6 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30202

YÖNETMELİK

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “en az kırk beş gün” ibaresi “en az otuz gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavda başarılı olanlardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere puan sırasına göre ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarılarına göre gerçekleştirilir.”

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, Teşekkülce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Teşekkülde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı ve yapılacak itirazların sonuçlandırılması işleri ile sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici1 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Teşekkülde 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel bakımından memur pozisyonuna atanabilmek için bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2014

29221