10 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30206

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine göre kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasının son  cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/10/2016

29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2016

29886