1 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30197

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kabulü ve kayıt, devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirmeleri, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Dekan: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

f) Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Beykent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Beykent Üniversitesini,

j) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Kayıt ve kabul

MADDE 5 – (1) Fakülteye kesin kayıt yaptırabilmek için ÖSYM’ce ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dâhilinde öğrenci kabul eden başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak şarttır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise öğrencinin yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Burslar

MADDE 6 – (1) Diş hekimliği burslu programlarına yerleştirilen öğrenciye sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsar. Karşılıksız olarak verilen burs, öğrenci mezun oluncaya kadar devam eder.

(2) Burslu olarak yerleştirilen öğrenci, öğrenim ücretini ödemek kaydıyla isteğe bağlı olarak hazırlık programına kaydolabilir.

(3) Burslu olarak yerleşen öğrenciler dışındaki öğrencilere de Mütevelli Heyet tarafından burs tahsis edilebilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenci normal eğitim-öğretim süresince, aldığı ders sayısına bakılmaksızın, yıllık eğitim-öğretim ücreti öder. Bu yıllık öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında alınan derslerin öğrenim ücretinin karşılığıdır.

(2) Yıllık eğitim-öğretim ücreti ve AKTS birim öğrenim ücreti, her eğitim öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencinin hazırlık eğitimi için ödeyeceği öğrenim ücreti her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Ders kayıtları, Üniversite öğrenim ücretinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ödenmesinden sonra yapılır. Üniversite öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Üniversite öğrenim ücretini ilan edilen süre içerisinde ödemeyen ve ders kaydını ilan edilen süre içerisinde tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Üniversiteye kesin kayıt

MADDE 8 – (1) Üniversiteye kesin kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar Üniversite tarafından ilan edilir. Belirlenen esasları yerine getiren aday kesin kaydını yaptırır.

(2) Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayın Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde kaydını yaptırması gerekir. Mazereti bulunan adayın kesin kayıt işlemi noter kanalıyla belirlediği vekil vasıtasıyla yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim ile İlgili Esaslar

Azami öğrenim süresi

MADDE 9 – (1) Fakültenin normal öğrenim süresi, beş yıl; azami öğrenim süresi sekiz yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre yukarıda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Öğretim yılı

MADDE 10 – (1) Öğretim yılı akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde başlar ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinden bir gün önce tamamlanır. Öğretim yılı; güz dönemi ve bahar dönemini kapsar.

(2) Öğretim yılı ile ilgili uygulama detayları akademik takvimde belirtilir ve öğretim dönemi tamamlanmadan bir sonraki öğretim döneminin akademik takvimi Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

Öğretim dili

MADDE 11 – (1) Bu programın öğretim dili Türkçe’dir.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 12 – (1) Ders AKTS kredisi, diş hekimliği diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı; TYYǒde tanımlanmış diploma düzeyi ve alanı için bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak hesaplanır. Öğretim planları; toplam 300 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Öngörülen dönemlik nominal öğrenci iş yükü 30 AKTS, yıllık nominal öğrenci iş yükü 60 AKTS kredisidir.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, laboratuvar ve preklinik uygulamalar, seminer, proje, derslik dışı çalışmalar, klinik uygulamalar ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(3) Öğretim planları TYYǒde tanımlanmış yeterlilikleri sağlamak üzere farklı AKTS kredisi büyüklüğündeki ders kategorilerinden gerekli AKTS kredilerinin toplanmasıyla tamamlanacak şekilde düzenlenir. Kategorilerdeki dersler zorunlu ve/veya seçimlik olabilir. Öğrenci, öğrenimini tamamlayabilmek için ilgili kategorilerden önceden tanımlanmış AKTS kredisi tutarındaki dersleri başarmakla yükümlüdür.

(4) Öğrencilerin, öğretim planında yer alan ders kategorilerinde esnek ve düzenli ilerlemelerini temin etmek için derslere Senato tarafından koşullar konulabilir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde öğretim programındaki bazı dersler bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(6) Klinik uygulama dersleri yerine başka bir ders alınamaz.

Öğrenci danışmanı

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran her öğrenciye Fakülte öğretim elemanlarından bir danışman atanır. Birinci yılda danışman program başkanıdır. Ara sınıf öğrencileri için programın kadrolu öğretim üyeleri, öğrenci sayıları da dikkate alınarak Dekan tarafından danışman olarak atanır. Öğrenci danışmanı, öğrencileri akademik, sosyal ve mesleki oryantasyon ile kariyer planlaması konularında yönlendirir.

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Öğrencinin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödeyip, derse yazılma işlemi yaparak kayıt yenileme işlemini tamamlaması gerekir.

(2) Öğrencinin kayıt yenilemediği, ders tekrarı yaptığı ve eksik ders almış olduğu dönemler öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, ilk iki yarıyıl derslerine öğrenci otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak yazılır.

Kayıt dondurma

MADDE 15 – (1) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok bir akademik yıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu süre tüm öğrenim süresi için iki akademik yılı aşamaz.

(2) Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan Dekanlığa iletir.

(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebi Fakülte Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(4) Fakülte Yönetim Kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav, yarıyıl sonu sınavları ve yıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Zorunlu ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının eğitim öğretim yılı başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması gerekir. Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorunlu sebeplerin yıl içerisinde meydana gelmesi halinde, öğrencinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa dilekçe ve ekleri ile birlikte başvurması gerekir.

(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi gerekir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz. Kayıt dondurma süresi dolan öğrencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği öğrenim ücreti, yeni kayıt olduğu yıla ait öğrenim ücretinden mahsup edilir.

(7) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitimini takip eden yılda ders kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders ve Ölçme Faaliyetlerinin Yapılma Esasları,

Başarı Değerlendirme ve İtiraz

Ders ve ölçme faaliyetlerinin yapılma esasları

MADDE 16 – (1) Her ders ve ders kurulu için ders, ders kurulu koordinatörü ve ilgili akademik yıl koordinatörü atanır. Ders ve ders kurulu koordinatörü ders tanım ve uygulama bilgilerini, ders kazanımlarını ve program yeterliliklerini temin edecek şekilde hazırlar. Ölçme faaliyetleri, sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması ve başarı notlarının elde edilmesi ders ve ders kurulu koordinatörü tarafından yapılır.

(2) Kurul dersleri, kurul dışı mesleki dersler ve klinik uygulamalar, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(3) Diş hekimliği alanı dışı dersler ve seçmeli dersler de en az bir ara sınav olmak üzere en az üç ölçme faaliyeti yapılması zorunludur. Bir öğrencinin mutlak başarı puanı; o derse ait dönem içi notu ile dönem sonu puanının belirli oranlarda katkısından oluşur. Dönem içi değerlendirmelerin mutlak başarı puanına katkısı %40’tan az, %70’ten fazla olamaz. Sınıfın başarı düzeyi, puanların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak harfli başarı notlarının nasıl elde edileceği Senato tarafından belirlenir.

(4) Ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, yarıyıl/yılsonu bütünleme sınavı, ders kurulu sonu sınavı, ders kurulu yılsonu genel sınavı, ders kurulu yılsonu genel bütünleme sınavı, klinik uygulamalar sonu sınavı, klinik uygulamalar sonu bütünleme sınavı tarihleri akademik takvimde belirlenen derse yazılma haftasından önce internet ortamında öğrencilere ilan edilir.

(5) Sınav tarihleri akademik takvimde Senato tarafından belirlenir. Diğer ölçme-değerlendirme yöntemlerinin tarihleri dersin koordinatörü ve öğretim elemanı tarafından belirlenerek akademik yarıyılın ilk haftası içinde internet ortamında öğrencilere duyurulur.

(6) Teorik derslere %70, laboratuvar ve klinik uygulama derslerine %80 oranında devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları, dersin öğretim elemanı tarafından dönemin son haftasında öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve devamsız öğrenciler ilan edilir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl sonu ve yılsonu sınavına giremezler. İnternet destekli olarak verilen örgün derslere kayıtlı öğrencilerin ders devam koşulları ve devam uygulama yöntemi ders koordinatörü tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında internet ortamında ilan edilir. Kurul derslerinde devamsızlık olması durumunda, öğrenci sadece devamsızlığın gerçekleştiği ders kurulu sonu sınavına giremez.

(7) Sınavlara mazeret nedeniyle katılamayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci için mazeret sınavı uygulanır. Sınav tarihi ilgili ders koordinatörü tarafından ilan edilir. Devamsızlık nedeni ile mazaret bildiren öğrencinin mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülürse devamsız olarak kabul edilmez ve sınavlara girme hakkı tanınır.

(8) Tamamen veya kısmen internet destekli uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme faaliyetlerinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınavlarda alınacak güvenlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak Senato tarafından tespit edilir.

(9) Programa ait aynı kodlu derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri ortak yapılır.

(10) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirmesine yönelik olarak yapılan dönem içi çalışma ve faaliyetlerin ölçme-değerlendirme sonuçlarını, çalışmanın yapılıp teslim edildiği tarihi takip eden en fazla beş iş günü içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek suretiyle öğrencilere ilan eder.

(11) Ara sınav, yarı yıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, ders kurulu sonu sınavı, ders kurulu yıl sonu genel sınavı, ders kurulu yıl sonu genel bütünleme sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, klinik uygulama sonu bütünleme sınavı akademik takvimde ilan edilen sınav dönemi başlamadan önce internet ortamında ilan edilir. Sınavlar programda ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır.

(12) Bir dersin, yarı yıl/yıl sonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların rakamsal notlarının öğrenci otomasyon sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sisteminden alınan iki nüsha bilgisayar çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak Dekanlığa ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından karekodun okutulması suretiyle öğrencinin transkriptine aktarılır.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından yarı yıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, ders kurulu sonu sınavı, ders kurulu yıl sonu genel sınavı, ders kurulu yıl sonu genel bütünleme sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, klinik uygulama sonu bütünleme sınavı notlarının ilanı takip eden en fazla üç iş günü içinde öğrenci otomasyon sisteminden e-dilekçe ile yapılır. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazının geçerlilik kazanması için, otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan not itiraz dilekçesinin sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir.

(2) Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazı, dekanlığın oluşturacağı ilgili ders kurul koordinatörü, dönem koordinatörü ve ders koordinatörü dâhil üç kişiden oluşan komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek, maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon raporu öğrenci otomasyon sisteminden karekodlu olarak oluşturulur. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazına ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu kararı en geç iki iş günü içinde öğrenci otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan komisyon raporu ekli olarak ilgili dekanlık/müdürlük aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından komisyon raporunun karekod okutulmak suretiyle öğrencinin otomasyon sayfasına ve transkriptine aktarılır.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 18 – (1) AGNO hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

a) AGNO hesabında ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri toplamına bölünür.

b) AGNO’nun hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Öğrenimi bitirme ve derecesi

MADDE 19 – (1) Programın öğretim planındaki bütün derslerden başarılı olmuş, 300 AKTS kredisini tamamlayarak AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine 20 nci maddede belirtilen diploma verilir.

(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren mezuniyet transkripti ve diploma eki verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık programında geçen süre hariç, diş hekimliği programlarını beş normal eğitim öğretim süresi içerisinde tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğrencilerden mezuniyet transkriptinde AGNO’su 3,50 ve daha yüksek olan öğrenciye yüksek onur belgesi; 3,00-3,49 olan öğrenciye ise onur belgesi verilir.

Diploma

MADDE 20 – (1) Beş yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği yüksek lisans diploması ve diş hekimi unvanı verilir.

(2) İlk iki yıllık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere istekleri halinde temel diş hekimliği bilimleri önlisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitimde Süreklilik ve Çeşitliliğe İlişkin Esaslar

Yatay geçişler

MADDE 21 – (1) Öğrenci kabulü ve kayıtlarında; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yatay geçiş kontenjanları Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları

MADDE 22 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı diğer bir üniversite arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir yıl ilgili üniversitelere gönderilebilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili bölüm kurulları tarafından yapılır.

Önceki öğrenmelerin tanınması ve intibak

MADDE 23 – (1) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin, öğretim planı değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak Senato tarafından tespit edilir.

(2) Önceki öğrenimlerin tanınması ile bu Yönetmelik hükümlerine göre gereken her türlü kredi transferi ve intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak Senato tarafından tespit edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 24 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 25 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan veya adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirmemiş bulunan öğrencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilir.

Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılma

MADDE 26 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurur ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu programdaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta teslim ettiği diploması verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Bu öğrenciler kayıtlı oldukları akademik yıla ait, yükümlü oldukları eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır.

Kalite süreçleri

MADDE 27 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamlılığına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.