9 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30205

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÇAY VE ÇAY ÜRÜNLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Öncelikle Rize İli olmak üzere ülkesel ve uluslararası düzeyde çay konusunda araştırmaları yürütmek.

b) Çay konusunda her türlü uygulama ve üretim faaliyetlerini yürütmek.

c) Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla merkez amacına yönelik ortak araştırma projeleri yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

ç) Merkez tarafından yürütülen çay çalışmalarından elde edilen bilimsel sonuçların ülkesel ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmasını sağlamak.

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

e) Çayın üretimi, bakımı, hasat ve hasat sonrası işlemleri ile ilgili yürütülecek araştırmalar sonucunda üreticiden, sanayiciye kadar bölge halkının ekonomik kalkınma düzeyine katkıda bulunmak.

f) Özel sektör kuruluşları ile araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında koordinasyon ve danışmanlık hizmeti sağlamak.

g) Merkez amacına yönelik olarak çay konusunda yapılacak idari ve yasal düzenlemelere görüş bildirmek.

ğ) Çay konusunda araştırmalarını konu alan yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulunacaklara imkanları ölçüsünde katkı sağlamak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından en fazla iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atayabilir. Müdür gerekli görmesi durumunda müdür yardımcılarını görevden alabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekalet eder. Müdürün, görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişi ile ilgili tedbirleri almak ve uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

d) Merkeze bağlı araştırma-geliştirme birimlerindeki araç, gerecin verimli kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

e) Yıl sonlarında ve istenildiğinde Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki benzeri araştırma merkezleri ile işbirliği çalışmalarını yürütmek.

ğ) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde, genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önereceği ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri aynı usulle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak,

b) Gerekli düzenleyici işlemleri hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,

c) Merkezin uygulama bahçeleri ve araştırma laboratuvarlarının çalışma ilkeleri, işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak,

ç) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak,

d) Çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.