14 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30210

TEBLİĞ

Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ, TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM

ŞİRKETİ, İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDE VE PTT ANONİM

ŞİRKETİNDE 2016 VE 2017 YILLARINDA UYGULANACAK

ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/3)

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankaları ile PTT Anonim Şirketinde çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2016 ve 2017 yıllarında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin 12/10/2017 tarihli ve 2017/T-12 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

 

 

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Yüksek Planlama Kurulunca;

Yüksek Planlama Kurulunun 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Kararının;

- Bazı Kurum ve Kuruluşlarda 2016 Yılı Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyelik Ücretleri başlıklı 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yönetim kurulu başkanı ücretlerine ilişkin olarak yer alan “yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı” ibarelerinin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Kurul Kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

- Söz konusu yönetim kurulu başkanı ücretlerinin, 01/01/2016 tarihinden 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Kurul Kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihine kadar uygulanmak üzere “Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu başkanlarına net 2.729 TL’yi aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir.”, “Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50’nin üzerinde olan kuruluşlar dâhil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkanlarına 2.729-TL tutarında net aylık ücret verilir.” şeklinde yeniden düzenlenmesine,

karar verilmiştir.