8 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30204

YÖNETMELİK

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk-Alman Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 23/8/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 118 inci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Bilimsel Komisyon: 1/4/2009 tarihli ve 5849 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın 7 nci maddesine göre oluşturulmuş olan komisyonu,

ç) İlgili akademik birim: Türk-Alman Üniversitesinin lisans programı yürüten akademik birimlerini, Hukuk Fakültesinde fakülteyi, diğer fakültelerde bölümleri,

d) İlgili akademik birim kurulu: Türk-Alman Üniversitesinin Hukuk fakültesinde fakülte kurulunu, diğer fakültelerinde bölüm akademik kurulunu,

e) İlgili kurul: Türk-Alman Üniversitesinin fakültelerinde fakülte kurulunu, Yabancı Diller Yüksekokulunda yüksekokul kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Türk-Alman Üniversitesinin fakültelerinde fakülte yönetim kurulunu, Yabancı Diller Yüksekokulunda yüksekokul yönetim kurulunu,

g) Milletlerarası Anlaşma: 1/4/2009 tarihli ve 5849 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmayı,

ğ) ÖİDB: Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

h) Rektörlük: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl/yıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile dersler kısmen veya tamamen yıllık olarak da düzenlenebilir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir. Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Senatoca belirlenir.

(4) Derslerin gün ve saatleri, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde, ilgili akademik birimin önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Senato kararı ile eğitim-öğretim yılına ilave yaz programı açılabilir.

Öğrenim süresi

MADDE 6 – (1) Lisans programlarının öğrenim süresi dört yıl (sekiz yarıyıl), azamî öğrenim süresi yedi yıl (on dört yarıyıl)’dır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil değildir.

(2) Hazırlık sınıfında normal öğrenim süresi bir yıl (iki yarıyıl), azami öğrenim süresi iki yıl (dört yarıyıl)’dır.

(3) Kayıt dondurma süreleri öğrenim süresine ve azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(4) Kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirilen tüm yarıyıllar, değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(5) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Üniversitede öğretim dili Almanca ve Türkçe; gerekli görülen hallerde İngilizce’dir.

(2) Hangi bölüm derslerinin hangi dilde okutulacağı, lisans programının öğretim planına bağlı olarak belirlenir ve bu konuda Bilimsel Komisyonun görüşü üzerine Senato tarafından karar verilir.

(3) Öğrenciler, Almanca veya duruma göre İngilizce yeterlikleri belgelendikten sonra lisans öğrenimlerine başlar.

(4) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterliklerinin belirlenmesi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil öğretimi; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(5) Lisans programlarında ikinci yabancı dil olarak İngilizce’nin öğretimine ilişkin uygulama esasları, ilgili kurulun önerisi üzerine Senato onayı ile kabul edilir.

Öğretim planı

MADDE 8 – (1) Bir lisans programının öğretim planı; programda yer alan dersleri, bu derslerin adı, AKTS değeri, kodu, ders saati, hangi yarıyılda/yılda verileceği, seçmeli ve zorunlu olma durumu ve ön koşullarını içerir. Derslerin AKTS kredisi toplamı, her yarıyıl için 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’dir.

(2) Öğretim planındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine ilgili kurulca karara bağlanır ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.

(3) İlgili akademik birim kurulunca gerçekleştirilen öğretim elemanı ders görevlendirmeleri, kayıt süresinin başlamasından en az bir hafta önce ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte öğrenci bilgi sistemine işlenir.

(4) Mühendislik Fakültesinde temel staj ve meslek stajı zorunludur. Özel durumlarda ilgili yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

(5) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar ilgili kurulun teklifi üzerine Senatoca belirlenir.

Lisans programına kabul

MADDE 9 – (1) Lisans programlarına öğrenci kabulü, Milletlerarası Anlaşma, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Milletlerarası Anlaşmaya göre, Türkiye'de Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programları uygulayan liselerden mezun Türk vatandaşı öğrencilere, mevcut öğrenci kontenjanının yarısına kadar bir kontenjan ayrılabilir ve bu öğrenciler için merkezi giriş sınavı yanında ek bir özel giriş sınavı yapılabilir. Bu kontenjanın miktarı ve kullanım şekli Bilimsel Komisyonun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.

(3) Yurt dışından öğrenci başvuru ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(4) Yatay geçiş başvuru ve kabul işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Üniversiteye kayıt

MADDE 10 – (1) Lisans programlarına kayıt yaptırabilmek için ilgili mevzuata göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve Üniversite tarafından ilan edilen belgelerle birlikte, akademik takvimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmak gerekir.

(2) Üniversiteye kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Sahte veya eksik belge verdiği ya da gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin diploma dahil tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere Üniversite tarafından fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

(5) Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili akademik birimin başkanı tarafından, öğrencinin kayıtlı olduğu programı yürüten akademik birimin öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman atanır. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan programlarda, diğer öğretim elemanları da danışman olarak atanabilir. Danışman; öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur.

(6) Dikey geçiş ile yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre katkı payını ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kaydını yeniletmek ve ders kaydını yaptırmak zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyılda/ yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Süresi içinde kaydını yeniletmeyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçe ile başvurması ve mazeretinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şartı ile ekle-bırak süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde kayıt yaptırabilir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(4) Kayıt yenileme süresinin bitiminden itibaren bir haftalık süre içerisinde öğrenci yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

Kayıt dondurma

MADDE 12 – (1) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, öğrencinin talebi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden, güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar, başka bir mazeret aranmaksızın izleyen bahar yarıyılı için kayıtlarını ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurabilirler.

(3) Kayıt dondurma süresi her defasında bir veya iki yarıyıl olmak üzere, toplamda dört yarıyılı geçemez. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise kayıt dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(4) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmek kaydıyla sağlıkla ilgili geçerli mazeretlerinin olması,

b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar sebebi ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince yapılacak resmi duyuru veya verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Gözaltı ya da tutukluluk hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

f) İlgili yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

Değişim programları

MADDE 13 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki dönem ilgili üniversitelere gönderilebilir; yurt içindeki veya yurt dışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Değişim programları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilerin ders seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Derslerin isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik açısından en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilir.

(3) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yürütülür.

Çift anadal ve yan dal programı

MADDE 14 – (1) Çift anadal programı iki ayrı lisans programının Senato tarafından belirlenen gereklerini eş zamanlı yerine getiren öğrencilerin, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

(2) Yan dal programı, bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşımak kaydıyla, başka bir lisans programında belirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi tamamlamak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası alabilmesini sağlayan programdır.

(3) Çift anadal ve yan dal programlarına ilişkin işlemler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenci

MADDE 15 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan, belirli şartlarla bir programı veya bir programdaki bazı dersleri izlemelerine izin verilen öğrencilerdir. Bu öğrencilerin seçilme, ders alma, kredi ve kabul işlemlerine dair esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilenler, bu statüdeki öğrenciler için öngörülecek diğer şartları da yerine getirmekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Notlar

Ders alma ve kredi yükü

MADDE 16 – (1) Öğrenci, her yarıyılın başında alacağı derslere danışmanının görüş ve onayını alarak kayıt yaptırır.

(2) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredi yükü, o yarıyılda derslerin AKTS kredilerinin toplamıdır ve 30 AKTS’dir. Sınamalı statüde olmayan öğrenci için bu sınır üçüncü yarıyıldan itibaren danışmanın onayı ile 45 AKTS’ye kadar yükseltilebilir.

(3) Öğrenci, başarısız olduğu (FF, FD ve FZ aldığı), alt sınıflarda hiç almadığı dersleri öncelikli olarak almakla yükümlüdür. Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi başka bir seçmeli dersle değiştirebilir.

(4) Üçüncü yarıyıldan itibaren üst yıl/yarıyıldan açılmış olan derslerden alınıp alınamayacağına ilgili akademik birim kurulu karar verir. Bu durumda öğrenci 45 AKTS’yi geçmeyecek şekilde; AGNO’su 2,50-2,99 arasında ise bir ders, 3,00-3,49 arasında ise iki ders, 3,50 ve üzerinde ise üç ders alabilir.

(5) Öğrenci, daha önce alıp başarılı olduğu dersleri not ve/veya AGNO’sunu yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

(6) Ön koşula sahip derslerin alınabilmesi için, bu ön koşulların sağlanması gerekir.

(7) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden, güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar, ilgili lisans programının öğretim planında yer alan ve bahar yarıyılında açılan derslerden, ilgili yönetim kurulu tarafından izin verilenleri alabilirler.

(8) Öğrenci, ilgili akademik birim kurullarının karşılıklı olarak uygun gördüğü hallerde başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilir.

(9) Öğretim planından kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan bir dersten başarısız olan öğrenci, ilgili yönetim kurulunun tayin ettiği intibak komisyonunun önerdiği dersi veya dersleri alır. Aldığı dersin veya derslerin notu, öğrencinin başarı notu olarak kabul edilir. Öğrencinin mezuniyette aranan toplam AKTS puanını sağlamak için intibak komisyonu tarafından belirlenen dersleri alması zorunludur.

(10) Senato, bazı derslerin uzaktan öğretim yolu ile yürütülmesine ilgili kurulun önerisi üzerine karar verebilir. Uzaktan öğretimin esasları Senatoca belirlenir.

Not ortalamaları

MADDE 17 – (1) AGNO; öğrencinin o zamana kadar almış olduğu bütün derslerin başarı katsayıları ile AKTS kredilerinin çarpımlarının toplamının, bu derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur.

(2) AGNO virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Yuvarlama işlemi; virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse virgülden sonraki ikinci hane değiştirilmeden; virgülden sonraki üçüncü hane beş veya beşten büyükse, virgülden sonraki ikinci hane bir artırılacak şekilde yapılır.

(3) Hiç alınmamış dersler ortalama hesabına katılmaz.

Sınamalı öğrenciler

MADDE 18 – (1) AGNO’su iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci olarak tanımlanır.

(2) Sınamalı öğrenciler, toplam 30 AKTS’nin üzerinde kredi yükü alamaz.

(3) Sınamalı öğrencilerin;

a) FF, FD ve FZ aldıkları dersleri zorunlu olarak tekrar,

b) Son iki yarıyıl içinde DC, DD veya DF dersleri zorunlu olarak tekrar,

c) Son iki yarıyıldan önce DC, DD veya DF aldıkları dersleri isteğe bağlı olarak tekrar,

ç) Bulundukları yarıyıldaki dersleri isteğe bağlı olarak,

alırlar.

(4) Sınamalı statünün sona ermesi için AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

Ders muafiyetleri

MADDE 19 – (1) Öğrenci lisans öğrenimine başladığı yarıyılın ekle-bırak süresi sonuna kadar, daha önce aynı düzeydeki herhangi bir lisans programından aldığı ve CC ve üzeri veya bunların eşdeğeri not aldığı derslerin kayıtlı olduğu lisans programına sayılması için bir kereye mahsus muafiyet talebinde bulunabilir.

(2) Muafiyet işlemleri güncel öğretim planına göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Öğrencinin daha önce almış olduğu not, 22 nci maddedeki not tablosunda yer alan eşdeğer bir harf notuna dönüştürülür. Bu not, M notu ile birlikte öğretim planındaki muaf tutulan derse işlenir.

(4) Değişim programlarına katılan öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerin transfer işlemleri en geç değişim programından döndükleri yarıyılı takip eden yarıyılın ders ekle-bırak süresinin sonuna kadar ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(5) Muafiyete ilişkin kararlar, alındıkları tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde ÖİDB’ye ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(6) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen muafiyet sınavlarına giren ve muaf sayılan öğrencilerin seviyeleri ve bu seviyelerin karşılığı olan notları not durum belgesinde görünecek şekilde işlenir.

Program dışı seçmeli dersler

MADDE 20 – (1) Program dışı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans ya da çift anadal/yan dal programlarının öğretim planında yer almayan ancak AGNO’su 2,50 ve üzeri olan öğrencinin, danışman onayı ile fazladan aldığı kredili derslerdir. Alınabilecek dersler ve kontenjanları ilgili yönetim kurulu tarafından her yarıyıl başında belirlenir. Bu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin ilgili yarıyıldaki kredi yüküne sayılır,

b) Not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz,

c) İlgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra değiştirilemez,

ç) Alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir,

d) Öğrencinin bu dersi aldığı yarıyılda kayıtlı olduğu program ya da programlara saydırılamaz.

Devam ve sınavlar

MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvar çalışmalarına, sınavlara ve dersin sorumlu öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumlarına dair gereklilikler dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Sınavlar, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları sınav, ödev, uygulama, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmalar, bu çalışmalara katılma koşulları, çalışmaların değerlendirilme şekilleri ve başarı notuna katkıları dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenerek yarıyıl/yıl başında öğrencilere duyurulur ve ilgili yönetim kurulundan geçirilerek ÖİDB’ye iletilir. Öğretim elemanının bir belirleme yapmadığı durumlarda, ilgili akademik birim kurulunca belirlenir.

(4) Staj, dönem projesi, bitirme projesi, bitirme tezi, seminer, uygulama ve benzeri dersler hariç, her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılması zorunludur. Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı en az %40’tır.

(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanan derslerde, bu sınava katılmanın şartlarını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları, ilgili dersin yarıyıl/yıl sonu sınavından en geç üç gün önce dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler ilgili dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz; herhangi bir şekilde sınava girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılır.

(6) Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavından sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava, yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup sınava girmeyen, girdiği halde başarısız olan veya o dersten DC veya altı not alan öğrenciler girebilir.

(7) Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavından sonra fakülte tarafından açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not tek başına değerlendirilir; CC ve üstü bir not alan öğrenci başarılı sayılır.

(8) Ek sınavlar, 30 uncu maddede belirlenen esaslara göre azami süre sonunda yapılan sınavlardır.

(9) Mazeret sınav hakkı, 12 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca geçerli mazereti olup, ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Sorumlu olduğu diğer çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(10) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(11) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, anılan süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte girer.

(12) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için, sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 22 – (1) Fakültelerde ölçme ve değerlendirme; Senato tarafından belirlenen esaslara göre, mutlak veya bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak başarı notunun harf notuna dönüştürülmesi ile yapılır.

(2) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notları, 100 üzerinden değerlendirilen başarı notu alt sınırları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Harf Notu          Başarı Notu Alt Sınırları             Başarı Katsayısı

     AA                                 88                                        4,00

     AB                                 81                                        3,70

     BA                                 74                                        3,30

     BB                                 67                                        3,00

     BC                                 61                                        2,70

     CB                                 55                                        2,30

     CC                                 50                                        2,00

     DC                                 46                                        1,70

     DD                                 43                                        1,30

     DF                                 40                                        1,00

     FD                                 25                                        0,50

      FF                                   0                                         0,00

      FZ                            Devamsız                                  0,00

      M                                Muaf                                       …

(3) Not ortalaması hesaplarına katılmayan notlar ve tanımları aşağıda belirtilmiştir:

a) G notu; ortalamaya katılmayan derslerde öğrencinin başarılı/geçer durumunu göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

b) K notu; ortalamaya katılmayan derslerde öğrencinin başarısız/kalır durumunu göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

(4) Notlara ilişkin tüm belgelerin ve verilerin güvenli şekilde yedeklenerek arşivlenmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Kopya ve intihal

MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin sınavda kopya çekmesi, kopya vermesi, kopya çekmeye veya vermeye teşebbüs etmesi, ödev, proje ve laboratuvar çalışmalarında kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen intihalde bulunması veya ödev, proje ve laboratuvar çalışmalarının kendisi tarafından yapılmadığının saptanması halinde, öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Kopya çekildiği, intihalde bulunulduğu veya çalışmanın öğrencinin kendisi tarafından yapılmadığı bildirilen sınava sıfır (0) notu verilir.

Notların açıklanması ve sınav sonucuna itiraz

MADDE 24 – (1) Bir dersin yarıyıl/yıl içi çalışmalarına ait notlarının, en geç derslerin bitiş tarihinde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilmiş olması gerekir. Yarıyıl/yıl sonu sınavının sonucu ise, bütünleme sınavlarının başlama tarihine kadar ilan edilmiş olması gerekir.

(2) Öğrenciler, akademik takvim ile belirlenen not ilanı tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili dekanlığa yazılı olarak başvurarak sınav sonuçlarına itirazda bulunabilirler. İtiraz ilgili akademik birim yöneticisi tarafından oluşturulacak komisyon tarafından incelenir ve karara bağlanır. İlgili dersin öğretim elemanı komisyonda üye olarak bulunabilir.

(3) Dersin sorumlu öğretim elemanı notlarda herhangi bir yanlışlık tespit ederse, ilgili dekanlığa gerekçeli başvuruda bulunabilir. Yapılacak inceleme sonucunda dersin notu, ilgili yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir ve dersin alındığı yarıyılı izleyen kayıt dönemi başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar ÖİDB’ye bildirilir. Bu süreyi aşan düzeltme talepleri Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Lisans bitirme çalışması

MADDE 25 – (1) Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç her öğrenci, mezun olacağı lisans programının öğretim planında öngörülen meslek düzeyine ulaştığını gösteren bir lisans bitirme çalışması yapar. Lisans bitirme çalışması, öğretim planında sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır.

(2) Bir öğrencinin lisans bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

(3) Lisans bitirme çalışmaları, Senato ve ilgili kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Mezuniyet

MADDE 26 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programının öğretim planındaki bütün çalışmalardan en az DF veya G notu alarak 240 AKTS kredisini tamamlamış ve AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine diploma verilir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavların son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, lisans bitirme çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenci; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların kabul edildiği tarihte mezun olmuş sayılır.

Diploma ve belgeler

MADDE 27 – (1) Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere fakülte ve programın adı belirtilmek suretiyle lisans diploması verilir. Diploma Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve AGNO’sunu gösteren mezuniyet not durum belgesi ve akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki verilir.

(3) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere, ilgili akademik yılın diploması düzenleninceye kadar geçerli ve diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(4) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift anadal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere çift anadal lisans diploması verilir.

(5) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencilere, başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini tamamlamaları durumunda ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almaya hak kazanmak için kayıtlı olunan lisans programının öğretim planındaki ilk dört yarıyılın tüm derslerinden en az DF veya G harf notu alınmış ve bu derslerin AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

(6) Üniversite tarafından verilen geçici mezuniyet belgesi ve diplomalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(7) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

(8) Öğrenimlerini normal öğrenim süresi içinde tamamlayan ve öğrenim süresince disiplin cezası almamış öğrencilerden AGNO’su 3,00 ilâ 3,49 olan öğrenciler onur; 3,50 veya daha yukarı olan öğrenci ise yüksek onur mezunu olarak tanımlanır.

İlişik kesme

MADDE 28 – (1) Öğrencinin;

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,

c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmesi ve sağlık raporunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olması,

ç) Hazırlık sınıfını iki yıl içerisinde başarıyla tamamlayamaması,

d) 30 uncu maddede yer alan ilişik kesilme aşamasına gelmesi,

durumlarında fakülte yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tebligat

MADDE 29 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin Üniversite kayıtlarında yer alan posta adresine veya öğrencinin beyan ettiği e-posta adresine gönderilerek yapılır.

Azami öğrenim süresi sonunda yapılacak işlemler

MADDE 30 – (1) Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ve hiç almadığı dersi bulunan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları (FD, FF ve K notu aldıkları) dersler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir. Yarıyıl sonu harf notu değerlendirmesi yarıyıl içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler (laboratuvar, staj, uygulama, dönem projesi, lisans bitirme çalışması ve benzeri) için ek sınav hakkı verilmez. Bu kapsamdaki dersler ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu kararı ile ÖİDB’ye bildirilir.

b) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

c) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde alınan notlar hesaba katılmaz.

ç) Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan kredili ders sayısı, hiç alınmamış dersler ile FZ, FD, FF ve K notu alınan dersler, altı veya daha fazla olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

d) Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kredili iki ila beş dersi kalanlara üç yarıyıl ek süre, ek sınavları almadan mezuniyet için kredili iki ila beş dersi kalanlara dört yarıyıl ek süre ile kayıt hakkı tanınır. Ek süreler sonunda mezuniyet için kredili birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

e) Mezuniyet için kredili bir adet dersi kalanlara sınırsız ek süre ile kayıt hakkı tanınır.

(2) Azami öğrenim süresi sonunda programın öğretim planında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gereken AGNO’yu sağlayamayanlara diledikleri derslerden sınırsız ek süre ile kayıt hakkı tanınır.

(3) Ek süre hakkı kazananlar, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek yarıyıl kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

(4) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kayıt yaptırmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Hazırlık sınıfının azami süresi sonunda, derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl boyunca eğitim-öğretim yılı başında olmak üzere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavına girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin sınava girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuruda bulunmaları gerekir. Bu sınavlara katılanlar öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz. Bu süreler sonunda Almanca yeterliğini belgeleyemeyenler tüm haklarını kaybeder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) 21/7/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.