16 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30212

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/5/2013 tarihli ve 28649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) Kayıt donduran veya izinli sayılan öğrencilere 46 ncı madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları ile Üniversiteyi ulusal ve uluslararası sportif yarışmalarda temsil eden ve bulundukları spor branşının en üst iki liginde aktif spor yapan öğrencilerin faaliyet ve faaliyetlere hazırlık günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Ara sınava katılamayan öğrencilere sınav tarihini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini belirten bir dilekçeyle ilgili dekanlığa veya müdürlüğe müracaat etmeleri halinde mazeret sınavı hakkı verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1) Sınav sonuçlarına itiraz, notların ÖBS’de ilan tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde yazılı olarak ilgili dekanlığa/müdürlüğe öğrencinin kendisi tarafından yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “(1) Dönemsel bazda tüm derslerini almış ve başarmış öğrencilerden, üstün başarılı olanlara yüksek onur ve onur belgesi verilir. Yüksek onur ve onur belgesi için başarı kriterleri her eğitim-öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenerek öğrencilere ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 49 – (1) Yaz öğretimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 50 – (1) Çift anadal ve yan dal programına ilişkin hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci, 52 nci, 53 üncü ve 54 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/5/2013

28649

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/4/2016

29674