9 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30205

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında, disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi hedeflerine yönelik teorik ve pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yürütmektir.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Birleşmiş Milletler'in ve başta UNESCO olmak üzere Uluslararası Çalışma Örgütü gibi bu örgüte bağlı kuruluşların, insan hakları alanındaki çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışmak,

b) İnsan hakları ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) İnsan hakları konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel ve tanıtıcı etkinlikler düzenlemek,

ç) İnsan hakları konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu alandaki çalışma ve yayınları desteklemek,

d) İnsan haklarına saygının geliştirilmesi için çeşitli sanat ve kültür çevreleriyle işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; insan hakları konusunda bilimsel çalışma ve yayınları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onaylanan bir sonraki yılın etkinlik planını hazırlamak,

d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az üç kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, insan hakları ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.