14 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30210

YÖNETMELİK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2010 tarihli ve 27791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“o) Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Birim müdürü,

2) Birim müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,

3) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Başuzman,

2) Uzman,

3) Uzman Yardımcısı.

ç) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman,

3) Teknik şef.

d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici, sistem programcısı.

e) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Şef yardımcısı,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, daktilograf.

g) Destek hizmetler grubu;

1) Aşçı, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır. Ayrıca, iç denetim dairesi başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda bu maddede sayılan niteliklerin yanı sıra yılı içerisinde yayımlanan ve yürürlükte bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak gerekir.

a) İç denetim dairesi başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet süresine sahip olup, Teşekkülde fiili olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Son beş yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

b) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet süresine sahip olup, Teşekkülde fiili olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,

c) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet süresine sahip olmak,

3) 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlardan birini ihraz etmiş olmak,

gerekir

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) Atanılacak kadro veya pozisyonlar için belirlenen öğrenim şartını taşımak,

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında yazılı sınavdan yüz puan üzerinden en az altmış, sözlü sınavdan da yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almak,

c) Atama yapılacak kadro veya pozisyonlar için belirlenmiş alt görevde bekleme sürelerini tamamlamış olmak,

ç) İlan edilen kadro ve pozisyon için kurumda bu şartları sağlayan personelin bulunmaması durumu hariç olmak üzere, sınav için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla hizmet süresinin en az altı ayını kurumda geçirmiş olmak,

şartları aranır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri,

b) (b) bendinin (3) numaralı alt bendi,

c) (d) bendi,

ç) (e) bendinin (2) numaralı alt bendi,

d) (f) bendinin (2) numaralı alt bendi,

e) (g) bendi,

f) (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi,

g) (h) bendinin (2) numaralı alt bendi,

ğ) (ı) bendinin (3) numaralı alt bendi,

h) (j) bendinin (2) numaralı alt bendi,

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiş, (a) bendinin (6) numaralı alt bendi ve (f) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“3) İdarî nitelikteki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için müdür yardımcısı, başuzman, avukat, uzman, şef unvanlarının birinde en az 1 yıl; teknik nitelikte görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için müdür yardımcısı, başuzman, başmühendis ve teknik uzman unvanlarının birinde en az 1 yıl görev yapmış olmak,

4) Enerji üretimi veya işletimi ile enerji verimliliği faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için Enerji Yöneticiliği Belgesine, çevre yönetimi faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için Çevre Görevlisi Belgesine, iş sağlığı ve güvenliği faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olmak,”

“3) Şef yardımcısı, uzman yardımcısı, teknik şef, çözümleyici ve sistem programcısı unvanlarının birinde en az 3 yıl veya avukat, şef, uzman, teknik uzman, başmühendis ve birim müdür yardımcısı/müdür yardımcısı unvanlarının birinde en az 1 yıl görev yapmış olmak,”

“d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet süresine sahip olmak,

3) Şef, uzman unvanlarının birinde en az 1 yıl veya uzman yardımcısı, şef yardımcısı unvanlarının birinde en az 5 yıl görev yapmış olmak,

4) Afet ve acil durumlar ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin kursu tamamlayıp, sertifika almış olmak,”

“2) Teknik şef, çözümleyici veya sistem programcısı unvanlarının birinde en az 2 yıl veya mühendis, kimyager, mimar, tekniker veya programcı olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak,”

“2) Mühendis olarak en az 5 yıl veya teknik şef olarak en az 2 yıl veya teknik uzman olarak en az 1 yıl görev yapmış olmak,”

“g) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Yüksek öğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde teknik öğrenim veren bölümlerinden mezun olmak,

2) Kimyager olarak en az 2 yıl veya programcı, tekniker, teknisyen, teknik ressam ya da laborant unvanlarının birinde en az 5 yıl çalışmış olmak,”

“2) Uzman yardımcısı ya da şef yardımcısı olarak en az 2 yıl veya programcı, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilograf, çocuk eğitimcisi, hemşire olarak en az 5 yıl çalışmış olmak veya şef olarak en az 1 yıl görev yapmış olmak,”

“2) Uzman yardımcısı, şef yardımcısı olarak en az 2 yıl veya memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilograf, veznedar olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak,”

“3) Programcı pozisyonunda en az 2 yıl görev yapmış olmak,”

“2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilograf, veznedar, teknik ressam, laborant veya hemşire olarak en az 2 yıl hizmeti bulunmak,”

“k) Memur pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Hizmetli, dağıtıcı, kaloriferci, aşçı, teknisyen yardımcısı olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak,

gerekir

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için yapılacak unvan değişikliği sınavında yazılı sınavdan yüz puan üzerinden en az altmış puan, sözlü sınavdan da yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almak şartı aranır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Bölüm Başlığı “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı ve Sözlü Sınav Esasları” şeklinde ve 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

(2) Sınav, sınav kurulunca belirlenecek konularda yapılır. Unvan değişikliği sınav konuları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine göre belirlenir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği kapsamındaki kadro ve pozisyonlara sadece Teşekkülün kendi personeli başvurabilir. Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Teşekkülde veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle; atama yapılacak kadro veya pozisyonların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi, atama yapılacak kadro ve pozisyonlar için tercih alınıp alınmayacağı, yazılı sınava ilişkin konu başlıkları ile başvuru yeri ve başvuru tarihinin son günü yazılı sınavdan önce personele duyurulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınav; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir. Kuruluş, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilân edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği en az Daire Başkanı düzeyindeki bir kişinin başkanlığında, İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanı ve Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanı olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Asıl üyenin yokluğunda, bu birimlere vekâlet eden personel yedek üye olarak görev yapar. Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilân edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir ve kurumun resmi internet sitesinde ilân edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci madde başlığı “Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“a) Aynı alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar diğer görevlere sınav yapılmaksızın atanabilirler.”

“(2) Avukat pozisyonunda görev yapanlar görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın hukuk müşavirliği kadrosuna atanabilirler.”

“(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.”

“(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/12/2010

27791

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/1/2013

28529

2-

29/3/2014

28956

3-

13/6/2015

29385