16 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30212

YÖNETMELİK

KTO - Karatay Üniversitesinden:

KTO - KARATAY ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU KÜLTÜRÜ VE TARİHİ

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO - Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan KTO – Karatay Üniversitesi Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; KTO - Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan KTO - Karatay Üniversitesi Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: KTO-Karatay Üniversitesi Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini (KARSET),

c) Müdür: KTO-Karatay Üniversitesi Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanını,

d) Rektör: KTO-Karatay Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: KTO-Karatay Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Konya ilinin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik birikiminin ortaya çıkarılması, Selçuklu döneminin sosyal tarihi, kültürel ve ekonomik yönleriyle derinlemesine incelenmesi ve bu döneme damgasını vurmuş Mevlâna Celaleddin-i Rumi, Emir Celalettin Karatay, Ahi Evran gibi önemli şahsiyetlerin hayatları, eserleri, Ahilik, Mevlevilik düsturlarının ve miraslarının günümüz ve gelecek kuşaklarına aktarılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Konya ilinin tarihi geçmişi, kültürel ve sosyal yapısı ve değerleri ile ekonomik birikiminin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırmalar yapmak.

b) Selçuklu tarihi başta olmak üzere tarih alanında ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu alanlardaki ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

c) Selçuklu dönemine ilişkin sosyal, kültürel, tarihi, bilimsel ve ekonomik birikimlerin ortaya çıkarılması için araştırma ve incelemeler yapmak.

ç) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yapılan araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayımlamak.

d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili; ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve konferans gibi akademik etkinlikler yanında, bilimsel yayın yapmak; sergi, yarışma ve benzeri etkinlikler organize etmek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Merkez, yaptığı faaliyetler ile Üniversitenin tanıtımına katkı sağlamak.

g) Selçuklu kültürü, tarihi ve Konya ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar ile ilgili arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Çalışma Birimleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından, tercihen Merkezin amaçları doğrultusunda, araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda bilgi ve deneyimi olan kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının oluru ile Merkez faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri, yetkin personeli arasından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Hangi nedenle olursa olsun altı aydan fazla bir süreyle görevi başında olamayacağı durumlarda Müdürün görevi sona erer. Yerine aynı yöntemle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün, altı aydan daha fazla bir süreyle mazeretsiz olarak görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(3) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi, müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(4) Müdür görev başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla olursa yeni bir Müdür görevlendirilir.

(5) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yönetmek, yürütmek.

d) Faaliyet raporları hazırlamak.

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) Çalışmalar ile ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür varsa müdür yardımcısı ile Müdürün teklif edeceği ve Rektörün görevlendireceği üç üye ile toplam beş üyeden oluşur. Merkezin müdür yardımcısı olmaması halinde yönetim kurulunda aynı usulle bir üye daha görevlendirilir. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Selçuklu kültürü ve tarih alanındaki araştırmalarında çalışmalarıyla bilinen kişiler arasından Rektör tarafından seçilecek beş kişiden oluşur.  Danışma Kurulu istişarî mahiyette karar alır. Danışma Kurulunun başkanı Rektör tarafından seçilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarıyla ilgili Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyetinin yetkileri saklı kalmak üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO - Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.