13 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30209

YÖNETMELİK

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE UYUM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin  hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iç ve dış göç, zorunlu ve iradi göç, göçmenlik, mültecilik, diaspora, entegrasyon, uyum ve yeniden uyum konularında disiplinler-arası araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları, sertifika programları, projeler, yayınlar, ulusal ve uluslararası kurumlar ile iş birlikleri ve göçü ilgilendiren diğer çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırma Faaliyetleri;

1) Türkiye’nin ve Avrupa’nın çok yönlü (iç ve dış) göç hareketlerine muhatap olması ve dünyadaki siyasi-ekonomik gelişmelerde her geçen gün uluslararası göç olgusunun önemli bir faktör olmasını dikkate alarak geçmişte, günümüzde ve gelecekteki iradi ve zorunlu göç dinamikleri ve çok yönlü etkileri konusunda disiplinler-arası bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak.

2) Merkezin amaçları kapsamında göçün, Türkiye’nin, Almanya’nın ve Avrupa’daki diğer ülke ve birliklerin iç ve dış politikasına, ekonomisine, siyasi, sosyal ve kültürel yapısına olan yansımalarının nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte nasıl bir seyir izleyebileceği konularında araştırmalar yapmak, istatistik ve belgeler toplamak ve gerektiğinde ilgili kişi ve kuruluşlara rapor halinde sunmak.

3) Başta Almanya ve Avrupa olmak üzere yurt dışında yaşayan Türkiye kökenliler ile yurt dışından Türkiye’ye gelen göçmenler konusunda Türkiye’de ve diğer ülkelerde yerinde bilimsel incelemeler yapmak.

4) Türk veya yabancı göçmenlerin Türkiye ve karşı ülke(ler) ile çok yönlü ilişkileri ve bunların Türkiye ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki dış politika, ekonomi, hukuk, toplum, kültür ve benzeri alanlarda yarattıkları etkiler konusunda inceleme ve çalışmalar yapmak, stratejik politika önerileri üretmek.

5) Ülkemizdeki iç göçün tarihi, sebepleri, boyutları ve etkileri hakkında her türlü disiplinler-arası bilimsel araştırma ve inceleme yapmak.

6) Türk ve yabancı göçmenlerin ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya göçen insanların yoğun olarak yaşadıkları, Almanya başta olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik, siyasi, hukukî, kültürel, sosyal ve beşerî yapılarına etkilerine ilişkin istatistiksel ve yayın veri-tabanı oluşturmak.

7) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili projeler hazırlayarak uygulamaya koymak, gerekli hallerde diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve araştırma merkezleri ile bu konularda iş birliği yapmak.

8) Araştırmalarla, adı geçen ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek ve yapılacak araştırmalar ile gelecekteki durumla ilgili öngörülerde bulunmak.

9) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Türkiye ve diğer ülkelerdeki bilim adamları ve uzmanlar ile iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek.

10) Yurt dışında, özellikle Almanya’da, yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin nitelikleri, profilleri, ihtiyaçları, beklentileri, sorunları, değerleri ve benzeri konularda düzenli ve sürekli olarak akademik temelli barometre biçiminde kurumsallaşan ve evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar yapmak.

11) Göçlerin siyasî, ekonomik, sosyal, hukukî, demografik, psikolojik, dinî ve kültürel boyutlarını kapsayan konularda araştırma projeleri yürütmek, ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

12) Ulusal ve uluslararası göç hareketlerinin nedenleri, dinamikleri ve mekanizmaları, göç veren ülkeler, göç alan ülkeler, göçmenlerin uyumu gibi hususlarda araştırmalar gerçekleştirmek.

13) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

14) Yapılan çalışmaları ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin istifadesine sunmak.

15) Göç, tersine göç, uyum ve yeniden uyum gibi Merkezin faaliyet alanına giren alanlarda gerekli görülen diğer her türlü akademik etkinlik, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

b) Eğitim Faaliyetleri;

1) Merkezin amaçları ile ilgili olarak Türkiye’de ve/ya da göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki üniversite ve göç araştırma merkezleri ile ortak seminer, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

2) Göç ve uyum konusundaki Üniversitedeki lisans ve lisansüstü derslerin sayı, çeşit ve içerikleri konusunda iyileştirici müfredat önerileri hazırlamak.

3) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına ve yabancı ülke ve kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.

4) İradi ve zorunlu, iç ve dış göçler konusunda sertifika programları düzenlemek.

c) Yayın Faaliyetleri;

1) Merkezin amaçları ile ilgili konularda teori, metot ve uygulama alanları temelinde yayın yolu ile araştırma bulgularını kamuoyuyla paylaşmak ve değerlendirme sonuçlarını ve politika önerilerini tartışmaya açmak.

2) Belirli konu, bölge, ülke ya da dönemler açısından göç konusunda raporlar ve/veya bültenler yayınlamak.

3) Yılda iki ya da dört kez yayın yapan uluslararası nitelikli bir akademik dergi için hazırlık çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların sekretaryasını üstlenmek.

ç) Yapım Faaliyetleri;

1) Göç konusunda belgeseller, kısa filmler ve konvansiyonel medya ile sosyal medyanın kullanımına uygun biçimde görsel ürünler üretmek.

d) Göç ve Göç Tarihi Müzesi Kurulması;

1) İç ve dış göç hareketleri hakkında üniversite bünyesinde kamuya açık bir Göç ve Göç Tarihi Müzesi kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Rektör, kendi takdiri ve/ya da Müdürün gerekçeli talebini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu en az üç üye ile toplanır ve böyle bir toplantıda en az iki üyenin oyuyla karar alınır. Oylamada eşitlik olması halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden ele alınmak üzere talik olunur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirip karara bağlamak, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında katkılarından faydalanmak üzere, Üniversite ya da yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları ile başka mesleklerdeki konu uzmanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en fazla yirmi olabilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.