12 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30208

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ MAYIN FAALİYET MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA

ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında çalışacak sözleşmeli personelin hizmete alınma, görevlendirme, görevden alınma şekilleri, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, sözleşme imzalama ve fesih esasları, hakları, nitelikleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, ücret ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında çalıştırılacak sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Sözleşmeli personel olmak için başvuran şahsı,

b) Amir: Personelin hiyerarşik sıralamada bağlı bulunduğu üstleri,

c) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

ç) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

d) Bildirim süresi: Tarafların kendi istekleri ile sözleşmeyi fesih etme taleplerinin, bir ay önce bildirilmesini,

e) Daire Başkanı: Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanını,

f) Daire Başkanlığı: Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığını,

g) Değerlendirme: Sözleşmeli personel adayının veya sözleşmeli personelin bilgilerinin ölçülmesini, görev için uygun olup olmadığının belirlenmesini,

ğ) Değerlendirme Komisyonu: Personel Genel Müdürlüğü tarafından Müsteşar ile koordine edilerek belirlenen ve Bakan onayı ile teşkil edilen komisyonu,

h) Dil belgesi: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarına ilişkin belgeyi,

ı) Disiplin amiri: Bu Yönetmelikte EK-1 ceza cetvelinde sayılı disiplin cezalarını, takdir ve ödül vermeye yetkili amiri,

i) Disiplin Kurulu: Millî Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan disiplin kurulunu,

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde tanımlanan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,

k) İcra Komisyonu: Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığına bağlı mayın ile ilgili Şube Müdürlerini,

l) Kanun: 6586 sayılı Kanunu,

m) MAFAM: Millî Mayın Faaliyet Merkezini,

n) Mülakat: Sözleşmeli personel adayının göreve uygunluğunun Değerlendirme Komisyonu tarafından görüşme yoluyla değerlendirilmesini,

o) Müsteşar: Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarını,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

p) Pozisyon: Sözleşmeli personelin istihdam edileceği görevi,

r) Sözleşme: Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı ile hizmet akdi ile çalıştırılacak şahıslar  arasında yıllık, belli bir süre veya proje için yapılacak hizmet sözleşmesini,

s) Sözleşmeli personel: Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında, 6586 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında, bu Yönetmelik hükümlerine göre çalıştırılmak üzere kendileri ile sözleşme yapılan personeli,

ş) Uygulamalı/sözlü sınav: Sözleşmeli personel adayının, görevin gerektirdiği meslekî becerilerinin uygulamalı ve/veya sözlü olarak değerlendirilmesini,

t) Yabancı Dil Puanı: İngilizce dilinde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM tarafından kabul edilen (YDS) dengi puanı,

u) Yazılı sınav: Sözleşmeli personel adayının, görevin gerektirdiği meslekî becerilerinin yazılı sınavla değerlendirilmesini,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

v) Yüksek Disiplin Kurulu: Millî Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan yüksek disiplin kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşgücü İhtiyacının Tespiti

İşgücü ihtiyacının tespiti ve planlanması

MADDE 4 − (1) İcra Komisyonunca insan kaynakları politikasına uygun şekilde, her yıl işgücü ihtiyacı tespiti yapılır ve bir programa bağlanarak Bakan onayı ile yürürlüğe konulur. Yıl içerisinde ortaya çıkacak acil ihtiyaçlar, Bakan onayı ile karşılanır.

(2) MAFAM Dairesi Başkanlığı tarafından hizmetlerin etkin ve kesintisiz yürütülmesi amacıyla birimlerde ihtiyaç duyulan işgücü ve bunların unvanlara göre dağılımının tespiti için, işgücü analizleri ve görev tanımları yapılarak norm pozisyonlar belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Alımı

İstihdam şekli

MADDE 5 − (1) MAFAM Dairesi Başkanlığı ihtiyacı için alınacak sözleşmeli personel, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.

Sözleşmeli personel olarak alınacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklarda aranacak genel şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş dahi olsa; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış, ertelenmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından mahkûm olmamak.

ç) 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde tanımlanan esaslar kapsamındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlik yükümlülüğü bulunmamak veya askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak, tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak.

f) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası veya mahkeme kararı ile işten çıkarılmış olmamak.

g) İstenilen görevde, ilanda belirtilen öğrenim şartını haiz olmak.

ğ) Pozisyon için ilanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.

h) Değerlendirme Komisyonunca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(2) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklarda aranacak özel şartlar:

a) EOD3 (Explosive Ordnance Disposal/ Patlamamış Mühimmatı Zararsız Hale Getirme) Uzmanı olarak alınacak sözleşmeli personel için, EOD3 sertifikasına sahip olmak,

b) Emekli Subay/Astsubay/Uzman Çavuş için, mayın arama, tarama ve imha görevlerinde çalışmış olmak. Ayrıca, Emekli Subay ve Astsubaylar için Tim Komutanlığı yapmış olmak,

c) Sahada en az beş yıl fiilen çalışmış olmak,

ç) YDS veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az (60) puan almak,

d) Pozisyondaki görevi için ilanda belirtilen sağlık niteliklerini taşımak ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işe uygun oldukları belirten sağlık raporu almak.

İlan

MADDE 7 – (1) Sözleşmeli personel alımı için Personel Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık ve/veya MAFAM Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yapılacak ilan ile aşağıdaki bilgiler duyurulur:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarının; türü, yeri, süresi, unvanı ve sayısı.

b) Adaylarda aranacak şartlar.

c) Başvuru için gerekli belge, bilgi ve beyanlar.

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri.

d) Başvuru yeri.

e) Sınav konuları.

f) Değerlendirmenin yapılış şekli, puanlama yöntemi, yeri ve zamanı.

Başvuru şekli ve yeri

MADDE 8 – (1) Başvuru şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen şekilde, belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde, internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler veya çeşitli nedenlerle ilanda belirtilen tarih ve saate kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Belgelerin incelenmesi

MADDE 9 – (1) Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ve adaylardan istenilen belgeler Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecek Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir. Getirdikleri belgelerden aday olmaya engel durumları olduğu anlaşılanların başvuruları kabul edilmez ve bu durum kendilerine gerekçesi ile birlikte e-posta ile bildirilir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Gerçeğe aykırı belge ve bilgi verdiği sonradan tespit edilen adayların, başvuruları iptal edilir.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Sınav ve değerlendirme, MAFAM Dairesi Başkanlığında sözleşmeli personel olarak istihdam edileceklerin görev konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını değerlendirmek maksadıyla yapılan, yazılı ve/veya uygulamalı sınavı ve/veya mülakatı kapsar.

(2) Sözleşmeli personel alımı ile ilgili ilan süreleri, değerlendirmeye ilişkin usul, esaslar ve değerlendirmelere katılacak adaylarda aranılacak şartlar ve uygulanacak değerlendirme şekli, MAFAM Dairesi Başkanlığı ile koordine edilerek Personel Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve ilanda duyurulur.

Değerlendirme komisyonu

MADDE 11 – (1) Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan teşkil edilecek değerlendirme komisyonu sorumludur.

(2) Değerlendirme Komisyonu; Milli Savunma Bakanlığının atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve ikisi MAFAM Dairesi Başkanlığından olmak üzere atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye ile birlikte toplam beş kişiden teşekkül eder.

(3) Değerlendirme Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri, Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(5) Değerlendirme Komisyonu, onay belgesinde asil ve yedek üyeler birlikte belirlenir.

(6) Komisyonun başkan ve üyeleri; kendilerinin, aralarında evlilik bağı kalksa dahi eşlerinin, kendileri veya eşlerinin altsoy ve üstsoylarının, kendileri ile arasında evlatlık bağı bulunanların, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanlar ile nişanlılarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Komisyon başkan ve üyelerinin katıldığı sözleşmeli personel değerlendirmesine, bu bentte sayılanların katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler komisyon üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(7) Heyeti teşkil eden personelden birinin, herhangi bir sebeple heyetteki görevini yerine getiremeyecek olması durumunda yerine, komisyon başkanınca yedek üyelerden biri değerlendirme komisyonu onay belgesinde belirtilen sıraya uygun olarak görevlendirilir.

Değerlendirmenin yapılması

MADDE 12 – (1) Değerlendirme Komisyonu; başvuru yapan adayların belgelerinin uygunluğunu, ilanda yer alan esaslara göre değerlendirir.

(2) Değerlendirmede; adayların 8 inci maddedeki genel şartlara uygunluğu da kontrol edilir. Belgeler üzerinden yapılan değerlendirmeye göre yazılı veya uygulamalı sınava girmesi uygun görülenlere, başvurularının uygun bulunduğu Bakanlık ve/veya MAFAM Dairesi Başkanlığının internet sitesinden duyurulur.

(3) Değerlendirme Komisyonu, ilanda belirtilen yazılı veya uygulamalı değerlendirme sınavını yapar ve sınavda 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alanları mülakat için davet eder. Yazılı veya uygulamalı sınavlarda alınan puanın yüzde yetmişi ile mülakatta alınan puanın yüzde otuzunun toplamı, genel başarı puanı olarak hesaplanır.

(4) Yazılı ve uygulamalı sınavlar, istihdam edilecek pozisyonun görevleri dikkate alınarak ilanda belirtilen konulardan yapılır.

(5) Değerlendirmede, yazılı veya uygulamalı sınavlarda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenerek başarısız sayılırlar ve tekrar müracaatta bulunamazlar.

(6) Değerlendirme Komisyonu, değerlendirme sonuçlarını bir tutanakla tespit eder. Değerlendirme sonucunda adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Puanları eşit olan adaylardan, istihdam edileceği göreve yönelik görev tecrübesi fazla olan aday üst sırada yer alır. Yapılan değerlendirme sonucunda Değerlendirme Komisyonu tarafından, 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alan adaylar arasından istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı kadar asil ve asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması          

MADDE 13 – (1) Değerlendirme sonuçları, giriş sınavı duyurusunda belirtilen yöntemler ile tebliğ edilir. İlanda belirtilen hususlarla ilgili ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Yapılacak ilanda; sözleşmeli personel olmaya hak kazananlara, sözleşme için gerekli olan belgelerin neler olduğu, nereye, ne kadar süre içerisinde başvurmaları gerektiği duyurulur ve sözleşme yapmak için davet edilirler.

(3) Kanuni bir mazereti olmaksızın ilanda belirtilen süre içerisinde sözleşme yapmak için başvurmayanlar veya istenilen belgeleri ibraz etmeyen adaylar ile sözleşme yapılmaz. Bunların yerlerine yedek listede yer alan adaylar, başarı sırasına göre davet edilir.

(4) Yedek listede yer alan adayların sözleşmeye davet edilme hakları, ilan tarihini takip eden on iki ayı geçmemek üzere bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir. Daha sonraki sözleşmeli personel değerlendirmeleri için herhangi bir hak veya öncelik teşkil etmez.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (1) Adaylar, değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde Değerlendirme Komisyonuna yazılı başvuruda bulunarak, değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, bu sürenin bitiminden itibaren, en fazla 10 gün içinde Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır.

(2) Değerlendirme Komisyonu tarafından verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde verilmeyen dilekçeler, dikkate alınmaz. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak ve e-posta ile bildirilir.

Atama ve sözleşme imzalamaya yetkili merciler

MADDE 15 − (1) Sözleşmeli personelin ataması Bakan veya Müsteşar tarafından yapılır.

(2) Personel ile hizmet sözleşmesi imzalamaya MAFAM Dairesi Başkanı yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşe Başlama ve Deneme Süresi

Sözleşmeli personelin işe başlaması

MADDE 16 – (1) Değerlendirmede başarı gösteren adaylar ile sözleşme imzalamaya yetkili makam arasında, Bakanın onayının alınmasını müteakip sözleşme imzalanır.

(2) Adaylardan sözleşme öncesi aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve Adres beyanı.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, yabancı eğitim kurumlarından mezun olunması hâlinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

c) En geç altı ay önce çekilmiş vesikalık fotoğraf. (fotoğrafın miktar ve özelliklerine ilişkin detaylar ilanda belirtilecektir)

ç) Erkek adaylar için, askerlik yükümlülüğünün bulunmadığına veya askerlik görevini yaptığına, askerliğinin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan.

d) İstihdam edilecekleri görevlerin gerektirdiği sağlık şartlarına haiz olduğuna ilişkin yazılı beyan.

e) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 10/8/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak doldurulmuş mal bildirimi.

f) İlgili pozisyon unvanı için MAFAM Dairesi Başkanlığınca belirlenen özel şartlarla ilgili belgelerin aslı veya Kurum veya Noter tasdikli fotokopisi.

g) Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numarası ve önceki işyerinden verilen çalışma belgesi.

(3) Göreve başlama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz.

(4) Adaylar tarafından sunulan belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir. Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla araştırılır. Adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanlarının doğruluğu ise yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilir. İnceleme sonucunda tespit edilen noksanlıkların tamamlanması için on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya sunulan belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılan adaylar ile sözleşme yapılmaz.

(5) Değerlendirmede başarı gösteren adaylardan, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, değerlendirmesi geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Şayet sözleşme yapılmış ise feshedilir.

(6) Değerlendirmede başarı gösteren ancak zamanında mazeretsiz olarak müracaatta bulunmayan, belgelerini tamamlayamayan veya sundukları belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılan adayın yerine, sıralamaya göre en yüksek puan alan yedek adaydan başlanarak yeterli sayıda yedek aday sözleşme yapılmak üzere davet edilir.

(7) Personel Genel Müdürlüğü tarafından, asıl ve yedek adaylar hakkında, ilgili kurumlar vasıtasıyla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.

(8) Arşiv ve güvenlik soruşturması sonuçları olumsuz gelen adaylarla sözleşme imzalanmaz ve bu durum adaylara bildirilir. Söz konusu adayların yerine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması müspet olan yedek listedeki adaylar sözleşme için davet edilir.

(9) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılan personelin sözleşmeleri iptal edilir. Haklarında, gerekli ise suç duyurusunda bulunulur. Bu nedenle sözleşmesi fesih edilen personele iş sonu tazminatı ödenmez ve bu personelin yerine yedek listedeki adaylardan sözleşme için aday davet edilir.

Deneme ve sözleşme süresi

MADDE 17 – (1) Deneme süresi, atanan personelin, atandığı pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirip getiremediğine karar vermek için uygulanan süre olup, dört aydır.

(2) Personel ile dört aylık deneme sözleşmesi imzalanır. Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, yaratıcılığı, girişimciliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri, belirlenen bir dönem sonunda sözleşmeli personelin bağlı olduğu birim amirlerince düzenlenecek bir personel değerlendirme formu, silsile yolu ile puan esasına göre doldurularak belirlenir. Nihai değerlendirme, deneme süresinin sonunda yapılarak, ilgili şube müdürünün teklifi ile MAFAM Dairesi Başkanı tarafından deneme sürecinin başarı ile tamamlandığı onaylanır.

(3) Deneme süresi içinde taraflar, sözleşmeyi bildirim süresine gerek kalmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Sözleşmeli personelin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

(4) Deneme süresi içinde personelin değerlendirmesi;

a) Yapılan işin miktarının değerlendirilmesi (0-20) puan,

b) Yapılan işin kalitesinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

c) Yapılan işin tamamlanma süresinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

ç) Personelin göreve ilişkin niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

d) Personelin kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

esas alınarak yapılır ve buna göre 100 puan üzerinden 70 puanın altında alanlar başarısız, 70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Dördüncü fıkrada yer alan değerlendirme sonucunda, başarısız olanların sözleşmeleri fesih edilir. Deneme süresi sonunda atandığı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve özel şartlarını taşıdığına karar verilen personelin müteakip sözleşmesi cari yılsonuna kadar yapılır.

(6) Milli Savunma Bakanlığı ve aday arasında bir sözleşme yapılır. Sözleşme, bir tanesi personelde ve iki tanesi MAFAM Dairesi Başkanlığında kalmak üzere üç nüsha olarak düzenlenir. Sözleşmeler, tarafların görev, hak, sorumluluk ve yükümlülüklerinden başka aşağıdaki hususları da kapsar:

a) Tarafların tanımı.

b) Pozisyonun tanımı.

c) Görevin yapılacağı yeri.

ç) Deneme süresi.

d) Sözleşme süresi (deneme süresi dâhildir).

e) Bildirim süresi.

f) Ücretin miktarı ve ödeme şekli.

g) İlgili hizmet birimi tarafından gerekli görülen özel şartlar.

ğ) Çalışma günleri ve saatleri.

h) Sözleşmede yer almayan hususlarda bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanacağı.

ı) Sözleşmenin yapıldığı yer ve gün.

i) Tarafların imzası.   

(7) Sözleşmede yer alacak diğer hususlar MAFAM Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir.

(8) Sözleşmenin uygulama süresi, sözleşmede belirtilen süredir.

(9) Hizmet sözleşmesinin gerektirdiği damga vergisi dahil her türlü giderler Kurum tarafından karşılanır.

Çalışma saatleri

MADDE 18 – (1) MAFAM Dairesi Başkanlığı personeli için geçerli olan çalışma günleri ve mesai saatleri, sözleşmeli personel için de aynen uygulanır.

(2) Belli bir proje için görevlendirilen sözleşmeli personel, idare tarafından belirlenen çalışma saatlerine veya yüklenici firmanın çalışma saatlerine uygun olarak çalışır.

(3) Belirli bir sürede bitirilmesi gereken projeler ve işler söz konusu olduğunda, sözleşmeli personel normal çalışma saatleri dışında da çalıştırılabilir. Sözleşmeli personele, çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları her sekiz saatlik çalışma için bir gün ücretli izin verilir.

İzinler

MADDE 19 – (1) Belli bir proje için istihdam edilenler hariç olmak üzere sözleşmeli personelin izin hakları şunlardır:

a) Yıllık izin,

b) Mazeret izni,

c) Hastalık izni.

(2) Her amir, personelinin izin ve rapor durumunu takip eder. İzin süresinin bitiminde, belgeli mazeret göstermeden görevine dönmeyen sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilir. İzin ile ilgili hükümlere aykırı hareket edenler hakkında yönetmeliğin ve sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Belli bir proje için işe alınan sözleşmeli personele verilebilecek izinler sözleşmesinde belirtilir.

Yıllık izin

MADDE 20 – (1) Sözleşmeli personelden; Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmek suretiyle, hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olanlara yirmi gün, hizmet süresi 10 yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

(2) Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Sözleşmeli personelin ilgili yıl içinde kullanılmayan yıllık izinleri bir sonraki yıla devredilemez. Kullanılmayan bu izinler karşılığı kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

(3) Kendileriyle ilk kez sözleşme yapılan personelin, yıllık izne hak kazanabilmeleri için MAFAM Dairesi Başkanlığında deneme süresi dâhil en az bir yıl çalışması gerekir.

(4) Yıllık izin kullanan sözleşmeli personel, kendisine ulaşılmasını sağlayacak iletişim bilgilerini, yazılı olarak bağlı olduğu ilk amirine bildirir. Gerek görülmesi halinde izin veren amiri tarafından göreve çağrılabilir. Bu durumda sözleşmeli personel, belge ile ispat edilen zorunlu haller dışında göreve dönmek zorundadır.

(5) Sözleşmeli personelin yıllık izinleri, ilk amirleri tarafından verilir.

(6) Yıllık izinler, sözleşme dönemi içerisinde kullanılır.

Mazeret izni

MADDE 21 – (1) Sözleşmeli personele, isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

Hastalık izni ve ücretsiz izin

MADDE 22 – (1) Sözleşmeli personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için ücretli hastalık izni verilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı, ilgilinin ücretinden düşülür.

(2) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

Doğum ve süt izni

MADDE 23 – (1) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

(2) Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Görevlendirme

MADDE 24 – (1) Sözleşmeli personelin MAFAM Dairesi Başkanlığı faaliyetleri kapsamında çalışması esastır. Sözleşmeli personel, gerektiğinde görev yeri dışında, yurt içinde veya yurt dışında MAFAM Dairesi Başkanı tarafından geçici olarak görevlendirilebilir.

(2) Belli bir proje kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, ilgili projenin iptal olması veya planlanan süreden daha kısa sürede bitmesi ile oluşan durumda, ilgili personele ait sözleşmenin feshine MAFAM Dairesi Başkanı yetkilidir.

Devir, teslim ve ilişik kesme

MADDE 25 – (1) Sözleşmeli personel, devir teslim işlemi yapılmadan görevini terk edemez. Başka bir yerde görevlendirilen veya görevinden ayrılan sözleşmeli personel, zimmetinde bulunan para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç, gereç ve benzerlerini, devir teslim tutanağı ile devretmek zorundadır. Görevinden ayrılan yahut sözleşmesi fesih edilen sözleşmeli personelin devir teslim yapmasının mümkün olmadığı durumlarda; teşkil edilecek bir sayım heyeti marifetiyle zimmetinde bulunan para ve para hükmündeki değerler, resmi belgeler, araç, gereç ve benzerleri sayıma tabi tutulacaktır. Kendi kusuru ile devir teslim işlemi yapılmadan görevinden ayrılan personelin hukuki sorumluluğu saklı kalacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödevler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Sadakat

MADDE 26 – (1) Sözleşmeli personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadır.

Tarafsızlık ve Devlete bağlılık

MADDE 27 – (1) Sözleşmeli personel, siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamaz; görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

(2) Sözleşmeli personel, her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

MAFAM Dairesi Başkanlığının yararlarını koruma ve şahsî sorumluluk

MADDE 28 – (1) Sözleşmeli personel görevini dikkat ve itina ile zamanında yerine getirmek ve kendisine teslim edilen Devlet malını iyi kullanmak, korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(2) Sözleşmeli personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği nedeniyle Devletin zarara uğratılması halinde bu zararın, ilgili sözleşmeli personel tarafından rayiç bedel üzerinden tazmini esastır.

Davranış ve işbirliği

MADDE 29 – (1) Sözleşmeli personel resmi sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek ve işbirliği içinde çalışmak zorundadır.

(2) Mevzuata aykırı işlemlerden veya sebebiyet verenlerden haberi olan sözleşmeli personel, durumu bağlı bulunduğu amirlere bildirmekle yükümlüdür.

(3) Sözleşmeli personelin kılık-kıyafetine ilişkin hususlar MAFAM Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanacak talimat ile belirlenir.

(4) Sözleşmeli personelin, işyerine alkol ve uyuşturucu alarak gelmesi, bunları ve diğer yasaklanmış maddeleri işyerine sokması, işyerinde kumar oynaması, oynatması yasaktır.

(5) Sözleşmeli personel, iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri güvenliği ve emniyeti konularına özen göstermek, bunlara yasal düzenlemelerin emrettiği şekilde uymak, tehlike arz eden bir durumla karşılaştığında amirlerini ve arkadaşlarını derhal haberdar etmek zorundadır.

Müracaat ve şikâyet

MADDE 30 – (1) Sözleşmeli personel, MAFAM Dairesi Başkanlığı ile ilgili resmî ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına, kendilerine uygulanan idarî işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahiptir. Müracaat ve şikâyetler, söz veya yazı ile şikâyet edilen amir dışında, en yakın amirden başlayarak hiyerarşik sıra ile yapılır.

Şahsi dosya ve kimlik belgesi

MADDE 31 – (1) Sözleşmeli personel hakkında MAFAM Dairesi Başkanlığı tarafından şahsi dosya tutulur. Şahsi dosyalarına, personel bilgileri ve mal beyannameleri ile personele ilişkin diğer bilgi ve belgeler konur.

(2) Sözleşmeli personele MAFAM Dairesi Başkanlığında görev yaptığını gösterir fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi verilir. MAFAM Dairesi Başkanlığından ayrılan sözleşmeli personel kimlik belgesini iade etmek zorundadır.

(3) Sözleşmeli personelden kimlik belgesini kaybedenler, durumu ilk amirine ve Millî Savunma Bakanlığı Karargâh Emniyet Subaylığına derhal bildirmek zorundadır.    

Görev ve sorumluluk

MADDE 32 – (1) Sözleşmeli personel, belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak veya yapılmasını sağlamak ve işlerin takip, kontrol ve sonuçlandırılmasından görevli ve sorumlu olup, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri ile sözleşmelerinde belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. Sözleşmeli personel, MAFAM Dairesi Başkanlığınca kendisine tebliğ edilen çalışma prensipleri ile göreve yönelik talimat ve emirlere uymaktan sorumludur.

(2) Mevzuatta hüküm bulunmayan veya bir talimatı olmayan hallerde görevinin ifasında tereddüde düşen sözleşmeli personel, ilk amirine başvurur. İş, başvurmaya imkân vermeyecek kadar ivedi ise, kendiliğinden gerekli tedbiri almak ve durumu ilk fırsatta amirlerine bildirmek zorundadır. Bu durumda, verilen karar ve uygulama sonuçlarından sorumludur.

(3) İki veya daha fazla sözleşmeli personelin birlikte görev yapmaları halinde, yetkili ve sorumlu olan personeli, görevi veren amir tayin eder.

(4) Sözleşmeli personel, sözleşmesinde yazan görevleri, ilk ve sıralı amirinden aldığı emirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmeli personel, amirinden aldığı emri, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir. Bu takdirde sorumluluk emri verene aittir.

(5) Konusu suç olan emir yerine getirilmez ve yerine getiren personel sorumlu olur.

(6) Sözleşmeli personel, amirinden aldığı emri, konusu suç olmadığı halde yanlış takdirle suç sayar ve emri yürütmezse, amir gecikmenin zarar getirebileceği hallerde, hizmetin diğer bir görevli tarafından yapılmasını sağlar veya gerekirse kendisi yapar. Bu durumda emri yerine getirmeyen personel hakkında sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır.

Mal bildirimi

MADDE 33 – (1) Sözleşmeli personel kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları ile alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mal bildiriminde bulunur.

İkamet ve adres bildirme

MADDE 34 – (1) Personelin, daimi adresini ve e-posta adresini bildirmesi zorunludur.

(2) Personel, resmî tatillerde ve izinlerde yetkili amire yazılı bilgi vermek suretiyle görevli olduğu il hudutlarını terk edebilir. Personel, resmî tatillerde ve izinlerde yetkili amire yazılı bilgi vermeksizin görevli olduğu il hudutlarını terk eder ise uyarı cezası ile cezalandırılır.

(3) Sürekli ve geçici adres değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde MAFAM Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(4) Adres değişikliklerini bildirmeyen sözleşmeli personelin daha önce MAFAM Dairesi Başkanlığına vermiş olduğu adreslere ve e-posta adresine yapılacak tebligat, kendisine yapılmış sayılır.

Değişikliklerin bildirilmesi

MADDE 35 – (1) Sözleşmeli personel, medenî halindeki değişiklikler ile öğrenim ve kimlik bilgilerindeki değişiklikleri, MAFAM Dairesi Başkanlığına bir hafta içerisinde bildirmek zorundadır. Bu bildirim, gerektiğinde ilgili belgelerin asılları veya tasdikli suretleri eklenerek yapılır.

Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

MADDE 36 – (1) Sözleşmeli personel, görevi ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramaz, amaçları dışında ve hususi işlerinde kullanamaz.

(2) Sözleşmeli personel, görevi gereği kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevi sona erdiği zaman iade etmek zorundadır. Bu zorunluluk, sözleşmeli personelin mirasçılarını da kapsar.

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı

MADDE 37 – (1) Sözleşmeli personelin, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemesi ve görevi sırasında olmasa dahi MAFAM Dairesi Başkanlığı ile ilişkileri olan iş sahiplerinden hediye kabul etmesi veya borç para istemesi ve alması, bunların kefilliğini kabul etmesi yasaktır.

Basına bilgi veya demeç verme yasağı

MADDE 38 – (1) Sözleşmeli personel:

a) Basına veya haber ajanslarına görevi ve kurumu ile ilgili bilgi veya demeç veremez, bildiri yayınlayamaz.

b) Görevi veya MAFAM Dairesi Başkanlığı hizmetleriyle ilgili olarak öğrendiği bilgileri, görevinden ayrılmış olsa dahi açıklayamaz.

c) MAFAM Dairesi Başkanlığı hizmetleri veya medya araçları için derlenen bilgi, haber, doküman ve yayın materyalini hiçbir kişi ve kuruluşa veremez ve açıklayamaz.

(2) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetleri konusundaki gelişmeler hakkında kamuoyuna ve ihtiyaç duyulan yerlere bilgi, belge veya demeç verilmesi gibi hususlar MAFAM Dairesi Başkanlığının iznine bağlıdır. Gizli bilgilerin açıklanması için yazılı izin şarttır.

Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı

MADDE 39 – (1) Sözleşmeli personel, toplu olarak söz ve yazı ile müracaat ve şikâyette bulunamaz. MAFAM Dairesi Başkanlığı hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte görevden çekilemez, aktif veya pasif direnişe geçemez, işi yavaşlatamaz.

(2) Sözleşmeli personel, MAFAM Dairesi Başkanlığı içinde izinsiz gösteri ve toplantı düzenleyemez, gösteri yapamaz, afiş ve pankart asamaz, izinsiz düzenlenen toplantı ve gösterilere katılamaz. Görevine gitmemezlik edemez, MAFAM Dairesi Başkanlığının tarafsızlığını veya itibarını zedeleyecek toplantı ve gösterilere katılamaz.

Grev yasağı

MADDE 40 – (1) Sözleşmeli personel, grev kararı veremez, grev düzenleyemez, ilan edemez, herhangi bir greve ya da grev girişimine katılamaz, grevi destekleyemez ve teşvik edemez.

(2) Sözleşmeli personel, ülke ve MAFAM Dairesi Başkanlığı yönetimini kötüleyici mahiyette e-posta, SMS ve faks göndermek, medya araçlarından yayın yapmak, pankart dolaştırmak, broşür ve el ilanı dağıtmak veya yapıştırmak gibi toplu ya da ferdî hiç bir eylemde bulunamaz.

(3) Sözleşmeli personelin, hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte görevden çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri, hizmetlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları, toplu olarak söz ve yazı ile müracaat ve şikâyetleri yasaktır.

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı ve istisnalar

MADDE 41 – (1) Sözleşmeli personel, kazanç getirici başka bir iş yapamaz, resmi veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez.

(2) Sözleşmeli personel, MAFAM Dairesi Başkanlığınca yürütülen ihalelerde yüklenici statüsünde aday olan veya olabilecek şirketlere ortak olamaz, bu şirketlerde görev alamaz ve bu şirketlerden gelir sağlayabilecek doğrudan veya dolaylı ilişkiye giremez.

(3) Sözleşmeli personelin üyesi olduğu yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler, bu yasaklamanın dışındadır.

(4) Sözleşmeli personelin eşi, reşit olanlar dâhil çocukları ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, sözleşmeli personelin görevi süresince ikinci fıkrada belirtilen yasaklara tabidir.

(5) Sözleşmeli personelin, esas görevlerini aksatmamak şartıyla, başka iş ve hizmet yasağının istisnaları şunlardır:

a) MAFAM Dairesi Başkanlığınca açılacak kurslarda öğretmenlik yapmak,

b) Resmî merciler tarafından verilen bilirkişilik ve hakemlik görevini yapmak,

c) İstihdam niteliğinde olmamak kaydıyla, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde meydana getirdikleri roman, makale, fıkra, resim, karikatür ve benzeri eserlerini kitap, dergi ve gazetelerde yayımlamak, sergilemek.

Bilgileri açıklama ve kullanma yasağı

MADDE 42 – (1) Sözleşmeli personel, görev ve sorumluluk alanlarına giren konular ve kamu hizmetleri ile ilgili bilgileri görevinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamaz ve yapılan çalışmaları kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz.

(2) Sözleşmeli personel, Türkiye Cumhuriyetinin ilgili mevzuatına ve MAFAM Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen talimat ve emirlere riayet eder.

ALTINCI BÖLÜM

Mali ve Sosyal Haklar

Sosyal güvenlik

MADDE 43 – (1) Sözleşmeli personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Sosyal haklar

MADDE 44 – (1) Sözleşmeli personel, bedelini ödemek şartıyla statüsüne uygun olan, Bakanlığın eğitim ve dinlenme tesislerinden, yemek ve diğer sosyal imkânlarından yararlandırılır.

Sözleşmeli personel ücreti

MADDE 45 – (1) Sözleşmeli personele ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Millî Savunma Uzmanına yasal kesintiler düşüldükten sonra ödenen aylık net tutarın bir yıllık toplamının on iki aylık ortalamasının yüzde yüz ellisini aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edilir. Sözleşmeli personel, atama emrinin tebliğ edilerek göreve katılış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ücret hakkı kazanır.

(2) Ücret, her ayın 15’inde peşin ödenir. Ay içinde göreve başlayan sözleşmeli personelin ücretleri gün hesabı ile bir sonraki aybaşında ödenir. Günlük ücret, aylık sözleşme ücretinin toplamının 30’a bölünmesi suretiyle hesaplanır. MAFAM Dairesi Başkanlığınca maaş mutemetliğine bildirilen aylık çalışma günü kadar ödeme yapılır.

(3) Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, çalışılmayan sürelere ait ödemeler doğrudan geri alınır.

Yolluk giderleri ve gündelikler

MADDE 46 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli personele,  gündelik ve yol giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve birinci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez.

Tedavi, ölüm ve cenaze giderleri

MADDE 47 – (1) Sözleşmeli personelin tedavi giderleri, ölümü ve cenaze giderleri hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

İş sonu tazminatı

MADDE 48 – (1) Sözleşmeli personele, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan iş sonu tazminatına ilişkin hükümler kapsamında, iş sonu tazminatı ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Disiplin Hükümleri

Disiplin cezası ve çeşitleri

MADDE 49 – (1) Sözleşmeli personel, EK-1 ceza cetvelinde belirtilen hususlara uygun hareket etmek zorundadır. EK-1 ceza cetvelinde belirtilen fiiller için karşılarında gösterilen cezalardan başka bir disiplin cezası verilemez. Aynı olaydan dolayı sözleşmeli personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez veya engelleyemez.

(2) Görevleri yerine getirmeyen, yasaklanan eylem ve davranışlarda bulunan sözleşmeli personele, ihlalin niteliği ve sonucun ağırlık derecesine göre aşağıda sayılan disiplin cezaları uygulanır:

a) Uyarı.

b) Aylıktan kesme.

c) İşe son verme.

(3) Sözleşmeli personelin savunması alınmadan ceza verilemez.

Uyarı

MADDE 50 – (1) Sözleşmeli personele, işlediği ceza gerektiren fiil kapsamında, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli ve özenli hareket etmesi gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

(2) Uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller EK-1 ceza cetvelindedir.

Aylıktan kesme

MADDE 51 – (1) Sözleşmeli personelin brüt aylığından (1/30-1/8 oranları arasında) kesinti yapılmasıdır.

(2) Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller EK-1 ceza cetvelindedir.

İşe son verme

MADDE 52 – (1) Sözleşmeli personelin bir daha sözleşmeli personel olarak alınmamak üzere, sözleşmesinin fesih edilerek ilişiğinin kesilmesidir.

(2) Sözleşmeli personele, son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda 5 ceza puanı alması durumunda işe son verme cezası verilir. İtibari ceza puanı, uyarı cezalarının her biri bir katsayısıyla, aylıktan kesme cezası bir buçuk katsayısıyla çarpılarak elde edilen sayıların toplanmasıyla hesaplanır.

Tekerrür

MADDE 53 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derece cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza uygulanır.

Bir derece hafif cezanın uygulanması

MADDE 54 – (1) En az sözleşme süresinin dörtte üçünü tamamlamış olmak kaydıyla, daha önce herhangi bir disiplin cezası almayan sözleşmeli personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Benzer fiillerde disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 55 – (1) EK-1 ceza cetveline göre disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da, aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Fiilin cezai sorumluluğu

MADDE 56 – (1) Yukarıda yazılı disiplin cezasının verilmiş olması; fiilin mevzuat kapsamında suç teşkil etmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

Zaman aşımı

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmeliğin EK-1 ceza cetvelinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma ve aylıktan kesme cezalarını gerektiren fiil ve haller için bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) İşe son verme cezası gerektiren fiil ve haller için altı ay içinde disiplin kovuşturmasına

başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(2) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde, disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Karar süresi

MADDE 58 – (1) Disiplin amirleri, uyarma ve aylıktan kesme cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

(2) İşe son verme cezası gerektiren fiil ve haller için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, karara bağlamak üzere 15 gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna tevdi edilir. Yüksek Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren azami altı ay içinde tevdi edilen dosyayı karara bağlar.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 59 – (1) Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek sözleşmeli personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir. Bu tedbiri uygulamaya İcra Komisyonu yetkilidir.

(2) Görevinden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 gün içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında makul bir sebep olmaksızın derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak, garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir.

(3) Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin, bu süre içinde her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. Ancak, ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3’ü ödenir.

(4) Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce; haklarında sözleşmenin feshi cezasından başka bir disiplin cezası verilenler, takibata mahal olmadığına veya suçsuz olduğuna karar verilenler, hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup bu cezası ertelenenler hakkında, bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. 

(5) Takibata mahal olmadığına veya suçsuz olduğuna karar verilenlere, sözleşme ücretinin kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki kısmı geri ödenir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hizmetlerine devama engel olmadığı hallerde, her zaman kaldırılabilir. Ceza kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve başlamasında sakınca görülmeyenler, görevlerine döndürülebilirler.

Disiplin amirleri yetkili kurullar ve uygulama

MADDE 60 – (1) Uyarma ve aylıktan kesme cezaları ilk amir tarafından; işe son verme cezası, Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir.

Yüksek disiplin kurulunun karar usulü

MADDE 61 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

(2) Hakkında işe son verme cezası istenen sözleşmeli personel, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, yüksek disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

(3) Hakkında disiplin cezası istenilen sözleşmeli personel 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında sendika üyesi ise üye olduğu sendika temsilcisi de disiplin kurulu toplantısına katılır, katılması halinde oy hakkına da sahiptir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde MAFAM Dairesi Başkanının bulunduğu tarafın kararına itibar edilir.

(4) Yüksek Disiplin Kurulu kararları çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılmaz.

(5) Yüksek Disiplin Kurulu, salt çoğunlukla toplanır.

Savunma hakkı

MADDE 62 – (1) Sözleşmeli personel hakkında, savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapan veya yetkili disiplin kurulu tarafından yedi günden az olmamak üzere verilen süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayan sözleşmeli personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi

MADDE 63 – (1) Aynı olaydan dolayı sözleşmeli personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Sözleşmeli personelin ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

Uygulama

MADDE 64 – (1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine bildirilir.

(2) Sözleşmeli personelin bu Yönetmeliğe EK-1 ceza cetvelinde belirtilen fiiller nedeniyle verilecek uyarma ve aylıktan kesme cezalarında; Yönetmelik gereğince 1 inci Disiplin Amiri tarafından sözleşmeli personelin savunması, bu Yönetmelikte belirtilen savunma esasına uygun olarak alınır. Savunma, haklı ve kabul edilebilir görülmediği takdirde; fiiline uygun olarak verilen disiplin cezası sözleşmeli personele tebliğ edilerek, tamamlanan evrakların asılları, özlük dosyasına konmak üzere ilk disiplin amirine gönderilir.

(3) Sözleşmeli Personelin eylemi bu Yönetmelikte belirtilen işe son verme cezasını gerektiriyorsa bu ceza, Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır. Bu Yönetmelik gereğince disiplin amiri tarafından sözleşmeli personelin savunması, yine bu Yönetmelikte belirtilen savunma esasına uygun olarak alınır. Savunma, haklı ve kabul edilebilir görülmüyor ise gerekçeleriyle birlikte incelenmek ve karar verilmek üzere soruşturma dosyası havaleli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilmek üzere MAFAM Dairesi Başkanlığına gönderilir. Yüksek Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden işe son verme cezasına ilişkin soruşturma dosyasının kendilerine tevdiinden itibaren altı ay içinde karara bağlar.

İtiraz

MADDE 65 – (1) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve aylıktan kesme cezalarına karşı itiraz, bir üst disiplin amirine, ceza kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yapılabilir.

İtiraz süresi ve yapılacak işlem

MADDE 66 – (1) Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek, verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesinleşir. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. Kaldırılan cezalara ait belgeler, sözleşmeli personelin özlük dosyasından çıkartılır. Süresi içinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazın reddedilmesi nedeniyle kesinleşen cezalara ilişkin belgeler özlük dosyasına konur.

Cezaların tebliği

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmeliğin EK-1 ceza cetvelinde sayılan fiiller nedeniyle verilecek uyarma ve aylıktan kesme cezaları veya Yüksek Disiplin Kurulunca verilen işe son verme cezaları, yetkili ilk amir tarafından sözleşmeli personele yazılı olarak tebliğ edilir.

(2) Tamamlanan evrakların asılları, özlük dosyasına konur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşmenin Şekli ve Süresi ile Sona Ermesi

Sözleşmenin şekli ve süresi

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan hükümlere göre yapılacak sözleşmeler yazılı ve bir yıllık olarak düzenlenir. Proje süresinin veya hizmet ihtiyacının bir yıldan az olması durumunda sözleşme, proje süresi veya ihtiyaç duyulan hizmet süresi kadar düzenlenir. Disiplin cezası almayan ve görev yeterliliğini sağlayan sözleşmeli personelin sözleşmesi, bir sınava veya mülakata tabi tutulmaksızın MAFAM Dairesi Başkanının onayını müteakip yenilenir.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 69 – (1) Sözleşmenin sona ermesini gerektiren nedenler aşağıda belirtilmiştir:

a) Taraflarca sözleşmenin feshi,

b) Sözleşmenin feshini gerektiren fiil ve hallere ilişkin, mahkeme kararları ve disiplin cezaları,

c) Sözleşme süresinin dolması veya işin/projenin sona ermesi,

ç) Personelin hizmete elverişli olmadığının sağlık raporu ile tespit edilmesi,

d) Ölüm,

e) Emeklilik.

Taraflarca sözleşmenin feshi veya yenilenmemesi

MADDE 70 – (1) İşe son verme cezası ile sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere taraflar, sözleşmenin bitiminden bir ay öncesinde yazılı fesih bildiriminde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi sona erdirebilirler.

(2) MAFAM Dairesi Başkanlığı, mali kaynak bulunamaması veya ilgili pozisyona ihtiyacın kalmaması gibi nedenlerle, sözleşmeli personel ile sözleşme yenilemeyebilir.

(3) Devir ve teslim ile yükümlü olan sözleşmeli personel, bu Yönetmeliğe göre devir teslim yapmadan görevlerinden ayrılamaz.

Sağlık raporuna göre sözleşmenin feshi

MADDE 71 – (1) Sözleşmeli personelin amiri, gerekli gördüğü hallerde ve tarihlerde sözleşmeli personeli resmî bir sağlık kurumuna muayeneye sevk edebilir. Resmî bir sağlık kurumuna muayeneye sevk edildiği halde muayeneye gitmeyen personele uyarı cezası verilir.

(2) Muayeneleri sonunda verilen raporlara göre hizmete elverişli olmadıkları anlaşılanlardan, bu Yönetmeliğe göre verilecek hastalık izninin sonuna kadar iyileşemedikleri için göreve başlayamayanların, MAFAM Dairesi Başkanlığı ile ilişkileri kesilir.

Emeklilik

MADDE 72 – (1) Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye ayrılan veya emekliliği hak edenlerden MAFAM Dairesi Başkanlığı tarafından görevine devamı uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri, emekliliği hak ettikleri tarih itibarıyla sona erdirilir ve MAFAM Dairesi Başkanlığı ile ilişkileri kesilir.

Ölüm

MADDE 73 – (1) Ölüm halinde, 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin feshi halleri

MADDE 74 – (1) Aşağıdaki hallerde sözleşme feshedilir:

a) Yargılama sonucunda personel hakkında kesinleşmiş hapis cezasının verilmesi.

b) Sözleşme imzalandıktan sonra gerçeğe aykırı bilgi veya belge verildiğinin anlaşılması.

c) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi.

ç) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni göreve başlanılmaması.

d) İşe son verme cezasını gerektiren, bu Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunulması.

e) MAFAM Dairesi Başkanlığı tarafından, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi.

f) Sözleşmeli personel tarafından, bildirim süresi dikkate alınmadan sözleşmenin feshedilmesi.

g) Sözleşme dönemi içerisinde izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz beş gün veya kesintili olarak on gün görevine gelmemesi.

ğ) İşe son verme cezasını gerektiren fiil veya hallerin işlenmesi.

h) Sözleşme süresi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen belirtilen hastalık izninin, mevzuatta belirtilen süreleri aşması.

(2) Sözleşmede belirtilen fesih hallerinden birinin veya birden fazlasının oluşması halinde sözleşme feshedilir.

Sözleşmeli personel tarafından tazminat ödenecek haller

MADDE 75 – (1) 74 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan nedenlerden dolayı sözleşmenin feshi halinde, fesih tarihinden sözleşmenin bitiş tarihine kadar olan sürenin aylık sözleşme ücreti esas alınarak bulunan günlük ücretle çarpımı sonucu bulunacak tutar, sözleşmeli personel tarafından tazminat olarak ödenir. Bu tazminat, bir aylık sözleşme ücretinden fazla olamaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmeli personel sayısı ve vize

MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısı elliyi geçemez.

(2) 30/6/1989 tarihli ve 20211 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesi uyarınca Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin birim, unvan, nitelik, sayı, ücret ve sözleşme örneği Maliye Bakanlığı vizesine tabidir. Söz konusu personel belirlemesine ilişkin herhangi bir işlem yapılmadan önce Maliye Bakanlığından izin alınır.

Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak diğer hükümler

MADDE 77 – (1) MAFAM Dairesi Başkanlığınca, sözleşmeli personele, talebi halinde, MAFAM Dairesi Başkanlığında yaptığı görevi, görev süresini ve çalışma durumunu gösteren belge verilir.

Hükümlerin öncelik sırası

MADDE 78 – (1) Kurum ile sözleşmeli personel arasındaki ilişki ve uyuşmazlıklarda, taraflarca imzalanmış sözleşme metni ile varsa ekleri öncelikli olarak uygulanır. Söz konusu metin ve varsa eklerinde düzenleme bulunmaması halinde, bu Yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 79 – (1) Sözleşmeli personel hakkında, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 80 – (1) Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 81 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

 

CEZA CETVELİ

 

1. Uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek, düzensiz davranmak ve kusurlu davranmak,

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

ç) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,

d) Sözleşmeli personel vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

e) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

f) MAFAM Dairesi Başkanlığınca hazırlanan kılık ve kıyafet talimatına aykırı davranmak,

g) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

ğ) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

h) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

ı) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, 

i) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

j) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

k) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

l) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

m) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

n) Çalıştığı yerin huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,

o) Resmî tatillerde ve izinlerde yetkili amire yazılı bilgi vermeksizin görevli olduğu il hudutlarını terk etmek,

ö) Resmî bir sağlık kurumuna muayeneye sevk edildiği halde muayeneye gitmemek.

2. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.

c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak. 

ç) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

e) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, izinsiz kullanmak veya kullandırmak.

f) Hizmet içinde itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

g) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek.

ğ) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.

h) Amirine veya çalışma arkadaşlarına karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak veya bunları tehdit etmek.

ı) Ticaret yapmak veya Devlet Memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.

i) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yararını veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak.

k) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına olan faaliyette bulunmak.

l) Daimi adresini ve geçici adres değişiklikleri ile e-posta adresini en geç bir hafta içerisinde bildirmemek.

m) Medenî halindeki değişiklikler ile öğrenim ve kimlik bilgilerindeki değişiklikleri MAFAM Dairesi Başkanlığına bir hafta içerisinde bildirmemek.

n) Görevi ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkarmak, amaçları dışında ve hususi işlerinde kullanmak.

 

3. İşe Son Verme Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:

a) Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlemek ve bu suçun neticesinde mahkeme kararı ile cezalandırılmış olmak.

b) Özürsüz olarak üç gün veya daha fazla süreyle göreve gelmemek.

c) Kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya sahte belge veya rapor düzenlemek.

ç) Kasıt sonucu idareyi zarara uğratmak veya mayın ve patlayıcı madde temizliği faaliyetlerinde aksamaya neden olmak.

d) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.

e) Patlayıcı maddeleri ve mayınları çıkar karşılığı başkalarına vermek.

f) Yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

g) Görevi esnasında menfaat sağlamak amacıyla ilgili firmalara kayırıcı, avantaj sağlayıcı bilgi vermek, bilgi sızdırmak.

ğ) Yetkisi olmadığı hâlde, devletin güvenliği ile iç ve dış siyasi çıkarlarına ilişkin elde ettiği gizli bilgileri, yetkisiz kişi ve kuruluşlara vermek, ulaştırmak veya açıklamak.