17 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30213

YÖNETMELİK

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan:

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“p) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sağlık memuru.” ibaresi “sağlık memuru, diyetisyen.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “atanacağı kadronun görev alanında” ibaresi ile aynı fıkranın (d) bendinin (3) numaralı alt bendinde, (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde, (f) bendinin (3) numaralı alt bendinde, (g) bendinin (4) numaralı alt bendinde ve (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “atanacağı pozisyonun görev alanında” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) bendinin (3) numaralı alt bendine “eczacı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, diyetisyen” ibaresi ve (ğ) bendinin (3) numaralı alt bendine “hemşire” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teknisyen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır.”

“f) Diyetisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü, müdür ve kısım müdürü kadroları ile bu kadrolarla aynı düzeydeki unvanlara atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları; bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı puanına göre gerçekleştirilir.”

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli başvurabilir.”

“(3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olan personelin ataması, başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere sınav açılan pozisyon sayısı kadar atama yapılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/5/2015

29347