13 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30209

YÖNETMELİK

Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve Merkezin ulusal ve uluslararası faaliyetleriyle ilgili çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ÇAĞKAM): Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Bölgemizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki toplumsal cinsiyet ve kadınla ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında bilimsel araştırma yapılmasını teşvik etmek ve bu kapsamda öğretim üyelerinin bireysel olarak yürüttükleri araştırmaların yanı sıra farklı disiplin ve araştırma alanlarından araştırmacıların ortak projeler geliştirmeleri için çalışmalar yürütmek.

c) TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve diğer yurtiçi ve yurtdışı araştırma kaynakları ile ilgili bilgi toplamak ve öğretim üyelerinin bu kurumlara araştırma projeleri sunmalarına katkı sağlamak.

ç) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların gerçekleştirilmesine, başka kurumlar ve kişilerle araştırma işbirliklerinin geliştirilmesine önayak olmak.

d) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaların hangi konularda yoğunlaştığını, hangi konularda araştırma eksiği olduğunu saptamaya yönelik çalışmalar yapmak.

e) Türkiye’de ve dünyada kadınların farklı disiplinlere ve araştırma alanlarına katkıları üzerine bilgi derlemek, toplumsal cinsiyetin akademik üretim ve kurumsallaşmaya yansımalarını araştıran ve tartıştıran etkinlikler düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayım yapmak.

d) Bölgemizde, ülkemizde ve dünyada kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu tür çalışmalara katılmak ve desteklemek.

e) Atatürk ilke ve İnkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.

g) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi için Merkezde arşiv oluşturmak ve Üniversite kütüphanesine bu konuda doküman temin edilmesini sağlamak.

ğ) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

h) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

ı) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezde görevi yürütecek öğretim elemanları arasından üç yıllığına seçilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından önereceği bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektörün onayına müteakip üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversiteden seçilen diğer kadrolu Üniversite öğretim elemanları arasından olmak üzere, Müdür tarafından üç yıl süreyle belirlenen (5) beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Oluşturulan Yönetim Kurulu üyeleri Rektörün oluruna müteakip göreve başlar.

(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır.

(4) Yönetim Kurulu kararlarından bir nüshası Rektörlüğe gönderilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma yapmak ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini vermek ve Rektörlüğe sunmak.

c) Araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

e) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturmak.

f) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek.

g) Yönetim Kurulu üyesi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür adayını seçmek ve Rektöre önermek.

ğ) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını Rektörlüğe sunmak üzere değerlendirmek ve onaylamak.

h) Yönetim Kurulu tutanaklarından bir nüshasını Rektörlüğe göndermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan organdır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları ile tanınmış Üniversite içinden veya dışından, Rektör tarafından seçilecek en çok 20 üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu her yıl en az bir kez, Müdür tarafından saptanacak bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görevin yürütülmesi ve personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetleri, Yönetim Kurulu tarafından icra edilecek olup; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı ile faaliyetlerine ait kararlar Rektörün onayına müteakip uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversitenin Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.