15 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30211

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programları ile ilgili genel esaslar, programlara öğrenci kabulü, eğitim-öğretim genel esasları, tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik temel esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) Akademik yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Azami öğrenim süresi: Yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sürecinde geçen zaman hariç, tezli yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıl, tezsiz yüksek lisans öğreniminde üç yarıyıl, doktora öğreniminde ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl ve lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıllık süreyi,

e) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü programını,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, yüksek lisans tezi, doktora tezi ve uygulaması gibi tez çalışması yarıyıllarında rehberlik etmek üzere belirlenen öğretim üyelerini,

g) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenleyip yürüten ve bu amaçla sınav jürisi kuran, beş öğretim üyesinden oluşan ve iki yıl süreyle görev yapacak olan komiteyi,

ğ) Doktora yeterlik sınavı: Doktora programlarındaki öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının belirlendiği sınavı,

h) Dönem projesi/proje: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan bitirme çalışmasını,

ı) Enstitü: Gebze Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

i) Enstitü anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan enstitü anabilim dalını,

j) Enstitü anabilim dalı başkanı: Enstitü anabilim dalı ile aynı ismi taşıyan fakülte bölümlerinin bölüm başkanını,

k) Enstitü anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının, bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı ve yalnız bir yüksek lisans ve/veya doktora programı içerdiği durumlarda ise üniversitedeki lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü koordinatörlüğü: Rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısı veya enstitü müdürü başkanlığında, enstitü müdürlerinden oluşan, lisansüstü eğitimde enstitüler arasında eşgüdümü sağlayan birimi,

m) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan ilgili kurulu,

n) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü, en fazla iki enstitü müdür yardımcısı ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan ilgili kurulu,

o) Program: Enstitü anabilim dalında, öğrencilerin kabul edildiği, belirli sayıda ve belirli içerikte kredili ve kredisiz dersler ile doktora yeterlik, proje/tez ve uygulamalarından oluşan yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik eğitim ve öğretim programını,

ö) Program akademik kurulu: Enstitü anabilim dalında tek program olduğunda enstitü anabilim dalı kurulunu; birden çok program olduğu durumlarda ise her program için kurulan, ilgili programda Üniversitedeki lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşan, ilgili programın hedeflerinin belirlenmesini, planlanmasını ve uygulanmasını sağlayan kurulu,

p) Program koordinatörü: Program yürütme kurulu ile program akademik kuruluna başkanlık eden ve iki yıl süreyle atanan öğretim üyesini,

r) Program yürütme kurulu: İlgili lisansüstü programın yürütülmesinden ve öğrenci kabulünden sorumlu, program koordinatörü dâhil üç üyeden oluşan ve iki yıl süreyle görev yapmak üzere kurulan kurulu,

s) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ş) Senato: Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Yüksek lisans tezi ve doktora tezini,

u) Tez izleme komitesi: Doktora programlarında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını izleyen komiteyi,

ü) Tez jürisi: Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez çalışmasındaki başarı durumunu belirleyen jüriyi,

v) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitülerin anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) Lisansüstü eğitim ve öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ve doktora programı düzeylerinde yapılır. Ayrıca öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın yapılan lisansüstü uzaktan öğretim programları ve yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ve protokollerle belirlenen kurumların desteğiyle ortak lisansüstü programları ile lisansüstü eğitim ve öğretim yapılabilir.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programları, enstitü anabilim dalları ile aynı veya değişik adlarla açılabilir. Enstitülerin anabilim dallarında lisansüstü programların açılması için YÖK’ün kriterleri dikkate alınarak öğretim üyeleri tarafından yapılan başvuru, ilgili enstitü anabilim dalı başkanının onayı, enstitü kurulunun değerlendirmesi ve teklifi ile Rektörlüğe sunulur. Lisansüstü programlar YÖK onayıyla açılır.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programları, enstitü anabilim dalı başkanlıklarına bağlı program yürütme kurullarınca yürütülür. Enstitü Anabilim dalı başkanı, program yürütme kurulu veya koordinatör belirlenmemiş ise ilgili programın yürütülmesinden doğrudan sorumludur.

(2) Program Akademik Kurulu, ilgili lisansüstü programın hedeflerinin belirlenmesini, planlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Enstitü anabilim dalı başkanının çağrısıyla her yarıyılda en az bir kez toplanır. Program yürütme kurulunun kurulması gerektiğinde, program akademik kurulu tarafından mevcutsa altı aday belirlenerek enstitü anabilim dalı başkanlığına sunulur. Enstitü anabilim dalı başkanı; belirlenen bu adaylar arasından bir koordinatör, iki asil üye ve gerekli görmesi halinde yedek üyeden oluşan program yürütme kurulunu teklif eder. Program yürütme kurulu ile koordinatörü, enstitü yönetim kurulu tarafından iki yıl süreyle atanır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Lisansüstü öğretimi; Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadır. İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin %100'ünü İngilizce verilen derslerden almak zorundadır.

Lisansüstü programlara başvuru için temel esaslar

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programlarına lisans diploması olanlar ile lisans eğitimini başarıyla sürdüren ancak o yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumdaki öğrenciler başvurabilir. Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları veya o yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda olması gerekir. Bütünleşik Doktora Programı kapsamında, lisans derecesi ile doktora programına başvuracak öğrencilerin AGNO’ları en az 4 üzerinden 3,00 veya eşdeğeri bir puan olmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuranlar için ALES ve eşdeğeri puanı gereklidir. Lisansüstü programları giriş sınavına başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Yüksek lisans ve Doktora programlarına başvuru için YÖK tarafından kabul edilen ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavları veya eşdeğeri kabul edilen dil belgesi şartı sağlanmalıdır.

Lisansüstü programların kontenjanları ve başvuru şartları

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvuru esasları temel alınarak, program yürütme kurulunun ve/veya anabilim dalı başkanlığının görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile her yarıyıl için lisansüstü programların öğrenci kontenjanları ve başvuruda aranacak şartları belirlenir. Yurt içi veya yurt dışındaki kurumlarla yapılan protokoller veya devletlerarası anlaşmalar çerçevesinde, lisansüstü programlara müracaat edecek adaylar için şartlar ve ek kontenjan belirlenebilir.

İlan ve başvuru

MADDE 11 – (1) Enstitü lisansüstü programlarının öğrenci kontenjanları, başvuruda aranacak şartlar, istenen belgeler, sınav programları ve son başvuru tarihleri Rektörlük tarafından Üniversite internet sayfasında ilan edilerek duyurulur. Lisansüstü programına başvuru, lisansüstü öğrenci kabul ilanında belirtilen usul ve şartlara uygun olarak, son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

Giriş sınavı değerlendirme

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınavları, program yürütme kurulu veya enstitü yönetim kurulunun her bir program için belirlediği sınav jürisi tarafından yapılır ve sınav notu ile değerlendirilir. Giriş sınavları, anabilim dalındaki tüm öğretim üyelerine açıktır. Tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuran adayların başarı notu, ALES sınav sonucu ve giriş sınav sonucu dikkate alınarak belirlenir. Giriş sınavı, sadece mülakat sınavı ile veya yazılı ve mülakat sınavının eş ağırlıklı toplamı şeklinde uygulanabilir. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notu ise mülakat sonuçları ile değerlendirilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerin aslı veya onaylı örneği ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. İlan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan aday lisansüstü öğrencilik hakkını kaybeder. Lisansüstü programları kazanan adaylar, tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programına kayıt yaptıramaz ve devam edemezler.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Enstitülerin yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan, lisans/yüksek lisans derecelerini başvurdukları yüksek lisans/doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylarla, lisans/yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara eksikliklerini gidermek veya başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programları, en fazla birbirini takip eden iki yarıyıl sürer, aynı yarıyılda en çok üç ders olmak üzere toplam en çok altı kredisiz ders alınabilir. Bilimsel hazırlık süresi içinde başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik statüsü en fazla birbirini takip eden iki yarıyıl sürer, aynı yarıyılda en çok üç ders olmak üzere toplam en çok altı ders alınabilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin son üç yıl içinde özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, öğrencinin ilgili lisansüstü programında alması gereken toplam ders kredisinin yarısından fazla olamaz.

Misafir öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Özel öğrenci kapsamı dışında kalan ve belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, misafir öğrenci olarak kabul edilebilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Enstitü içindeki farklı anabilim dallarına veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş yoluyla aynı veya farklı adlardaki lisansüstü programlarına kabul edilebilirler. Yatay geçiş için başvuruda bulunacak öğrencilerin devam etmekte oldukları lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş için başvuran öğrenci, ilgili yüksek lisans ve doktora programına giriş koşullarını sağlamak zorundadır. Öğrenci, yatay geçiş başvurularını ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapar. Yatay geçiş başvuruları, öğrencilerin not ortalamaları ve geldikleri yükseköğretim kurumları göz önüne alınarak değerlendirilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 18 – (1) Yabancı öğrenciler, lisansüstü programlara ilgili yarıyıldaki son başvuru tarihine kadar başvurabilir. Enstitü tarafından istenilen belgelerle birlikte elektronik ortam veya posta yoluyla başvuru yapılabilir. Yabancı öğrencilerin lisansüstü programlarına başvuruları, beyan ettikleri belgeler üzerinden ilgili program yürütme kurulu ve/veya anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Yabancı öğrenciler için mülakat gerekmemekle birlikte, program yürütme kurulu/koordinatörü isterse, elektronik ortamda istediği bir aday ile karşılıklı görüşme talep edebilir. Enstitü yönetim kurulu, değerlendirmeleri dikkate alarak başarılı bulduğu öğrencileri şartlı kabul eder ve öğrencilere kabul mektubu verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim İle İlgili Genel Esaslar

Derslerin açılması ve ders görevlendirilmeleri

MADDE 19 – (1) İlk defa açılacak dersler; güz yarıyılı için mayıs ayı içerisinde, bahar yarıyılı için kasım ayı içerisinde program yürütme kurulunun ve/veya anabilim dalı başkanının önerisi, enstitü kurulunun onayı ve Senato kararıyla kredili veya kredisiz olarak açılır. Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları; program yürütme kurulunun ve/veya anabilim dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Danışman atanması

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğretim üyeleri arasından danışman ataması yapılır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı olarak, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişiler atanabilir.

Uzmanlık alan dersi, seminerler ve ortak dersler

MADDE 21 – (1) Uzmanlık alan dersi, öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan, tezli yüksek lisans ve doktora programının diğer lisansüstü dersleri ile aynı usulde olan derstir.

(2) Öğrenci tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersleri tez çalışması süresince devam eder. İlgili yarıyıl sonunda çalışması gelişmekte, başarısız ve mezuniyetinde başarılı olarak değerlendirilir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi, öğrenimi süresince seminer dersleri almak zorundadır. Seminer dersi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Danışman, seminer dersini yürütür ve öğrenci ile seminer konusunu belirler. Öğrenci, seminer konusu kapsamında seminer raporunu hazırlar ve belirtilen tarihte sunumunu yapar. Seminer sunumları, seminer dersini alan öğrenciler ve ilgilisinin katılımına açıktır.

Lisansüstü kredi sistemi ve değerleri

MADDE 22 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Seminer, uzmanlık alanı dersi, proje ve tez çalışması kredisizdir.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

Kayıt yenileme ve derse kayıt

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, her akademik yarıyıl/dönem başında, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Danışman, her yarıyılın başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve onayını gerçekleştirir.

(3) Kayıt yenileme haftasında kayıt yaptıramayan öğrenciler, takip eden bir hafta içerisinde mazeret durumlarını bildiren belgeleri ile birlikte dilekçesini sunar, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrenci, akademik takvimdeki ders ekleme çıkarma haftası sonuna kadar, danışmanının onayını alarak yarıyıl başında aldığı derslere ek olarak yeni ders/dersler alabilir veya kayıt yaptırdığı ders/derslerden çekilebilir.

Ders saydırma

MADDE 24 – (1) Ders saydırma işlemi, öğrencinin lisansüstü programına ilk kayıtlandığı yarıyılda, diğer üniversitenin lisansüstü programından kaydının silindiğini gösteren belge ve transkripti ile enstitü müdürlüğüne yapılır. Öğrencilerin ders saydırma ve intibak işlemleri, program yürütme kurulu ve/veya anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunda incelendikten sonra karara bağlanır.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programların ölçme ve değerlendirilmesinin amacı; programlar için belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleşme düzeylerini tespit ederek sisteme geri bildirimde bulunmak ve kalitenin yükseltilmesine destek olmaktır. Yarıyıl sonu başarı notu; ara sınav/yarıyıl çalışması ile yarıyıl sonu çalışması veya yarıyıl sonu sınav notu dikkate alınarak verilir. Sadece başarısız olunan derslere bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan notlar ilgili dersin yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı değerlendirmesi bir döneme yayılan proje, seminer, uzmanlık alan dersi, mimarlık proje dersi ve benzeri çalışmalardan oluşan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez.

(2) Öğrencilere, aldıkları her ders için Senato tarafından belirlenen not sistemi çerçevesinde harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (2,00) olması gerekir. Lisansüstü programlarından mezuniyet için AGNO’sunun en az BB (3,00) olması gerekir.

Disiplin

MADDE 26 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 27 – (1) Öğrenciye, danışmanın görüşü, program koordinatörlüğü ve/veya anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile YÖK tarafından belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en çok iki yarıyıl süre ile askerlik durumunda ise askerlik süresince izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez. İzinli olduğu yarıyıllar öğrenim süresinden sayılmaz.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 28 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda, enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

Tez yazımı

MADDE 29 – (1) Lisansüstü öğrencisi, yazım kuralları Senato tarafından belirlenmiş tez/proje yazım kılavuzuna göre tezini İngilizce veya Türkçe yazmak zorundadır. Öğretim dili İngilizce olan programlarda tezler İngilizce yazılmak zorundadır. İngilizce olarak hazırlanan tezlerin tez savunma sınavlarının da İngilizce olarak yapılması gerekmektedir.

Katkı payı ödeme

MADDE 30 – (1) Lisansüstü öğrencilerden her öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca, her bir yarıyıl için birinci öğretimde katkı payı alınabilir, ikinci öğretimde ise öğrenim ücreti alınır.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş ve ulusal/uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde/sempozyum kitaplarında yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin/bildirisinin bulunması veya ulusal/uluslararası bir projede yer alması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır.

(2) Doktora öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş, başka bir tezin mezuniyet yayın koşulu olarak kullanılmamış, ilgili alanda Senato tarafından belirlenen indeksler kapsamındaki dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Danışmanı veya öğrencinin, makalede birinci yazar veya sorumlu yazar olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Genel esaslar

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi kredili ders ile iki seminer dersi ve uzmanlık alan dersinden oluşur. Tezli yüksek lisans programı en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders almak zorundadır.

(2) Öğrenci, en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar tez konusunu belirlemelidir ve tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 34 – (1) Tez çalışması reddedilen ve tez çalışmasını tamamlayamayan tezli yüksek lisans öğrencisi, talepte bulunması halinde, ders kredi yükü, proje yazımı, katkı payı veya öğrenim ücreti ve benzeri gereklerini yerine getirdiğinde tezsiz yüksek lisans diploması alır.

Öğretim süresi

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı azami tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta ve İngilizce hazırlıkta geçen süre hariç her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın altı yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayamayan ve AGNO’su 3,00 olmayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasını tamamlayamayan, tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 36 – (1) Danışman, ilgili lisansüstü program akademik kurulundan, yoksa ilgili anabilim dalından veya enstitülerde görevli öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Üniversitede ilgili konuda öğretim üyesi yoksa farklı yükseköğretim kurumlarından da danışman atanabilir.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması

MADDE 37 – (1) Öğrenci, tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini, danışmanının tezin savunabilir olduğuna ilişkin görüşü, intihal raporu değerlendirmesi ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri Enstitüye teslim eder. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri; danışmanı dâhil, en az biri kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin beş kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olabilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sözlü olarak sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(4) Tez savunmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tez çalışması başarısız bulunarak ret edilen öğrencilerin ilişiği kesilir. Bu öğrenciler, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir.

Tezli yüksek lisans diploması ve mezuniyet

MADDE 38 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, ciltlenmiş yüksek lisans tezi nüshalarını ve Enstitü tarafından istenen belgeleri tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Öğrencinin talebi halinde enstitü yönetim kurulu teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye Senato tarafından uygun görülen yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Ders yükü

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve proje dersinden oluşur. Proje, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Danışman atanması

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde ve projenin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktorasını tamamlamış öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

Öğretim süresi

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süreler hariç olmak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarı yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Proje ve sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Öğrenci mezun olacağı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje raporunu enstitüye teslim etmek zorundadır. Danışmanı projesini başarılı veya başarısız olarak değerlendirir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Derslerini ve projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Ders yükü

MADDE 46 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi kredili ders ile iki adet seminer dersi, yeterlik sınavı ve uzmanlık alan dersi (tez önerisi ve tez izleme) olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört kredili ders, iki adet seminer dersi, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi (tez önerisi ve tez izleme) olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Yüksek lisans programlarına geçiş

MADDE 47 – (1) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, tezli/tezsiz yüksek lisans programına gerekli kredi yükü, proje/tez ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla geçebilir.

Öğretim süresi

MADDE 48 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, tamamlaması gereken kredili derslerini ve seminerleri en fazla dört yarıyıl içinde tamamlamalıdır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için bu süre altı yarıyıldır. Belirtilen süreler içinde kredili dersleri ile seminer derslerini başarıyla tamamlamayan ve AGNO’su 3,00 olmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını en çok öğretim süreleri içinde tamamlamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 49 – (1) Danışman, ilgili lisansüstü program akademik kurulundan, yoksa ilgili anabilim dalından veya enstitülerde görevli en az bir lisansüstü tezi yönetmiş öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Üniversitede ilgili konuda öğretim üyesi yoksa farklı yükseköğretim kurumlarından da danışman atanabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) AGNO’su en az 3,00 olan her öğrenci, ders kredilerini ve seminerlerini tamamlamak koşuluyla, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş ise ilk sınavına en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş ise ilk sınavına en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınavına alınır.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav aşamasından bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için en geç bir ay içinde üç öğretim üyesinden oluşan tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 52 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, izleyen üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir.

(3) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Eğer aynı danışmanla devam edecekse üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu tez savunmasında da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisinin süresi içinde iki defa üst üste verilmemesi veya izleme komitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunması veya aralıklı üç defa başarısız bulunması durumunda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 53 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, yılda iki kez tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir raporunu tez izleme komitesine bildirir. Bu raporda tez konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları ve yapacağı çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması başarılı veya başarısız olarak bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya üst üste iki kez izleme raporu vermeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 54 – (1) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırladığı tezini, danışmanının tezin savunabilir olduğuna ilişkin görüşü, intihal raporu değerlendirmesi ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eder.

(2) Öğrencinin tezini savunabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunun uzmanlık alanı dersi notu başarılı olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, tez izleme komitesini de kapsayacak şekilde en az ikisi kendi yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

(4) Sözlü tez savunma sınavı, jüri üyelerine tez tesliminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilan edilen tarih ve yerde yapılır.

(5) Yönetim kurulunca onaylanan jüri üyeleri, söz konusu tezin enstitü yönetim kurulu tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(6) Tez savunmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu/oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanakla belgelenir.

(7) Jüri tarafından iletilen ortak rapor ve tutanak, anabilim dalı başkanlığının aracılığıyla tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunma sonunda başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 55 – (1) Tez savunmasında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, ciltlenmiş tez nüshalarını ve enstitü tarafından istenen belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye Senato tarafından uygun görülen doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 26/5/2015 tarihli ve 29367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.