlerinden dolayı, geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak Fakülte ve Meslek Yüksekokul Komutanlığı tarafından verilen izindir.

ğ) Hastalık izni: Öğrencilere, hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin Akademi dışında geçirilebilmesi için Fakülte veya Meslek Yüksekokul Komutanlığının onayı şarttır.

(2) Öğrencilerin, hastalıklarından dolayı sağlık kurullarından aldıkları hava değişimi süreleri Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Komutanlığının bilgisi dâhilinde Fakülte ve Meslek Yüksekokul dışında geçirilir.

(3) Öğrenci izinleriyle ilgili Yönetmelikte belirlenen genel usul ve esaslar dışında kalan hususlar, yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması

MADDE 36 – (1) Fakülte veya Yüksekokulda lisans veya ön lisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmet yapmakla yükümlüdürler.

(2) Fakülte veya yüksekokulda kesin kaydı bulunan öğrencilerden; ilişiğinin kesilmesini gerektiren suç işleyenler, ölüm ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını ödemek zorundadırlar.

Yabancı uyruklu öğrencilerin fakülteye alınmaları

MADDE 37 – (1) İlgili Devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye alınmaları İçişleri Bakanının onayı ile olur. Bu öğrencilerin genel sağlığı tehlikeye düşürecek bir hastalık taşımamaları gerekir.

(2) Yabancı öğrencilerin Fakülteye veya Yüksekokula sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Senato yetkilidir. Senato, sınav yapılmasını gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

Yabancı uyruklu öğrencilerin fakülteye kabulü ve eğitimleri

MADDE 38 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve öğretime tabi tutulmaları için Türkçe dil yeterlilik sınavı yapılır. Sınav sonucunda Türkçe dil seviyelerinin yeterli olduğu belirlenen öğrenciler eğitim-öğretime başlatılır, başarısız olanlar ise bir eğitim-öğretim yılı süreyle Türkçe hazırlık öğretimine tabi tutulurlar. Türkçe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar eğitim-öğretime devam ederler.

(2) Türkçe hazırlık eğitimine alınan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil yeterliliği alabilmeleri için yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları gerekir. Ancak eğitim-öğretim yılı içerisinde Türkçe dil yeterliliği alamayan hazırlık sınıfı öğrencilerine Başkanlık tarafından belirlenen süre kadar ek dil eğitimi verilir ve bu süre içerisinde de yapılan sınavlarda başarısız olanlar ile eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan yeterlilik Türkçe hazırlık öğrenimlerini tamamlayamayacağı anlaşılanların ilişikleri kesilerek durumu ilgili ülke makamlarına bildirilir.

(3) Hazırlık eğitimine alınan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim, öğretim, sınav ve başarı esasları ile diğer hususlar 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türk öğrencilere uygulanan kurallara uymakla yükümlüdürler ancak ön lisans ve lisans programlarındaki bazı dersler Senato kararıyla farklı olarak uygulanabilir.

Sosyal faaliyetler

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla fakültenin bulunduğu il sınırları içerisinde Dekanlıktan, il sınırları dışında Başkanlıktan izin alınmak üzere sosyal ve kültürel etkinliklerle turizm ve ziyaret amaçlı gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

Evlenme veya birlikte yaşama durumu

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin, öğrenimleri esnasında evlenmelerine izin verilmez. Evli, hamile, çocuklu olan veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşayanların tespiti halinde okuldan ilişikleri kesilir ve gerekli tazminat hükümleri uygulanır.

Öğretim elemanlarının izinleri

MADDE 41 – (1) Akademisyen öğretim elemanları, mazeret izinleri dışındaki yıllık izinlerini yaz tatili ve yarıyıl tatillerinde kullanırlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Akademi Yönetim Kurulu, ilgili birimlerin kurul ve yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.