10 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30206

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS-European Credit Transfer Systemni,

b) Akademik danışman: Bir öğrenciye eğitim-öğretim döneminin başında kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Anabilim dalı: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümlerine bağlı anabilim dallarını,

ç) Başkoordinatör: Tüm dönemlerin eğitim-öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

d) Dekan: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Ders Kurulu: Dönem I, II ve III’te organ, sistem veya konunun temel tıp (klinik öncesi) ve klinik anabilim dallarının birbirleriyle bağlantılı olarak tıp alanlarını bütünleştiren bir düzen içerisinde teorik öğretimi ve pratik uygulamasını,

f) Ders Kurulu Başkanı: Ders kurulu içinde dersi olan anabilim dallarındaki öğretim elemanları arasından görevlendirilen, ders kurulunun eğitim-öğretim ve sınav işleyişinden sorumlu öğretim üyesini,

g) Ders kurulu sınavı: Entegre sistemde dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda yapılan ve ara sınav yerine geçen sınavı,

ğ) Dönem koordinatörü: Atandığı dönemin eğitim-öğretim işleyişinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,

h) Eğitim komisyonu: Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, başkoordinatör, başkoordinatör yardımcıları, dönem koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

ı) Fakülte: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) Fakülte Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

k) İntibak komisyonu: YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve Üniversiteye geçiş yapmış öğrencilerin intibak işlemlerini Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi İntibak İlkeleri doğrultusunda gerçekleştiren komisyonu,

l) İntörnlük dönemi: Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin dönem VI’daki klinik, ameliyathane, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan oniki aylık dönemi,

m) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,

o) Sınav komisyonu: Sınav işlerini yürüten komisyonu,

ö) Staj: Dönem IV ve V’te ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen teorik, seminer ve uygulamalı yapılan eğitim-öğretimi,

p) Staj koordinatörü: Her bir anabilim dalındaki staj eğitiminin koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

r) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçiş

Öğrenci kabul, kayıt işlemleri ve statü

MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla yerleştirilmiş olmak,

b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilmiş yabancı uyruklu öğrenci olmak,

ç) Önceden Fakülte öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak,

d) Yetkili resmi kurumlar ve mahkemeler tarafından bu Yönetmelikte öngörülmeyen gerekçelerle kayıt yaptırma hakkı tanınmış olmak.

Kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen günlerde bizzat başvurularak yapılır. Yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci kabul edilmez. Zamanında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Ancak, belgelendirmek ve belgelerin geçerliliği Dekanlık tarafından kabul edilmek koşuluyla öğrencinin kanuni temsilcileri tarafından da kayıt yaptırılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 7– (1) Öğrenci, her öğretim yılı ile ilgili kayıt dönemlerinde katkı payı açısından 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek ve kaydını yenilemek zorundadır. Süresi içinde bu şartları yerine getirmeyen ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaydını süresi içerisinde yenileyemeyen öğrenci mazeretini eğitim-öğretim döneminin ilk haftası içerisinde Dekanlığa yazılı bildirmek zorundadır.

(2) Kayıt yenilememe nedeniyle kaybedilen dönemler öğrenim süresinden sayılır.

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi veya kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencinin ilişkisi kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurulların kararı ve YÖK onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ve öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilebilir.

(4) Üniversite tarafından belirtilen süre içerisinde akademik danışmanın denetiminde kaydını yenilemeyen veya istenen bilgi ve belgeleri tam olarak teslim etmeyen öğrenci, o yılda derslere ve sınavlara alınmaz.

Kayıt silme

MADDE 8 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almış olması durumunda öğrencinin kaydı silinir.

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Fakülteye başka üniversitelerden yapılacak geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Ders intibak ve muafiyetleri

MADDE 10 – (1) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları intibak komisyonunun değerlendirmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Ders intibak ve muafiyet koşulları; lisans yerleştirme sınavı sonucunda Fakülte ilgili dönemine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettiği program ve başarılı oldukları dersler, ders kurulları, staj ve dönemlerin eşdeğerliliği intibak komisyonu uygun bulduğu takdirde Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile muafiyet kabul edilebilir. Muafiyeti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, daha önce öğrenim gördüğü tıp fakültesinde geçen süre ile birlikte değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim şekli ve süresi

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçedir.

(2) Fakültede entegre eğitim sistemi uygulanmakta olup, eğitim-öğretimde teorik ve uygulamalı dersler birlikte yürütülür. Dönem I, II ve III’te ders kurullarına, dönem IV, V ve VI’da staj esasına göre yapılır. Ortak zorunlu dersler, mesleki beceri laboratuvarı, kurslar, saha eğitim çalışmaları ve seçmeli dersler dışında Dönem I, II ve III’ün her biri bir ders olarak kabul edilir. Dönem IV ve V’te stajların her biri bir ders olarak kabul edilir. Bir üst döneme geçebilmek için bulunduğu dönemin meslek içi derslerinden başarılı olmak zorunludur. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden başarısızlık durumunda ise bir üst döneme geçilebilir ancak başarısız olunan derslerden dönem III sonuna kadar başarılı olmak zorunludur. Aksi takdirde dönem IV’e geçilemez.

(3) Eğitim-öğretim süresi ve katkı payı ödeme şartları 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre yapılır.

(4) Bir akademik eğitim ve öğretim yılı, dönem olarak ifade edilir ve en az otuz iki haftayı kapsar ve her dönem güz ve bahar olmak üzere iki yarıyılın toplamından oluşur. Yıl sonu final ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.  İntörnlük hariç diğer dönemlerde, dönemin ilk yarısının bitiminde, dönemlere göre en az bir haftalık ara tatil verilir. Akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(5) Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu eğitim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenlemeler yapar.

 (6) Diğer tıp fakültelerinde staj yapılması talep edildiğinde ya da başka tıp fakültelerinden staj yapmak üzere öğrenci başvuruları olduğunda; ilgili anabilim dalı akademik kurulu kararı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 12 – (1) Fakültede Tıp Doktorluğu eğitimi üç dönemden oluşur:

a) Temel Tıp Bilimleri Devresi (Klinik Öncesi Dönemi): Dönem I, II ve III’te temel tıp ve klinik bilimleri öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve laboratuvar uygulamalarının olduğu eğitim-öğretim devresidir. Bu devrede entegre eğitim sistemi uygulanır. Bu sistem ders kurullarından oluşur. Ders kurulu vücut organ sistemleri bazında o sistemin anatomisi, biyokimyası, biyolojisi, fizyolojisi, histolojisi, patolojisi ve benzeri derslerden oluşur.

b) Klinik Tıp Bilimleri Devresi (Staj Dönemi): Dönem IV ve V’ten oluşur. Bu dönemde klinik dersler uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlar halinde yapılır.

c) İntörnlük Devresi: Dönem VI’yı kapsayan klinik tıp bilimlerinde hasta tanı ve tedavisine bizzat katılarak aralıksız 12 ay süren ve sınav yapılmayan stajlar devredir.

Eğitim-öğretim esasları ve planları

MADDE 13 – (1) Fakültede dönem geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim-öğretim programları uygulanır. Her bir yıla ait kurul ve staj derslerinin başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, staj, tıp sanatına dayalı uygulamalar ve benzeri çalışmalar şeklinde olabilir. Dersler zorunlu ve seçmeli olabilir. Öğrenci; öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersleri ile öngörülen seçmeli dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(3) Ders kredileri, ders programları, programların AKTS ile ilgili değerlendirme esasları YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ile ilgili eğitim ve öğretim planları ilgili kurul kararları ve Senato onayıyla yürürlüğe girer. Bu düzenlemeler öğretim başlamadan önce akademik takvimde belirlenen süre içinde ilan edilir.

(4) Her yıl, bir sonraki öğretim yılının eğitim-öğretim programı; dönem koordinatörlerince hazırlanıp, eğitim komisyonunda karar alındıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Kesinleşen program, ders yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 14 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Eğitim ve öğretimdeki ders türleri

MADDE 15 – (1) Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almak zorunda olduğu derslerdir.

(2) Ortak zorunlu dersler: Üniversitenin yetkili kurullarının öngördüğü esaslar içinde verilen, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleridir.

(3) Seçmeli dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi genel kültür, genel yetenek veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Ders kurullarındaki pratik laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.

(2) Dönem I, II ve III’teki ders kurullarında pratik derslerin %80’ine ve teorik derslerin her %70’ine devam etmek zorundadır.

(3) Dönem IV ve V’teki stajların ve intörnlük dönemindeki rotasyonların % 20’sinden fazlasına mazeretli dahi olsa katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar. % 20’sine kadar olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğrenciye telafi ettirilir.

(4) Ortak zorunlu ve seçmeli dersler için teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o dersten devamsızlıktan kalır.

Mazeretler

MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde, Dekanlığa mazeretini gösteren belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversite hastaneleri veya yataklı sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir. Bunların dışındaki sağlık raporları işleme konmaz.

(2) Mazeretler ve raporun geçerli sayılması Fakülte Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

(3) Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren ve devamsızlık sınırını aşmayan öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder. Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren ancak devamsızlık sınırını aşan öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı staj veya dersi yeniden alır, ancak staj sırası Dekanlık tarafından belirlenir. Bu durum staj veya ders tekrarı anlamında değerlendirilmez.

(4) Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde; Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin süresi azami öğretim süresinden sayılmaz. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların, eğitim-öğretim döneminin ilk ayı içinde yapılması gerekir.

İzinler

MADDE 18 –  (1) Öğrenci, anabilim dalı akademik kurulunun oluru, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim-öğretimin klinik tıp bilimleri ve intörnlük aşamalarında seçmeli herhangi bir stajını yurt içi veya yurt dışındaki başka bir Üniversitede yapabilir.

(2) Milli takım ve üniversitelerarası folklorik, sportif, kültürel ve benzeri faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Temel Tıp Bilimleri Devresi

Ders kurulu sınavı

MADDE 19 – (1) Dönem I, II ve III’te her ders kurulu sonunda pratik ve teorik sınavlardan oluşan bir ders kurulu sonu sınavı yapılır. Bu sınavda alınan nota ders kurulu notu denir ve ara sınav yerine geçer. Bir ders kurulundaki toplam ders yükü anabilim dallarının teorik ders saati ve pratik ders saatinin %50’si alınarak hesaplanır. Bir ders kurulunda her anabilim dalı derslerinin kendi barajı vardır. Bu baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında anabilim dalı derslerinin toplam puanının %50’sinin altında not alırsa; o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir. Ders kurulunda bir anabilim/bilim dalının pratik sınavına girmeyen öğrenci o anabilim/bilim dalının teorik sınavını cevaplayamaz, %50 ders barajı uygulanır ve toplam ders yükü puanından düşülür. Devam koşullarını yerine getirdiği halde bir ders kurulunun teorik sınavına mazeretsiz girmeyen öğrenci o sınavdan sıfır alır. 

(2) Pratik dersi olmayan anabilim dallarının sadece teorik sınav üzerinden notları hesaplanır.

Dönem sonu final sınavı

MADDE 20 – (1) Dönem sonu final sınavı: Dönem I, II ve III’te muafiyet notunun altında not olan öğrencilerin, yıl sonunda son ders kurulunun bitiminden itibaren en erken 15 gün sonra girmeleri gereken, tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.

(2) Öğrencinin dönem sonu final sınavına girebilmesi için dönem boyunca gördüğü teorik derslerin toplamının %70’ine ve pratik derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devamsızlık durumunda, öğrenci dönem sonu final sınavına alınmaz. Alınsa dahi, sınavı geçersiz sayılır.

(3) Bu sınavın yapılması ve dönem sonu sınav final notunun hesaplanmasında, kurul sonu teorik sınavındaki ilkeler uygulanır.

(4) Dönem sonu final sınavına girecek öğrenciler dönem sonu final sınavında en az 50 puan almak zorundadırlar, aksi takdirde ders kurulları ortalaması yüksek olsa dahi o sınıfı geçmiş kabul edilmezler.

(5) Dönem sonu final sınavında baraj uygulanmaz.

Dönem sonu bütünleme sınavı

MADDE 21 – (1) Dönem sonu bütünleme sınavı; dönem geçme notu 60’ın altında olan veya dönem sonu final sınavına giremeyen veya dönem sonu finalde 50’den düşük not alan öğrenciler için yapılan sınavdır.

(2) Dönem sonu bütünleme sınavında, dönem sonu final sınavındaki hükümler uygulanır.

Mazeret sınavı

MADDE 22 – (1) Ders kurullarına devam edip mazeretleri nedeniyle sınava girmeyen öğrencilerin, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Dekanlığa dilekçe ile bildirmeleri gerekir.

(2) Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için sadece bir defa mazeret sınavı açılır.

(3) Ders kurullarının mazeret sınavı o dönemin sonuna kadar olan süre içerisinde ve dönem sonu final sınavından önce yapılır.

(4) Dönem sonu final ve bütünleme sınavlarının mazereti olmaz.

(5) Mazeret sınavında kurul sınavlarının hükümleri uygulanır. 

Seçmeli ders sınavları

MADDE 23 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan seçmeli dersler için her dönemin yarıyılında bir vize ve final sınavı yapılır. Seçmeli ders geçme notu sınıf geçme not ortalamasına dâhil edilmez. Seçmeli derslerin bütünleme sınavları dekanlık tarafından belirlenen tarihte yapılır.

(2) Dönem I, II ve III’te okutulan ortak zorunlu dersler için dönemin ilk yarıyılında birinci vize sınavı, ikinci yarılında ikinci vize ve dönem sonunda final sınavı yapılır. Geçme notu hesaplanırken iki vizenin ortalamasının %50’si ve dönem sonu finalin %50’si alınır. 100 üzerinden en az 60 puan geçer not sayılır.

Sınav şekli ile ilgili genel ilkeler

MADDE 24 – (1) Dönem I, II ve III’te yapılacak olan teorik sınavlar çoktan seçmeli test sınavı şeklinde ve/veya klasik soru-cevap şeklinde yazılı olarak yapılır. Ancak dönem sonu final ve bütünleme sınavının teorik kısmı çoktan seçmeli yapılır.

(2) Pratik sınavlar; sözlü veya uygulamalı olarak laboratuvarda veya hasta başında yapılabilir. Pratik sınavın genel başarıya etkisi ve yapılış şekli anabilim dalları tarafından belirlenir. Bir dersin Pratik soru katkı oranı, ilgili dersin pratik saatinin toplam ders yüküne oranı şeklinde hesaplanır.

Sınavla ilgili esaslar ve yıl tekrarı

MADDE 25 – (1) Sınavlarda 19 uncu madde hükümleri uygulanır. Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. İlk üç dönemde ders kurulu sınavı, ders kurulu mazeret sınavı, dönem sonu final ve dönem sonu bütünleme sınav notları virgülden sonra iki basamaklı olarak ilan edilir. Başarı notu hesaplamasında, virgülden sonraki kesir 50 ve 50’nin üzerinde ise not bir üst nota yükseltilir, 50’nin altında ise bir alt nota indirilir.

 (2) Dönem geçme notu; dönem I, II ve III’te ders kurulu sınavlarında alınan puanların ortalamasının %60’ı ile dönem sonu final veya bütünleme sınavından alınan puanın %40’ı toplanarak elde edilen puandır. Başarılı sayılmak için dönem sonu final veya dönem sonu bütünleme sınavından en az 50 puan almış olmak ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

(3) Ders kurulları ortalama notu: Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur. Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 80 veya fazla olan dönem I, II ve III öğrencilerinden isteyenler dönem sonu final sınavına girmeden o dönemden başarılı olmuş sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden notunu yükseltmek amacıyla dönem sonu final sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az on beş gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar. Notunu yükseltme amacıyla dönem sonu final sınavına girenlerin geçme notu yüksek aldığı nottur. Ders kurulları ortalama notu hesaplanırken, ortak zorunlu ve tıp dışı seçmeli dersler ortalamaya dâhil edilmez.

(4) Sınav tarihleri Senato tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir.

(5) Herhangi bir nedenle sınav tarihinde meydana gelen değişiklik Dekanlıkça duyurulur.

(6) Milli ve dini bayramlar dışında hafta sonları da sınav yapılabilir.

(7) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadırlar.

(8) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya çektiği anlaşılan öğrenciye o sınav için sıfır verilir, tutanak tutulur ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

(9) Yıl tekrarı: İkinci fıkraya göre başarılı olmayanlar o dönemin ders kurullarını tekrarlarlar ve derslere devam etmeleri zorunludur.

(10) Sağlık projesi ve probleme dayalı öğretim uygulama derslerinin müfredatı ve sınav değerlendirme formu sorumlu öğretim üyesi tarafından ders dönemi başında belirlenerek dönem koordinatörüne bildirilir. Program sorumluları tarafından her bir öğrenci için not verilir. Bu notlar, o ders kurulundaki ya da dönemdeki ders saati ağırlığı oranınca ve herhangi bir baraj uygulanmaksızın, ders kurulu hesaplamalarına dâhil edilir. Dönem sonu final ve bütünleme sınavına dâhil edilmez.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları teknik sebepler hariç en geç on iş günü içinde Dekanlık onayı alındıktan sonra ilan edilir.

Dönem ve staj geçme notu

MADDE 27 – (1) Dönem ve staj geçme notu 60 puan ve üzeridir.

Sınav sonuçlarına itirazlar

MADDE 28 – (1) Öğrenciler; sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz başvurusu dilekçe ile Dekanlığa yapılır. İtirazlar Dekanlıkça değerlendirilir. Bilimsel ya da maddi hata tespit edilirse not düzeltmesi Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Başka bir nedenle not değiştirilemez.

(2) Sınavlarda bilimsel ya da maddi soru hatası tespit edilmesi durumunda Dekanlık tarafından öğretim üyelerinden belirlenen en az üç kişilik bir kurul tarafından incelenir ve sonuç rapor halinde Dekanlığa sunulur. Sorunun iptal edilmesi durumunda iptal edilen sorunun puanı öğrenci lehine verilir.

Sınav puanı ve derece notları

MADDE 29 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıdaki gibidir: 

Başarı Notu           Harf Notu        Katsayı          Başarı Durumu

90-100                   AA                   4,00               Pekiyi

80-89                     BA                   3,50               Pekiyi

70-79                     BB                   3,00               İyi

65-69                     CB                   2,50               İyi

60-64                     CC                   2,00               Orta

0-59                       FF                    0,00               Başarısız

                              DS                                         Devamsız

0                            GR                                         Girmedi

                              MF                                        Muaf

(2) Notlara ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Geçer notlar: AA, BA, BB, CB ve CC notları geçer notlardır. Dönem I, II ve III’te dönem geçme notu olarak, dönem IV ve V’te staj not olarak AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci başarılı sayılır.

b) Devamsız (DS): Ders ve uygulamalarda devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir.

c) Girmedi (GR): Devamlı ve sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğrencinin aldığı nottur. Not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür ve notu sıfır olarak değerlendirilir.

ç) Muaf (MF): Muaf olduğu dersleri ifade eder. Bu dersler için devam ya da sınav zorunluluğu aranmaz.

(3) Mazeretsiz sınava girmeyen öğrenciye sıfır notu verilir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 30 – (1) Fakültede öğrencilere, 2547 sayılı Kanunda öngörülen aşağıdaki ortak zorunlu dersler verilir:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

b) Türk Dili,

c) Yabancı dil.

(2) Ortak zorunlu derslerde dönem içinde ve dönem sonu sınavlarında ve başarı notunun hesaplanmasında 27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler daha üst sınıflara geçebilirler. Ancak dönem IV’ün başına kadar ortak zorunlu derslerden açılan sınavlara girerek başarılı olmak zorundadırlar aksi takdirde dönem IV’e başlayamazlar. Başarısız olan öğrencilere dönem IV’ün ders kayıtlarından bir hafta önce son bir sınav hakkı verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem IV ve V Klinik Bilimleri Devresi

Stajlar

MADDE 31 – (1) Stajlara devam zorunluluğu; 16 ncı maddede belirtilen devam zorunluluğu esasları uygulanır.

(2) Staj sonu sınavı; dönem IV ve V’te her stajın sonunda ilgili anabilim dalınca teorik ve/veya pratik olarak yapılan sınavdır. Sınavlar, anabilim dalında ders veren öğretim üyeleri ve Dekanlık tarafından görevlendirilen uzmanların katılımı ile gerçekleştirilir. Sınavların uygulanması ve sonuçları gerekli görüldüğünde Dekanlığın kuracağı bir komisyon tarafından incelenir.

(3) Staj notu; staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur. Staj sonu ve bütünleme sınavları teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Öğrencinin başarılı olması için geçme notu, sınavlardan alınan notların katkısı ile hesaplanır, her iki sınavın katkı oranına anabilim dalı karar verir ve staj başında Dekanlığa bildirir. Staj sonu sınavında 60 ve yukarı puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır.

(4) Staj bütünleme sınavı; dönem IV ve V’te staj sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Bütünleme sınavları o dönemin son stajının bitiminden en az beş gün sonra başlayarak Dekanlıkça planlanır.

(5) Dönem notu; dönem IV ve V’te başarılı öğrencilerin dönem notu, o döneme ait staj notlarının ağırlıklı not ortalamasıyla hesaplanır.

(6) Staj tekrarı; staj sonu ve staj bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci staj tekrarı yapar. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Seçmeli stajlar

MADDE 32 – (1) Seçmeli stajlar, dönem IV ve V’te her yıl eğitim komisyonun teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile karara bağlanır. Öğrenci o yıl açılan seçmeli stajlar içerisinden tercihlerini sıralayarak eğitim-öğretimin bir hafta öncesinde yazılı olarak öğrenci işlerine bildirir.

(2) Seçmeli stajlar gruptaki en az üç öğrenci ile açılır.

(3) Seçmeli stajlar tercih edilirken o dönemdeki mevcut öğrenci sayısının en fazla %30’u olacaktır. Bu nedenle seçmeli stajlarda başvuru önceliği aranacaktır.

(4) Seçmeli stajlarda öğrencilerin başarı durumları değerlendirilirken zorunlu stajlardaki hükümler uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem VI-İntörn Hekimlik Devresi

İntörn hekimlik

MADDE 33 – (1) Dönem VI’daki eğitimin amacı, öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yapmak ve hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim, beceri kazandırarak hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörn hekimlik, aralıksız oniki ayı kapsayan uygulamalı rotasyon dönemidir. Öğrencilerin bu dönemde Fakülte Kurulunca belirtilen süre kadar bulunmaları ve programlanan çalışmaları başarı ile yapmaları zorunludur. 

(3) İntörn hekimlik dönemde mevcut her bir rotasyonun öğrenciye kazandıracağı beceriler ilgili anabilim dalları tarafından belirlenir. Öğrencinin mümkün olan durumlarda, rotasyon boyunca yapması gereken becerilerin minimum kaç kez yapılacağı belirlenir. Sayı belirlemenin mümkün olmadığı durumlarda ise o beceriyi yapabilecek düzeye gelip gelmediği belirtilir. Rotasyonun amaç ve hedefleri çekirdek eğitim programının beceriler bölümünden yararlanılarak belirlenir.

(4) İntörn hekimlik döneminde birinci basamak hekimlik pratiğine yönelik eğitim amaçlanmalıdır. Gerekirse öğrenciler diğer hastane ve sağlık kuruluşlarına eğitim komisyonu ve Dekanlığın onayı ile gönderilebilir.

(5) Anabilim dalları rotasyona başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyebilirler. Rotasyon saatlerinden sonra öğrenciler ancak bölümün onayı dâhilinde gönüllü olarak kliniklerde kalabilir.

(6) Öğrenci mezuniyet öncesinde öğretim üyesi denetiminde intörn doktor olarak çalışır. Çalıştığı kliniğin tüm kurallarına uymakla yükümlüdür. İlgili öğretim üyesinin sorumluluğunda daha önceki eğitim dönemlerinde edindiği bilgi ve beceriyi uygulama fırsatı bulur. Çalıştığı her birimde rutin poliklinik uygulamasına aktif olarak katılır. Yataklı birimlerde kendisinin sorumluluğunda olan hastaları izler ve sorunları ile yakından ilgilenir, nöbet tutar, gözetim altında tıbbi girişimlerde bulunabilir.

(7) Öğrencilerin çalışmaları program çerçevesinde günlük olarak izlenir ve öğrencinin başarılı olup olmadığı birim sorumluları tarafından belirlenir. 

(8) Bu dönemde yapılan rotasyonlar Fakülte bünyesindeki klinik bilimlere ait birimlerde yapılabileceği gibi, öğrencilerin isteklerine göre Fakülte dışında yurt içi ve yurt dışında, üniversite hastaneleri ya da eğitim hastanelerinde yapılabilir. Ancak, bu rotasyonların geçerli sayılabilmesi için öğrencinin başvurusunun ilgili bölümün uygun görmesiyle Dekanlıkça önceden uygun bulunmuş olması gerekir. Aynı esaslara göre yurt içi ve yurt dışından da öğrenci kabul edilebilir.

(9) İntörn hekimlik döneminde nöbetler eğitim amaçlıdır. Nöbetler bir ayda en fazla on gün olarak düzenlenir.

(10) İntörn hekimlik dönemindeki rotasyonların her birindeki süreleri eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. Süre açısından eksik kalan ve beceri kazanma açısından yetersiz olan rotasyon, ilgili anabilim dalı tarafından uygun görülen süreyle, tüm rotasyonlar bittikten sonra tamamlanır.

(11) İntörn doktorluk döneminde öğrenciler her anabilim/bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları ve/veya sundukları seminerler, toplantılardaki katılımları, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne alınarak başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve 100 üzerinden not verilir. Bu not mezuniyet başarı derecesinin değerlendirilmesine katılmaz. Bu dönemde rotasyonlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, kabul edilen süre içinde kalmak üzere bu rotasyon veya rotasyonları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

(12) İntörn hekimlik döneminde sınav yoktur. Öğrencinin stajdaki poliklinik, klinik, akademik ve benzeri çalışmalara katılımı, beceri ve uygulamaları öğrenci karnelerine işlenir ve puanlama 100 üzerinden yapılır. Geçme notu 60 ve üstüdür. Başarısız olan öğrenciler rotasyonu tekrar ederler. Seçmeli rotasyonlarda başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları rotasyonları değiştirmek isterlerse yeni bir rotasyon seçerek tam süre ile devam ederler.

(13) Rotasyon yapılan anabilim dalı başkanlığı intörn doktor hakkında geçme notunu ve sonucunu rotasyonun bitiminden en geç bir hafta içinde öğrenci bilgi sistemine kaydederek ilan eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Notlar, Mezuniyet Başarı Derecesi ve Diplomalar

Notlar

MADDE 34 – (1) Altı yıllık eğitim-öğretim döneminde alınması gereken AKTS miktarı 360’tır.

(2) Ağırlıklı not, bir derste/stajda alınan notun ilgili dersin AKTS ile çarpımı ile bulunur.

(3) Başarı notu; dönem I, II ve III’ün her birinde aldığı kurul derslerinin ya da dönem IV ve V’teki stajların ağırlıklı notlarının toplamının AKTS’lerin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı notu hesaplanırken ortak zorunlu seçmeli ve seçmeli dersler dikkate alınmaz.

(4) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), öğrencinin her dönemden aldığı başarı notlarının toplamının dönem sayısına bölümü ile hesaplanır. GANO hesaplanırken ortak zorunlu seçmeli ve seçmeli dersler dikkate alınır.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 35 – (1) Mezuniyet başarı derecesi; ilk beş dönemin başarı notlarının toplamının beşe bölünmesiyle hesaplanır. Ancak öğrenci, intörnlük dönemindeki stajlardan da başarılı olmak zorundadır.

(2) Mezuniyette ilk üç dereceye girecek öğrencilerin belirlenmesinde, öncelikle Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl kaybetmemiş olmak, en fazla üç defaya kadar bütünlemeye kalmış olmak ve disiplin cezası almamış olmak temel koşuldur. Dönem IV’ten itibaren Fakülteye yatay geçişle kabul edilen öğrenciler ilk üç derece için değerlendirilmeye alınmaz. Buna ek olarak başka Fakültede özel öğrenci statüsünde olan Fakülte öğrencilerimiz ilk üç derece için değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başka bir fakülteden yatay geçişle kayıt olan öğrencilerin harf ile belirlenmiş notlarının değerlendirilmesinde Senato kararı uygulanır.

(4) Eğitim sürecinde herhangi bir dönemde Fakülte adına başka bir eğitim kurumunda eğitim gören öğrencilerin not değerlendirilmesinde Senato kararları uygulanır.

(5) Dönem dereceleri; bir dönemdeki başarı notu 90-100 arasında olan öğrenciler, dönem yüksek onur öğrencisi, 80-89 arasında olan öğrenciler ise dönem onur öğrencisi olarak ilan edilirler. Ceza almış veya dönem tekrarı yapan öğrenciler bulundukları dönemin yüksek onur veya onur öğrencisi seçilemezler. Bu öğrencilerin listesi, her dönem sonunda ilan edilerek öğrencilerin başarı belgeleri, kendilerine verilir.

Diplomalar

MADDE 36 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamlayanlara Fakülteden ayrıldıkları takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar, herhangi bir yolla tekrar programa döndükleri takdirde kayıt sırasında, alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadır.

 b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarıyla tamamlayanlara tıp doktoru diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Değişim Programları

Erasmus programı

MADDE 37 – (1) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları bünyesinde Avrupa Birliğine üye veya aday ülkelerin tıp fakülteleri ile Fakülte arasında yapılmış olan anlaşma kapsamında, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim amaçlı değişim programı ile en az üç ay en fazla on iki ay bir tıp fakültesinde eğitimlerini sürdürebilirler. Erasmus programı Fakülte ile yabancı bir tıp fakültesi arasında yapılan ikili anlaşma çerçevesinde gerçekleşir. Öğrencinin yurt dışındaki üniversiteden almış olduğu tüm dersler ve notlar transkriptinde yer alacağından yükümlü olduğu derslerin yerine sayılır. Bu program kapsamında öğrencinin yurt dışındaki üniversitede almış olduğu eğitim ve değerlendirmelerin denkliği Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

(2) Yurt dışı öğrenci değişim programları ile yurt dışında eğitim alıp dönem IV veya V stajlarını yurt dışında tamamlamış öğrencilerin bir üst döneme devam etmesi için, Fakültenin eğitim programı kapsamında eksik olan stajları tamamlaması gerekir.

(3) Öğrenci aldığı stajdan devamsız olduğu takdirde stajı Fakültede tekrarlar.

Farabi değişim programı

MADDE 38 – (1) YÖK kararı çerçevesinde belirlenen ve yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini amaçlayan Farabi Değişim Programına Fakültenin kayıtlı öğrencileri katılabilir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar. Hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar. Farabi Değişim Programı ile diğer tıp fakültelerine gönderilebilecek öğrencileri ve sayılarını Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve oylama

MADDE 39 – (1) Eğitim komisyonu her yarıyıl en az iki kez olmak üzere başkoordinatörün teklifi ve Dekanın onayı ile toplanarak gündemindeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık makamına sunar. Kurulun toplanabilmesi için en az üçte iki çoğunluğun sağlanmış olması yeterlidir. Kararlar, üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz, eşitlik sağlanması durumunda, komisyon başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Eğitim komisyonu üyelerinden herhangi biri iki toplantıya mazeretsiz katılmamış ise görevinden istifa etmiş sayılır. Bu görev için Dekan tarafından yeni atama yapılır. Kurul, gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir. Alt kurul oluşturmak ve bunların çalışmaları için tüm görevlendirmeler başkoordinatör tarafından yapılır. Alt kurulların görevlendirildikleri konu üzerindeki çalışma raporları başkoordinatör tarafından Dekana sunulur.

Öğrenci disiplin işlemleri 

MADDE 40 – (1) Eğitim dönemi ve sınavlar süresince ortaya çıkabilecek disiplin ihlali konularında disiplin soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulu, Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerine başlayıncaya kadar 28/12/2015 tarihli ve 29576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.