15 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30211

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ç) Merkez: Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

f) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Ege Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ege Üniversitesi ilgili bölüm, anabilim dalları ve ünitelerinin işbirliği ile her türlü doku ve her türlü organ nakli uygulamasını çağdaş düzeyde gerçekleştirmek,

b) Kadavradan elde edilecek tüm insan dokularını işleyip ihtiyacı olanlara tedavi amaçlı kullandırmak,

c) Dünyadaki doku ve organ nakli konularındaki yeni gelişmeleri izleyerek ülkeye aktarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve bu konuda yeni teknikler geliştirmek,

ç) Organ sağlamak ve toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

d) Dünyadaki yapay organ uygulamaları konularındaki yeni gelişmeleri izleyerek ülkeye aktarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve bu konuda yeni teknikler geliştirmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitede hücre, doku ve organ nakli alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı yetiştirilmesini teşvik etmek ve bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve olanakları hazırlamak,

b) Merkez ilgi alanına giren özel konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına kısa ya da uzun süreli eleman göndermek, yurt dışından bu amaçla gelenleri kabul etmek,

c) Merkezin çalışma alanıyla ilgili üniversite öğretim üyelerinin, merkezde görevlendirilebilmesi ve merkez amacına uygun olarak çalışmalarını sürdürmesi,

ç) Üniversitede hücre, doku ve organ nakli alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek,

d) Merkez ilgi alanına giren konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde kaliteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programı, seminer, konferans, kurs, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

e) Hücre, doku ve organ nakliyle ilgili Üniversitede yapılacak bilimsel çalışmalar, araştırma ve tez çalışmaları, projelere ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği dâhilinde destek verebilmek,

f) Merkez araştırma, uygulama için gerekli laboratuvarları kurmak ve diğer olanakları sağlamak, kurulan bu laboratuvarların uluslararası akreditasyonlarının yapılması için çalışmalar yapmak,

g) Hastalara transfer edilecek olan hücre ve dokuların dünyadaki en üst standartlara uygun GMP koşullarına göre üretilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlar ve merkezlerle, bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak,

h) Alanıyla ilgili çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Görevleri ve Proje Çalışma Grupları

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Çalışma grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu ve devamlı statüdeki, organ nakli konusunda eğitimli ve çalışmaları ile temayüz etmiş öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere organ nakli konusunda deneyimli kadrolu ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürle aynıdır. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan uzun süreli olması halinde yeni müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda organ nakli yapacak gruplar arasında koordinasyon ve organ nakli organizasyonunun sağlanması, diğer organ nakli merkezleriyle işbirliği ve iletişimin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, yapay organ konusunda her türlü çalışmaların yapılmasından, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idarî işlerini yürütmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemlerini belirlemek,

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

d) İdarî personelin gözetim ve denetimini yapmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

f) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kurum, kuruluş ve merkezlerle işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve konu ile doğrudan ilgili Üniversitede tam zamanlı çalışan dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler Müdürün önereceği öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyelik süresi biten, ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından da olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu; üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda gerekli kararları almak,

b) Merkezin çalışma planını ve programını yapmak,

c) Danışma Kurulunu oluşturacak çalışma gruplarında görevlendirilecek kişileri belirleyerek Rektörün onayına sunmak,

ç) Müdürün hazırladığı yılsonu faaliyet raporu ve gelecek yıl yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin raporları inceleyerek Rektörlüğe sunmak,

d) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların projelerine yapılacak mali katkıları karara bağlamak,

e) Bütçe imkânları göz önüne alınarak, teşvik, bilim ve hizmet ödülleri vermek,

f) Merkezin gelirlerini artırıcı girişimlerde bulunmak, önlemler almak, gelir dağılımı ve kullanım şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek,

g) Organ nakli ve yapay organ konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,

ğ) Müdürün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile yılda en az bir defa Rektör veya Rektörün görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında toplanır. Toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri ve organ nakli koordinasyon sorumlusu hazır bulunur. Müdür toplantıların raportörlüğünü yapar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin tüm faaliyet alanları ile ilgili öneriler sunmak,

b) Müdür tarafından önerilen gündemdeki konularla ilgili görüş bildirmek,

c) Merkezin amaçları ile ilgili konularda iletilen görüşleri değerlendirmek,

ç) Yeni çalışma konularını gündeme getirmek,

d) Sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirmek.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezde; organ nakli ile tedavisi mümkün olan böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, kemik iliği, akciğer, kornea ve benzeri organlar ve diyaliz, immünoloji, diagnostik radyoloji, terapötik radyoloji, hematoloji, enfeksiyon, mikrobiyoloji, patoloji ve anesteziyoloji birimlerinden Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile çalışma grup veya grupları kurulur.

Çalışma gruplarının görevleri

MADDE 15 – (1) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Çalışma esaslarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve çalışmalarını onaylanan esaslara göre yürütmek,

b) Ayda en az iki kez toplanmak ve hazırlanan raporları her üç ayda bir Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek olan ve Üniversitenin işbirliği ve/veya birlikte kullanım protokolü yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatları gereğince görevlendirilmesi mümkün olan elemanlarca karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez elemanları tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.