4 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30200

YÖNETMELİK

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2005 tarihli ve 26032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “fiilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,

ç) Sivil Savunma Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Toplam olarak 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarında en az 5 yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

d) Bilgisayar İşletmeni unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya İdarece düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika almış olmak,

3) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar kursunda başarılı olduğuna dair sertifika veya bitirmiş olduğu okullardan bilgisayar eğitimi aldığına ilişkin yazı veya belgeye (transkript) sahip olmak,

3) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

f) Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

ğ) Şoför unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14/B maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, İdarece belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdare personeli başvurabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sıhri” ibaresi “kayın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21- Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az 1 yıl veya müteakip sınava ve dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı kararı kesinleşinceye kadar, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca saklanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/12/2005

26032

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/09/2011

28055

2-

24/02/2012

28214

3-

30/07/2015

29430