9 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30205

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Alan çalışması: Öğrencilerin bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak amacıyla fakülte dışındaki ortamlarda yaptıkları uygulamaları,

c) Bağımsız öğrenme: Öğrencilerin kendilerine sağlanan eğitim araç, gereç ve olanaklarla, kendi kendine öğrenme süreçlerini devam ettirdikleri ders programı kapsamında yer alan zaman dilimini,

ç) Dekanlık: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

d) Ders: Kuramsal ve uygulamalı eğitsel etkinliklerden oluşan, öğrenci başarımının ölçüldüğü ve değerlendirildiği, entegre eğitim birimlerinin her birini,

e) Ders Koordinatörü: Bir dersin planında yer alan bütün eğitsel işlemlerin yerine getirilmesi ve organizasyonundan sorumlu öğretim elemanını,

f) Dönem Kurulu: Bir sınıfta ilgili akademik yıl içinde yer alan derslerin koordinatörlerinden oluşan; eğitim-öğretim etkinlikleri ve ölçme değerlendirmenin koordinasyonundan sorumlu kurulu,

g) Evre: Bir kavramsal çerçeve kapsamında yapılandırılmış ve bir ya da birden fazla yarıyıla yayılabilen tıp eğitimi süreçlerini,

ğ) Fakülte: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve ilgili yarıyılda hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

j) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Not ortalaması: Bir dersin AKTS kredisi ile öğrenciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının (0-4 arası) çarpılması ile bulunan değeri,

l) Ön Hekimlik Dönemi: Eğitim programının altıncı yılında, farklı anabilim dalları tarafından zorunlu veya seçmeli olarak yürütülen 12 aylık uygulamalı eğitim dönemini,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

n)  Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tıp Eğitimi Kurulu: Fakültenin tüm eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanması, değerlendirilmesi ve güncellenmesinden sorumlu kurulu,

p) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıtlar, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçiş

Öğrenci kabulü ve kayıtlar

MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından tespit edilecek esaslara göre yapılır.

(2) Fakülte öğrencisi olma hakkını kazanan aday belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmak üzere Üniversiteye başvurur. Kayıt için zamanında başvuran, gerekli belgeleri sağlayan ve öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin kayıtları yapılır. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(3) Belgelerinde eksiklik, tahrifat olanların veya gerçek dışı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere öğrenim ücreti iadesi yapılmaz.

Öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) Öğrencilerden; miktarı, ödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınır.

Öğrenci statüsü

MADDE 7 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her yarıyıl başında kaydını yaptırmış ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemiş olması şarttır.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kaydını yenilemekle yükümlüdür.

(2) Öğrencinin kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği yarıyıl dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Kaydı askıya alınmış öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve ancak kayıtlı oldukları yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü; ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yabancı dil yeterliklerinin belirlenmesi ve yabancı dil hazırlık sınıfında öğretim ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Özel öğrenciler, İEܒde herhangi programa kayıtlı olmayan, bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin derslere kabulü Dekanlık onayı ile yapılır.

(3) Özel öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya akademik bir dereceyi göstermez.

(4) Özel öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler. Bu öğrenciler, Üniversitenin tüm öğrencilerine uyguladığı kurallara tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 11 – (1) Fakülte için normal eğitim-öğretim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, altı yıl (on iki yarıyıl), azami eğitim öğretim süresi, dokuz yıl (on sekiz yarıyıl)’dır.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(3) Azami süreler içinde; öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversitenin kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.

(4) Azami süre içerisinde sayılabilecek ya da sayılamayacak durumlar, mazeretler, verilebilecek sınav hakları ve ek süreler; ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilir. Bu hakkı kazananlar öğrenim ücretini ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

(5) Sınırsız sınav hakkı kazanıp, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılına kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdığı halde sınavlara hiç girmeyen öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve bu haktan yararlanamazlar.

(6) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre hariç, öğretim sürelerine dâhil edilir.

(8) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri azami öğrenim süresinden sayılır.

(9) Öğrencilerin ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahildir.

(10) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(11) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

(12) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları halinde Üniversitenin yapacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda hazırlık sınıfından başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve yürürlükteki esaslara göre mali yükümlülüklerini de yerine getirerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(13) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim dili; hasta başı eğitimleri dışında İngilizce’dir.

Akademik takvim ve öğretim yılı

MADDE 13 – (1) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve duyurulur.

Yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin; hastalarla Türkçe iletişim kurabilmeleri açısından üçüncü yılın sonuna kadar YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Türkçe yeterlik belgesini almaları gerekir.

Tıp eğitimi programı

MADDE 15 – (1) Tıp eğitimi programı; Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından tanımlanan yeterlilikler çerçevesinde, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) içeriğini kapsayan ve Fakültenin sağlığa ve tıbba bakışını yansıtan genişletilmiş bir müfredat bağlamında yapılandırılır. Eğitimöğretim planı; Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya koyulur.

(2) Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile uygun görülen dersler Üniversite dışında da yapılabilir. Bu derslerin yürütülmesine ilişkin esaslar, Fakülte Kurulunca kararlaştırılır ve Senato onayına sunulur.

(3) Fakülte öğrencilerinin Üniversite dışında staj yapma veya ders alma başvuruları ilgili mevzuat çerçevesinde fakültenin eğitim programına uygunluk şartı gözetilerek Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile kabul edilir.

(4) Uygun görülen dersler Fakülte Kurulunun gerekçeli önerisi ve Senatonun onayı üzerine uzaktan öğretim yöntemiyle verilebilir.

(5) Eğitim-öğretim programlarının öğrencilere uygulanmasında doğabilecek intibak ve benzeri sorunların çözümünde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

Uluslararası ortak öğretim programları

MADDE 16 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak program açılabilir.

(2) Bu programların eğitim-öğretimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Eğitim kurulları

MADDE 17 – (1) Tıp Eğitimi Kurulu, Dekan tarafından üç yıl için görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşan; Fakülte eğitim planında yer alan bütün derslerin entegrasyonunun sağlanması, planlanması ve güncellenmesinden, eğitici eğitiminden ve eğitim araştırmalarının planlanmasından sorumlu olan kuruldur. Görev süresi dolan öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(2) Dönem Kurulu, bir sınıfta, ilgili akademik yıl içinde yer alan derslerin koordinatörlerinden oluşan ve bu derslerin işleyiş süreçlerinin koordinasyonundan sorumlu kuruldur.

(3) Eğitim kurulları ihtiyaca göre Fakülte Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir.

Zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri

MADDE 18 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Öğrenciler kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerinin tamamını ve belirtilen sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.

(2) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış veya alınmış/izlenmiş olması gereken derse ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

(3) Fakülte öğrencileri 2547 sayılı Kanunda tanımlanmış olan ortak zorunlu dersleri tamamlamakla yükümlüdürler.

Derslerin İEÜ ve AKTS kredi değeri

MADDE 19 – (1) Bir dersin İEÜ/yerel kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri faaliyetlerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

(2) Bir dersin AKTS kredisi, bir AKTS kredisi, 25 ile 30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü; eğitsel etkinliklerin yanı sıra nöbet, klinik çalışma, ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, alan çalışması gibi etkinliklerde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(3) Altı yıllık eğitim-öğretim programında ders ve uygulama kredileri her yarıyıl için 30 AKTS olmak üzere toplam 360 AKTS’dir.

(4) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için İEÜ yerel kredi değeri tespit edilmez.

(5) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrenciler, üst sınıftan ders alamazlar.

(6) Öğrenci normal ders yüküne ilave olarak; tekrarlaması gereken ortak zorunlu veya seçmeli derslerden en fazla birini alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin eğitim programının ilk beş yılında kuramsal eğitim etkinliklerinin en az %70’ine, uygulamalı eğitim etkinliklerinin %80’ine katılması, ön hekimlik dönemindeki etkinliklerin %90’ına katılması gerekir.

(2) Öğrencilerin devam durumları Üniversite genelinde belirlenen kurallara uygun olarak izlenir. Sağlık raporu ve disiplin cezası ile uzaklaştırma dahil hangi gerekçeyle olursa olsun bir derse; ilgili mevzuat ve Senato kararları çerçevesinde devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci devamsız notu alır.

Mazeretler

MADDE 21 – (1) YÖK’ün belirlediği esaslar dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Mazeretlerle ilgili başvuru; mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Fakülteye yapılır. Öğrencilerin mazeret durumları, Fakülte Yönetim Kurulunda ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Disiplin cezası nedeniyle alınan okuldan uzaklaştırma cezası süreleri ile sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde öğrenciler devamsız sayılırlar ve bu süre içinde eğitim etkinliklerine ve sınavlara giremezler.

(4) Rapor süresi bitmeden sunumlara, oturumlara, uygulamalara ve/veya sınavlara girebilmesi için öğrencinin sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

(5) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile açılan sınava girememiş olan bir öğrenci için yeni bir mazeret sınavı açılmaz.

(6) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli olabilecek bir mazeretleri nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları dondurulabilir. Öğrenciler, YÖK tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle kayıt dondurmak için başvurabilirler.

(2) Öğrencilerin kayıtları yabancı dil hazırlık sınıfında en fazla iki yarıyıl, Fakültede altı yarıyıl dondurulabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde Dekanlığa başvururlar.

(4) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

(5) Kayıt dondurma talebinin işleme koyulabilmesi için ilgili yarıyıla ilişkin öğrenim ücreti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme kayıt dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk yarıyıl ücretine mahsup edilir.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt dondurmuş öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile ispatlamak zorundadır.

Kayıt sildirme

MADDE 23 – (1) Öğrencilerden;

a) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayanların,

b) Tanınan ek süre ve ek sınavlar sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayanların,

c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanların,

ç) Kendi isteği ile kaydının silinmesini talep edenlerin

Üniversiteden kaydı silinir.

İlişik kesme

MADDE 24 – (1) Kaydı silinen, çıkarılan veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, varsa kalan öğrenim ücretlerini de ödeyerek Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ölçme, Değerlendirme, Sınavlara İtirazlar ve Sınıf Geçme

Sınıf geçme, ölçme-değerlendirme

MADDE 25 – (1) Ölçme ve değerlendirmede kullanılacak yöntemler ve başarıya katkı oranları Fakülte Kurulu kararı ile belirlenerek öğrencilere duyurulur.

(2) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler Dekanlığın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) İlgili yarıyıl sonunda Fakülte dersinden/derslerinden devam koşulunu yerine getiren ancak dersten/derslerden başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.

(4) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrencilerin başarı durumu yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(6) Öğrenciler birinci yıl sonunda, notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,50 ise ikinci yıl derslerini almaya hak kazanır. Ortak zorunlu ders dışındaki Fakülte derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar bu dersleri öncelikli olarak alıp başardıktan sonra ikinci yıla devam hakkı kazanır. Genel not ortalaması en az 1,50 olanlardan, ortak zorunlu dersleri “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar bu dersleri başarılı oluncaya kadar üçüncü sınıf sonuna kadar normal ders yüküne ilaveten alabilirler.

(7) İkinci yıl sonunda notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,70 olanlar üçüncü yıl derslerini alabilir. Üniversite dersleri dışındaki Fakülte derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar bu dersleri öncelikli olarak alıp başardıktan sonra üçüncü yıla devam hakkı kazanır. Genel not ortalaması en az 1,70 olanlardan Üniversite dersleri “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar bu dersleri başarılı oluncaya kadar üçüncü sınıf sonuna kadar normal ders yüküne ilaveten alabilirler.

(8) Üçüncü yıl sonunda her dersten en az “DD” alıp, genel not ortalaması en az 2,00 olanlar dördüncü yıla geçer. “FF”, “FD” veya “NA” notu olan dersi bulunanlar bu dersleri öncelikli olarak alıp başardıktan sonra dördüncü yıla devam hakkı kazanır.

(9) Dördüncü ve beşinci yıllar birlikte değerlendirilir. Bu yıllarda bulunan derslerden en az “DD” almış ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler altıncı yıl (ön hekimlik) uygulama dilimlerine geçmeye hak kazanır. Dördüncü veya beşinci yıllarda “FF”, “FD” veya “NA” notu olan dersler ilk açıldığında başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.

(10) Altıncı yıl ön hekimlik uygulama dilimleri yeterliliğe dayalı olarak değerlendirilir. Bu yıl uygulamalarının tamamından “S” notu alan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. “U” notu alanlar bu dersi başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.

(11) Kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile not ortalaması tespit edilir. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir.

(12) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not geçerlidir. Tekrar alınan dersler, not durum belgelerinde belirtilir.

(13) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

Puan                       Ders Notu                     Katsayı                         Statü

90-100                         AA                             4,00                          Başarılı

85-89                            BA                             3,50                          Başarılı

80-84                            BB                             3,00                          Başarılı

75-79                            CB                             2,50                          Başarılı

70-74                            CC                             2,00                          Başarılı

65-69                            DC                             1,50                    Koşullu Geçer

60-64                           DD                             1,00                    Koşullu Geçer

50-59                            FD                             0,50                    Başarısız-Kalır

49 ve aşağısı                 FF                              0,00                    Başarısız-Kalır

(14) NA (devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.

(15) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX (muaf) notu, eğitim planında yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki yarıyıl ders kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

d) W (çekilmiş) notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Bir öğrenci; zorunlu derslerden, yükseltmek üzere aldığı derslerden, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Öğrenciler öğrenimleri süresince en fazla iki seçmeli dersten çekilebilir. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi İEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

e) NI (not ortalamasına katılmayan) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın derslerine sayılmaz.

f) P (başarılı devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getiren öğrencilere verilir.

Ders tekrarı

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, ilgili danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde daha önce başarılı oldukları dersleri, ders yükü sınırları içinde, dersten başarılı oldukları dönemden sonraki istediği yarıyılda not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(2) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri seçmeli bir dersin yerine farklı bir dersi alabilirler.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 27 – (1) İlk üç yılda Fakülte dersleri için kısa sınav, ara sınav, final sınavı yapılır. Sınav tarihleri ilgili yarıyıl başında ilan edilir. Final ve Fakülte dersleri için yapılan bütünleme sınavları Üniversite tarafından tespit ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Dersler ve bunların ara, yılsonu, Fakülte dersleri için yapılan bütünleme sınavları ve diğer bütün sınavlar haftanın her günü yapılabilir.

(3) Sınavlar yazılı ve/veya yapılandırılmış sözlü ve/veya elektronik ortamda, kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(4) Öğrenciler, ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Sınavın kuramsal ve uygulamalı kısımlarından herhangi birine ya da zamanında sınava girmeyen öğrencinin notu sıfır kabul edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 3 iş günü içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından gözden geçirilir ve düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem ders kayıtlarının başlangıcına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer kurumlarda eğitim olanakları

MADDE 29 – (1) Üniversite ile diğer üniversiteler ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar ve hareketlilik programları uyarınca veya burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde öğrenciye iki yarıyıla kadar bu kurumlarda eğitim izni verilebilir.

(2) Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin gitmek istedikleri kurumda verilmekte olan eğitim/öğretimin denk sayılabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

(4) Öğrenci, gittiği kuruluş tarafından verilen not durum belgelerini Fakülteye teslim eder. Öğrencinin aldığı dersler, eğitim programındaki Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen eşdeğer dersin adı, kodu ve AKTS kredisi ile sisteme işlenir.

(5) Gittiği kurum tarafından derslere devam ettiğinin belgelendiği ancak başarı belgesinin verilmediği durumlarda öğrenci eşdeğer dersin ilk sınavına alınır.

(6) Gittiği kurum tarafından derslere devam ettiğinin belgelenemediği durumlarda öğrenci dersi yeniden alır.

(7) Yurt dışındaki diğer anlaşmalı üniversitelerden Fakülteye gelen öğrencilere aldıkları derslere ait not durum belgesi verilir.

(8) Değişim programları çerçevesinde ödenecek bedeller ile ilgili işlemler ikili anlaşmalara ve mevzuata göre yürütülür.

Disiplin

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye “I” harf notu verilir ve ayrıca hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Burs

MADDE 31 – (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili düzenlemeler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 32 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Mezuniyet

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için en az 360 AKTS kredisi toplamı olan, öğretim planlarında yer alan tüm dersleri almaları ve başarması, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve diğer tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

(2) Öğrencilerin mezuniyeti Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak Fakülte Yönetim Kurulunun onay tarihi yazılır.

Diplomalar

MADDE 34 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp öğrenimini tamamlayamayanlara; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Tıp Doktorluğu Diploması verilir. Diploma; Dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

(2) Yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki verilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(4) Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi olarak mezun olurlar. Şeref ve yüksek şeref listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

(5) Disiplin cezası alan öğrenciler; belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile ancak Senatonun onayı ile yüksek şeref veya şeref öğrencisi sayılabilirler.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere Dekan ve Kayıt Kabul Müdürünün imzalarını taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(7) Diplomanın kaybı halinde Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanının verilmesi, ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere “ikinci nüsha” ibaresini taşıyan diploma verilir.

Tebligat

MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

(2) Öğrenciler, adresi değiştirdiklerini bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş ise mevcut adreslerine yapılan tebligat geçerli sayılır.

Belge ve yapıtların saklanması

MADDE 36 – (1) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav kağıdı, ödev, proje, film, tasarım, laboratuvar ve staj raporu, benzeri belgeler ve yapıtlar, ilgili mevzuat kapsamında saklanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Senato, Fakülte Kurulu ve YÖK kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.