18 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30214

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM BAĞLANTI BEDELLERİNİN

BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ve 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/B maddesi gereğince hazırlanmış olup dağıtım bağlantı tarifeleri kapsamındaki bağlantı bedellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bağlantı bedeli

MADDE 2 – (1) Dağıtım bağlantı bedeli; bağlantı yapan kişinin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde tanımlanan bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olup dağıtım şebekesi yatırım maliyetlerini içermez. Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis edilmesi hâlinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir, bu tüketicilerden bağlantı bedeli alınmaz.

(2) Bağlantı hattının dağıtım şirketi tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı bedeli; orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantısı yapılacak kullanıcının bağlantı gücü ve bağlantı hattına ilişkin mesafe değerleri ile ilgili dönemde geçerli olan Kurul onaylı yatırım birim bedelleri de dikkate alınarak hesaplanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe girer.

(3) Bağlantı hattının hali hazırdaki birden fazla tüketici için tesis edilmesi halinde; bu Tebliğe göre yapının toplam bağlantı gücü üzerinden hesaplanan bağlantı bedeli tüketicilerin bağlantı güçleri oranında hesaplanarak ilgili tüketicilere yansıtılır

(4) Bağlantı bedeli; Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ile Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması hükümleri çerçevesinde tüketici tarafından güncel bedeller üzerinden dağıtım şirketine bir defada ödenir.

Bağlantı gücü artışı

MADDE 3 – (1) Bağlantı gücü artışı talebi durumunda kullanıcıya yansıtılacak bedellerin hesaplanmasında mevcut güç için tesis edilmiş olan bağlantı hattına ilişkin kapasite artış yükümlülüğü kullanıcıda olmak üzere ilk bağlantıya ilişkin hükümler uygulanır. Ancak güç artışı taleplerinde mevcut bağlantı hattının kapasitesinin yeterli olması ve yeni bağlantı hattı tesis edilmemesi durumunda kullanıcıdan güç artışına ilişkin bir bedel talep edilemez.

Kullanıcı değişiklikleri

MADDE 4 – (1) Bağlantı bedeli tahsil edilmiş ve bağlantısı yapılarak elektrik enerjisi verilen tesis ve/veya kullanım yerlerindeki kullanıcı değişikliklerinde yeni kullanıcılardan bağlantı bedeli tahsil edilmez.

Bağlantı bedeli ve güncellenmesi

MADDE 5 – (1) Bağlantı bedeli,  her yıl Ocak ayı itibariyle söz konusu bedel hesaplamasında yer alan yatırım birim bedellerinin güncellenme oranları dikkate alınarak aşağıdaki formüle göre yeniden hesaplanır ve Kurul onayıyla uygulanır.

 

   BBt= [(MDOt-1,2015 + İDOt-1,2015)/2]/[(MDOt-2,2015 + İDOt-2,2015)/2]

 

BBt,                  : t uygulama yılı bağlantı bedelinin bir önceki yıl bağlantı bedellerine göre değişim katsayısını,

MDOt,2015         : t uygulama yılı malzeme birim bedellerinin 2015 yılı malzeme birim bedellerine göre değişim katsayısını,

İDOt,2015           : t uygulama yılı işçilik (montaj, demontaj) birim bedellerinin 2015 yılı   işçilik (montaj, demontaj) birim bedellerine göre değişim katsayısı) katsayısını,

                         gösterir.

Hat katılım bedelinin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/B maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hat katılım bedelinin uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Kurul Kararı ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.