13 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30209

YÖNETMELİK

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/11/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca çalıştırılan memurlar ile (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,

b) Merkez teşkilatı:  TTK Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatındaki birimleri,

c) Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen (I) sayılı cetvele tabi personel ile (c) bendinde belirtilen  (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli,

ç) Taşra teşkilatı: Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren İşletme ve İşletmeler topluluğunu,

d) TTK:  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) TTK Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki memurların ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin eki Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TTK Genel Müdürü yürütür.

 

Eki için tıklayınız.