3 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30199

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarında yürütülen önlisans ve lisans düzeyinde; kayıt-kabul, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,”

“Rektör ve Rektörlük: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü ve Rektörlüğünü,”

“Fakülte: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı fakülteleri,”

“Yüksekokul: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarını,”

“Senato: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde istenen belgeler ile kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptıramayan aday hakkını kaybeder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Ders kaydı/kayıt yenileme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22 – Çift anadal programı kapsamında öğrenciler kendi bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir lisans/önlisans programını aynı zamanda takip edebilirler. Çift anadal programı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, NI ve EX notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir veya birkaç dersten DC veya DD notu alan öğrenci, dersi aldığı yarıyılda tüm derslerinin akademik ortalaması 2,00 ve üzerinde ise o dersi/dersleri başarmış sayılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.