10 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30206

YÖNETMELİK

İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/1/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) Genel Sekreter: Ayvansaray Üniversitesi Genel Sekreterini,

h) Dekan: İlgili fakülte dekanını,

ı) Müdür: Üniversitenin ilgili yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve uygulama merkezinin müdürünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti; Üniversitenin en yüksek karar organı olup Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Üniversite, mevzuat ve yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde Mütevelli Heyeti tarafından yönetilir.

(2) Mütevelli Heyeti; Vakıf yönetim kurulu tarafından, yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğretim görmüş adaylar arasından dört yıl süre ile atanan en az yedi üyeden oluşur.

(3) Vakıf Yönetim Kurulu, Üniversitenin Mütevelli Heyetine üye atayabileceği gibi alacağı karar doğrultusunda hiçbir gerekçeye ihtiyaç duymaksızın Mütevelli Heyeti üyelerinden birini veya birkaçını görevden alabilir. Vakıf Yönetim Kurulu, üye tamsayısının 2/3’ünün kararı ile Mütevelli Heyeti üyesini görevden alabilir. Görevden alınan üyenin yerine yeni üye ataması yapılır.

(4) Devlet üniversitelerinde görev yapan akademik personel, Ayvansaray Üniversitesinin belirlediği kriterlere sahip olmak şartıyla çalışmakta olduğu üniversitenin ilgili biriminden izin alarak Mütevelli Heyetinde görev alabilir.

(5) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir, ancak Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyeti Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak Üniversitenin değişik hizmet ve görevlerini yerine getirmek için Mütevelli Heyeti Başkan ve üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları görev giderleri Üniversite bütçesinden ödenir.

(6) Rektör, Mütevelli Heyetinin doğal üyesidir. Rektör, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz ve Mütevelli Heyeti Başkanı olarak seçilemez.

(7) Süresi biten üyeler yeniden atanabilir. Mütevelli Heyeti üyeliklerinde istifa, görev süresinin dolması, ölüm vesair bir sebeple boşalma olması halinde, boşalan her bir üyelik ile ilgili olarak Vakıf Yönetim Kurulu tarafından atama yapılır.

(8) Mütevelli Heyeti Başkanı gerekli gördüğü hallerde, Üniversite mensuplarından yetkilileri, ilgilileri açıklamalarda bulunmak üzere toplantıya davet edebilir. Üye olmadıkları halde bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

(9) Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

(10) Mütevelli Heyeti, tüm yetkilerini uygun gördüğü süre ve sınırlamalar ile Başkana devredebilir.

(11) Rektör, yüksekokullarda ise müdür dışındaki Üniversite mensupları, Mütevelli Heyetinde görev alamaz.

(12) Mütevelli Heyetinin oluşumunda yapılan değişiklikler, Mütevelli Heyeti Başkanlığınca kararın alınmasından itibaren 30 gün içerisinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Başkan harcama yetkilisidir.

(3) Başkan, her mali yıl Üniversitenin mali bütçesini belirleyerek Mütevelli Heyetinin onayına sunar.

(4) Başkan, Mütevelli Heyetinde alınan kararları denetler ve icrasını organize eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Oylama sırasında oyların eşitliği durumunda Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

“(4) Başkan veya başkan vekilinin katılmadığı durumlarda Mütevelli Heyeti toplantıları yapılamaz.

(5) Başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine yapılan olağan veya olağanüstü herhangi iki toplantıya katılmayan Mütevelli Heyeti üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Bu durumda Vakıf Yönetim Kurulu yeni bir üye atayabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Üniversitenin menkul, gayrimenkul veya irat getirici taşınmazlarının yönetimini sağlamak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve Başkanın gerekli gördüğü dönemlerde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyetine bilgi vermek, yazılı rapor hazırlamak,”

“(2) Rektör; Üniversitenin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında ve güvenlik önlemlerinin alınmasında, bilimsel ve idari gözetim ve olağan denetim hazırlığının yapılması ile bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, Başkana karşı birinci derecede sorumludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite Yönetim Kurulu Rektörün başkanlığında, dekanlardan ve Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilen üç profesörden oluşan ve Rektöre yardımcı olan idari birimdir. Üniversite Yönetim Kurulunun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir. Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Rektör; Üniversitenin içinden veya dışından profesör unvanına sahip kişiler arasından dekanlık için aday olarak belirlediği birini Mütevelli Heyetine önerir. Aday, uygun görülmesi halinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için dekan olarak atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

(2) Dekan, ihtiyaç duyulması halinde ilgili fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak Rektörün onayına sunulmak üzere seçebilir ve aynı usulle görevden alabilir. Dekan yardımcıları en çok üç yıl için dekan tarafından atanır.

(3) Dekan görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz. Bu durumda yeniden dekan ataması yapılır.

(4) Dekan yardımcılılarının görevi, dekanın görevi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(5) Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Her öğretim yılı sonunda ve yıl içerisinde herhangi bir zaman fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre yazılı olarak rapor vermek.

(6) Dekan, fakültenin imkânlarının kullanılmasından, geliştirilmesinden, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, bilimsel araştırma ve yayın yapılmasından, gerek duyulan zamanlarda güvenlik önlemi alınmasından her zaman Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Fakülte imkânlarının rasyonel kullanımı ve gelişimi konusundaki görüşlerini dekana yazılı olarak iletmek.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Başkan, Üniversite adına kredi başvurusu yapmaya, protokol imzalamaya ve Üniversite adına borçlanmaya yetkilidir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/1/2017

29957