14 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30210

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/32/AB)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nin 21 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ek metroloji işareti, CE işaretini takip edecek şekilde bulunur. Onaylanmış kuruluşun EK-II'de belirtilen imalat kontrol aşamasına katılmış olması durumunda, bu kuruluşun kimlik kayıt numarası da CE işareti ve ek metroloji işaretini takip edecek şekilde bulunur. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kuruluşun kendisi tarafından veya vereceği talimatlar doğrultusunda, imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. İlgili onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası silinmez veya kaldırıldıktan sonra yok olacak özellikte olmak zorundadır.

(6) CE işareti, ek metroloji işareti ve uygun olduğunda onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını takip edecek şekilde, özel bir riski veya kullanımı belirten başka bir işaret bulunabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2016

29757