10 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30206

YÖNETMELİK

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin eğitim çağındaki çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, erken çocukluk eğitimi, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi gibi alanlarda bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

b) Uygulama amaçlı anaokulları, kreş ya da gündüz bakımevi açarak, üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

c) Uygulama amaçlı açılan anaokulları, kreş ya da gündüz bakımevlerinde eğitim görecek çocukları ilkokula hazırlamak, tüm çocukluk çağındaki bireylerin eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ruhsal açılardan gelişimlerini, yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak, Türkçelerini geliştirmek, problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

ç) Eğitimin sürekliliği ve çocukların tüm alanlardaki gelişimlerini desteklemek amacıyla, ailelerinin çocuklarıyla iletişimlerinin arttırılması ve aile çocuk bakımını üstlenen ya da çocuk ile ilgili alanlarda çalışacak bireylere yönelik eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

d) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek.

e) Çocukluk dönemi ile ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması konusunda resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteğini sunmak.

f) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez müdürü, erken çocukluk eğitimi, okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, temel eğitim, sağlık ve ilkyardım alanlarında araştırma veya uygulama deneyimi olan, üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan merkez müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk gelişimi, temel eğitim, sağlık ve ilkyardım alanlarında araştırma veya uygulama deneyimi olan, üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından belirlenen en çok iki kişiyi merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez müdürünün görevi sona erdiğinde merkez müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez müdürüne, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir merkez müdürü görevlendirilebilir. Merkez müdürü, gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1 ) Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yılsonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezi temsil etmek.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından erken çocukluk eğitimi, okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk gelişimi, temel eğitim, sağlık ve ilkyardım alanlarında araştırma veya uygulama deneyimi olan, üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından merkez müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilecek üç üye, merkez müdürü ve temel eğitim bölüm başkanı, okul öncesi eğitim anabilim dalı başkanı ya da temel eğitim bölüm başkan yardımcıları arasından merkez müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Merkez müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde merkez müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Üniversite Senatosunun kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak,

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin kararları almak,

ç) Araştırma ve proje tekliflerini araştırmak ve karara bağlamak,

d) Uygulama anaokulları, kreş ve gündüz bakımevinde ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulamalarda ilgili kurum yönetimi ile koordinasyonu sağlamak,

e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerinin şeklini kararlaştırmak,

f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak,

g) Merkez müdürünün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1 ) Danışma Kurulu, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından önerilen en fazla iki üye olmak üzere Rektör tarafından resen veya Yönetim Kurulunun teklifi üzerine üç yıl için görevlendirilecek en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, merkez müdürünün davetiyle ve merkez müdürünün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Merkez müdürü gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu, merkez müdürünün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır. Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1 ) Merkezin personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1 ) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini merkez müdürüne devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1 ) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1 ) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.