15 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30211

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İngilizce hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan esaslara göre yürütülür.

(3) Öğrenim dili Türkçe olan programlara kabul edilen yabancı öğrencilerin Türkçe dil yeterlikleri ile ilgili ilkeler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için devam yükümlülüğünü sağlaması gerekir. Teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Öğrencilerin derse devamları öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Bu durumda olup da derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.

(2) Ara sınav notunun başarı puanına etkisi %40, yarıyıl sonu sınav notunun başarı puanına etkisi %60’tır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı puanına etki oranı ilgili fakülte kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir. Bu durumda yarıyıl sonu sınavının başarı puanına etki oranı %50’den az %70’ten fazla olamaz. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilmez.

(3) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Aynı ders, aynı zamanda birden fazla öğretim elemanı tarafından veriliyorsa harf notu bu dersi veren öğretim elemanlarınca ortak olarak belirlenir.

(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu          Katsayı           Puan                Statü

     AA                  4,00            90-100              Geçer

     BA                  3,50             85-89               Geçer

     BB                  3,00             80-84               Geçer

     CB                  2,50             75-79               Geçer

     CC                  2,00             70-74               Geçer

     DC                  1,50             65-69               Koşullu Geçer

     DD                  1,00             60-64               Koşullu Geçer

     FD                  0,50             50-59               Başarısız

      FF                  0,00              0-49                Başarısız

     NA                  0,00                 0                   Başarısız

(6) NA Notu (Devamsız), not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür. Aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız sayılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından NA notu takdir olunur:

a) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak,

b) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak,

c) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

(7) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a)                S Notu (yeterli), kredisiz derslerde başarılı olan veya muaf olan öğrencilere verilir.

b) U Notu (yetersiz), kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX Notu (muaf), İngilizce Hazırlık Sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlik sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrenciye verilir.

ç) I Notu (eksik), dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir.  Özel durumlarda bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

d) T Notu (Transfer): KGTܒde kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alınmış olan ve eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı bulunmadığı sürede özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin, bu derslerinin eşdeğerliliği kabul edilmez.

e) W Notu (dersten çekilme), bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

(8) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için ilgili yarıyıl ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersler tekrar edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/7/2016

29765