17 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30213

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “proje raporunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “30 işgünü içerisinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Tesise uygun kapasite ve kriterlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin D maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“D) EKLER

1) ISPS belgesi

2) Limanın yerini gösteren harita

3) Atık kabul tesisinin yerini gösteren kroki

4) Resim

5) Diğer belgeler”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı müştereken yürütür.