1 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30197

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrencilerin program/ders kayıt işlemlerinde, öğretimin düzenlenmesinde, ders geçme ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Üniversitede bir eğitim-öğretim yılında yürütülecek faaliyetlerin planlandığı ve tarihlerinin belirlenerek ilan edildiği takvimi,

b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Birim: Üniversitenin bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

ç) Bölüm/program/anabilim dalı: Üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarındaki bir bölümü/programı/anabilim dalını,

d) Eğitim-öğretim planı: Bir bölüm, program veya anabilim dalında okutulan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü, mezun olunması için öğrencinin yerine getirmesi zorunlu olan diğer faaliyetleri içeren haftalık planı,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul yönetim kurulunu,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Aksaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) Rektör/Rektörlük: Aksaray Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

h) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,

ı) Transkript: Öğrencinin aldığı dersleri, bu derslerin kredi miktarlarını, her bir dersten aldığı notlar ile yarıyıl sonu ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren belgeyi,

i) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 4 – (1) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödenmesi gerekir.

(2) Belirtilen süreler içinde ilgili mevzuata göre öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenci o yarıyıl için kayıt yaptıramaz. Katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencinin, sağlık hizmetleri ve harcamaları Üniversite tarafından karşılanmaz, öğrenci belgesi ve askerlik ile ilgili öğrenci durum belgesi verilmez.

(3) Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını ödemek zorundadır.

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversite ilk kayıt için; öğrenci olma hakkını kazanan adaydan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ve Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği, adli sicil belgesi ve askerlik durumuna ilişkin beyanı istenir. Belirlenen süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, öğrenci olma hakkını kaybeder.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 6 – (1) Her öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı tarafından bir danışman öğretim elemanı görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin üzerinden ders ekletme sildirme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürelerde danışman onayı ile yapılır.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında, eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan eğitim-öğretim programı öğrencilerinin Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına girmeleri gerekir.

(2) Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Yeterlik düzeyi belirleme sınavında başarılı olamayanlar ile bu sınava girmeyenler yabancı dil hazırlık programına devam eder. Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibariyle örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile ikinci öğretim, uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili kurulun önerisi üzerine, eğitim-öğretim planlarında belirtilmek suretiyle, Senato, bir bölümün eğitim-öğretim programının yıl esasına göre düzenlenmesine veya bir dersin yıl boyu/iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, ders döneminin başlangıcı ile yarıyıl sonunda yapılan final sınavlarının başlaması arasındaki tarih aralığıdır. Bir yarıyıl en az on dört haftadır. Senato tarafından gerek görüldüğünde bu süre uzatılabilir.

(3) YÖK’ün onayı ile güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılmasına karar verilebilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Bu süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için genel sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendinde belirtilenler dışında kalan son dönem öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, bölümlerce tespit edilen süreç değerlendirmesi olan dersler hariç, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bölümlerce tespit edilen süreç değerlendirmesi olan dersler için (ç) bendi hükümleri uygulanır.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olan son dönem öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.

ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, bölümlerce tespit edilen süreç değerlendirmesi olan dersler hariç, beşe indiren son dönem öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Verilen ek süre derslerin dönemine bakılmaksızın ardı ardına uygulanır. Verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısı programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere en fazla beş olan son dönem öğrencilerine, dört yarıyıl ek süre verilir. Verilen ek süre derslerin dönemine bakılmaksızın ardı ardına uygulanır. Verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden geçerli not aldıkları halde genel akademik ortalamasının 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, genel akademik ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrencinin hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın genel sınav döneminden en geç iki hafta önce bölümüne vermesi gerekir.

f) Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrencinin, katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam etmesi gerekir. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri, birinci fıkrada belirtilen öğrenim sürelerinden sayılır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz.

(3) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan veya eğitim gördüğü programdan eşdeğer bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami sürelerinin hesaplanması, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(4) Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine ve YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hesaplanır.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim planları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Eğitim-öğretim planlarında yapılacak değişikliklerin, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatoya sunulması gerekir.

(2) Eğitim-öğretim planları, altı yıllık lisans programları için 360 AKTS, beş yıllık lisans programları için 300 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS, iki yıllık ön lisans programları için 120 AKTS kredilik dersleri ve faaliyetleri kapsar.

(3) Eğitim-öğretim planları haftalık program halinde hazırlanır ve bir akademik yıl 60 AKTS, bir yarıyıl 30 AKTS kredilik ders ve faaliyetleri kapsar.

(4) Eğitim-öğretim planları, teorik dersler ve/veya seminer, staj, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulamaları ve benzeri adlardaki diğer faaliyetleri içerir. Uygulama yapılacak dersler ile hangi uygulamaların ders sayılacağı ilgili kurulun önerisi üzerine, Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili bölüm/program/anabilim dalınca kabul edilen kuruluşlarda yapılabilir. Teorik derslerle bir bütünlük oluşturan, bu derslerin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde kabul edilen uygulamalı ders ve stajlar, ilgili birimin görevlendireceği öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır.

(6) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl alacağı zorunlu ve seçmeli dersler eğitim-öğretim planlarında gösterilir. Mezun olunması için alınması gerekli seçmeli ders sayısı, seçmeli derslerin hangi yarıyıl/yıllarda okutulacağı ve yapılması gerekli diğer faaliyetler eğitim-öğretim planlarında açıkça belirtilir.

Dersler

MADDE 13 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön şartlı, ortak zorunlu ve staj dersleri olarak eğitim-öğretim planlarında yer alır.

(2) Derslerin AKTS kredileri belirlenirken, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir AKTS kredisi, yirmi beş ilâ otuz saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir. AKTS kredileri tam sayı ile ifade edilir.

(3) Üniversitede verilen dersler şunlardır:

a) Zorunlu dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için kayıt olup, başarılı olması gereken ve eğitim-öğretim planında yer alan derslerdir.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin, mezun olabilmesi için eğitim-öğretim planında belirtilen sayıda/kredide ve belirli dersler/ders grupları arasından seçerek kayıt olup, başarılı olması gereken derslerdir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin seçmesi gerektiğine Senatoca karar verilir.

c) Ön şartlı dersler, alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan ve eğitim-öğretim planında gösterilen derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine getirilmesi gereken derslerdir. Ön şartlı dersler, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan birimlerdeki yabancı dil dersleri ile Senato tarafından belirlenen dersleri ifade eder. Ayrıca 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir.

d) Staj dersleri yarıyıl içinde veya yarıyıl tatillerinde yapılabilen derslerdir. Bu derslerin yürütülmesi ile ilgili uygulamalar eğitim-öğretim planlarında belirtilir.

Ders kayıt

MADDE 14 – (1) Birinci sınıf öğrencilerinin, kaydoldukları birimin eğitim-öğretim planının birinci ve ikinci yarıyılındaki zorunlu dersleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir. Muafiyeti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen dersler öğrencilerin ders kaydından silinir.

(2) Önceki yıllardan kayıtlı öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders kaydını yapar. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(3) Katkı payını/öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmış, ancak ders kaydını belirtilen tarihte yapamamış öğrenci, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinde danışmanı aracılığıyla ders kaydını yaptırabilir. Ders kaydını ekle-sil süresinde de yaptırmamış olan öğrenci, o yarıyıl kayıt yaptırmamış sayılır ve derslere devam edemez, sınav haklarından faydalanamaz.

(4) Ders kaydını belirtilen tarihte yapamamış öğrenim süresini aşmamış birinci öğretim programına kayıtlı öğrenci, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinde danışmanı aracılığıyla ders kaydını yaptırabilir. Ders kaydını ekle-sil süresinde de yaptırmamış olan öğrenci, o yarıyıl kayıt yaptırmamış sayılır ve derslere devam edemez, sınav haklarından faydalanamaz.

(5) Öğrencinin talebi olmadığı halde danışmanı tarafından yapılan hatalı ders silme veya ekleme durumunda, danışmanın hatalı olduğunu belirten dilekçesine istinaden eğitim- öğretimin başlamasından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar ilgili yönetim kurulunca ders ekleme veya silme işlemi yapılmasına karar verilebilir.

(6) Öğrenci, eğitim-öğretim planında her yarıyıl için belirlenmiş sayıda seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Öğrencinin, ilgili yarıyıl için belirlenmiş kredi limiti dahilinde üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla fazla sayıda seçmeli dersleri almasına, bu seçmeli dersleri diğer yarıyıllardaki seçmeli dersler yerine saydırmasına veya birden fazla seçmeli dersi birleştirerek tek bir seçmeli derse saydırmasına ilgili bölüm kurulunca karar verilir. Seçmeli derslerin saydırılması için eşit veya fazla AKTS kredili olması gerekir.

Ders alma, ekle-sil ve değiştirme işlemleri

MADDE 15 – (1) Öğrencinin öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu derslere, sonra alt yarıyıllardan almadığı derslere kayıt yaptırması gerekir.

(2) Güz veya bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavına girebilecek ve mezun olabilecek durumdaki son sınıf öğrencisi, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri içinde, danışman onayı ile bölümüne dilekçe ile başvurarak, devam şartını sağladığı ve tekrarlı olduğu sadece bir dersini o yarıyıl almayabilir.

(3) Lisans programlarında, ikinci sınıfın sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını 1,80 ve üzerine çıkarmadıkça üst yarıyıllardan ders alamaz.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin haftalık toplam AKTS kredi limiti, aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla 38 AKTS kredilik ders alabilir.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00-2,99 aralığında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla 42 AKTS kredilik ders alabilir.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve önceki yarıyıllardan kaydolmadığı veya başarısız olduğu bir dersi bulunmayan öğrenci, üst yarıyıl da dahil 45 AKTS kredilik ders alabilir.

ç) Kayıt yaptırdığı yarıyılda mezun olabilmek için gerekli tüm derslerini alarak mezuniyet aşamasında olabilecek veya tek ders sınavı ile mezun olabilecek öğrenci, danışman onayı ile bölümüne dilekçeyle başvurarak, 45 AKTS kredilik ders alabilir.

d) Yatay veya dikey geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, intibakının yapıldığı ilk iki yarıyıl için üst yarıyıllardan olmamak şartıyla, bölümünün almasını uygun gördüğü dersleri, kredi sınırına bakılmaksızın alır.

(5) Ön şartı olan derslerden başarısız olunması halinde, buna bağlı olarak alınması gereken dersler, ön şart sağlanmadığı sürece alınamaz.

(6) Ders kayıt günleri bitimine kadar, bir seçmeli derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı, Senato tarafından belirlenen sayıya ulaşmış ise, o seçmeli ders açılmış sayılır, yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan seçmeli ders açılmamış sayılır ve akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri başlangıcında kapatılır. Bu durum ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğrencilere ekle-sil günleri başlangıcında ilan edilir. Kapatılan bir seçmeli derse kayıt yaptırmış olan öğrenci, ekle-sil günleri içinde, açılması kesinleşmiş diğer seçmeli dersler arasından başka bir seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Danışmanlar, açılması kesinleşmiş bir seçmeli dersi, ekle-sil günlerinde, öğrenciye bıraktırma işlemiyle, belirlenen sayının altına düşüremezler, öğrencinin bu yöndeki talebine onay veremezler. İlgili bölüm başkanlığı eğitim-öğretim planında, öğrencinin alması zorunlu olduğu sayıdaki seçmeli dersi/dersleri, seçen öğrenci sayısına bakılmaksızın açmak zorundadır.

(7) Seçmeli bir dersi tekrar alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine başka bir seçmeli dersi alabilir, ancak yeni aldığı ders için devam zorunluluğu ortadan kalkmaz. Öğrenci kayıtlı olduğu bölüm kurulunun onayıyla üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla  farklı birimdeki dersler arasından da, eşit veya fazla AKTS kredili seçmeli dersi alabilir.

(8) Öğrenci kayıtlı olduğu bölüm kurulunun onayıyla, kayıt olduğu yarıyılda açılmayan zorunlu derslerini üst yarıyıllardan olmamak üzere AKTS kredi limitleri dahilinde, ders içeriği, AKTS kredisi eşit veya fazla olmak kaydıyla aynı birimin bir başka bölümünde açılan zorunlu derslerden alabilir. Ancak kayıt yaptırdığı yarıyılda mezun olabilecek durumda olan öğrenci, bölüm kurulunun onayıyla kayıt olduğu yarıyılda açılmayan zorunlu derslerini AKTS kredi limitleri dahilinde, ders içeriği, AKTS kredisi eşit veya fazla olmak kaydıyla farklı birimde açılan zorunlu derslerden alabilir.

(9) Dikey geçiş, yatay geçiş, ek kontenjan ile yerleşen veya muafiyet durumu olan öğrenciler hariç, akademik takvimde belirtilen günlerden sonra, hiçbir şekilde ders alma işlemi yapılamaz.

(10) Muafiyet, intibak veya müfredat değişikliği durumları hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinden sonra hiçbir şekilde ders silme işlemi yapılamaz.

(11) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Bu derslerin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

Derslere devam

MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına giremez. Bu sınavlara giren öğrencinin notu iptal edilir.

(2) Tekrar alınan derslerin teorik kısmı için önceki yarıyıllarda devam şartı yerine getirilmiş ise, ilgili yönetim kurulunca aksi yönde bir karar alınmadıkça, devam şartı aranmaz ancak uygulama kısmı için devam şartı aranır.

(3) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda ulusal/uluslararası düzeyde Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsil eden öğrenci için, izinli olduğu sürelerde devam şartı aranmaz; ancak bu şekildeki izinlerin toplamı bir yarıyılın % 70’inden fazla olamaz. Bunların dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süreler, devamsızlık süresine dahil edilir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 17 – (1) Öğrenci, ilgili yönetim kurulundan önceden izin almak şartıyla, özel öğrenci olarak yurt içindeki diğer üniversitelerden eğitim-öğretim planındaki zorunlu dersler için eşdeğer olanları, seçmeli dersler için izin verilen dersleri alabilir ve bu derslerden aldığı notları bir sonraki yarıyılın final sınavları sonuna kadar transkriptine işletir. Bu şekilde alınan zorunlu ve seçmeli dersler eğitim-öğretim planındaki derslerin, adı ve koduyla transkriptine işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, ilgili bölüm başkanlığınca 20 nci maddedeki notlara dönüştürülür.

(3) Diğer üniversiteden Farabi programından veya özel öğrenci olarak alınan derslerin yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 ise öğrencinin diğer üniversiteden almış olduğu şartlı başarı notları DC veya DD ise, C notuna dönüştürülür.

(4) Yaz okulunda alınan şartlı başarı notları DC veya DD, başarısız sayılır.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, ilgili kurul kararı ile yarıyıl içinde yapılan çalışmalar, uygulamalar veya ödevler yazılı sınav yerine geçebilir. Senato tarafından sınavların yapılış şekli belirlenebilir.

(2) Birinci ve ikinci öğretim yürütülen bir bölümde, aynı öğretim elemanı tarafından verilen aynı derslerin sınavları birlikte yapılır. Ancak sınavların birlikte değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine dersin sorumlu öğretim elemanınca karar verilir.

(3) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, yarıyıl sonu tek ders sınavı, ek sınav, sınırsız sınav ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav, yarıyıl sonundan önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan sınavdır. Eğitim-öğretim planında yer alan her ders için her yarıyılda en az bir kez ara sınav yapılır. Aynı yarıyıldaki derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir. Ara sınav programı ilgili yarıyıldaki ilk ara sınav tarihinden en az bir hafta öncesine kadar ilgili birim tarafından ilan edilir. Mazeretsiz ara sınava girmeyen öğrenci, o ara sınavdan sıfır notu almış sayılır. Raporlu olduğu günlerde ara sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

b) Mazeret sınavı, sadece ara sınav yerine kullanılır. Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretini belgeleyerek, ara sınavların bitimini takip eden üç iş günü içinde ilgili bölümüne yazılı olarak başvurur. Süresi içinde başvurmayan öğrencinin mazereti geçersiz sayılır. İlgili yönetim kurulu, en geç, ara sınavların bitimini takip eden beşinci iş gününde mazeretleri karara bağlar. İlgili yönetim kurulu öğrencinin mazeretini geçerli bulması halinde, öğrencinin mazeretli olduğu günlerdeki tüm ara sınavları için, final sınavlarının başlamasından önce belirlenecek bir tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci o ara sınavdan sıfır notu almış sayılır. Mazeret sınavı için tekrar mazeret beyan edilemez.

c) Final sınavı, ilgili dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınava sadece dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girebilir. Ancak, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen dersler için, dönem içi uygulamasından başarısız olan öğrenci, o derslerin final sınavına giremez. Final sınavına her ne sebeple olursa olsun girmeyen öğrenci, o dersten sıfır notu almış sayılır. Final sınavının mazereti bütünleme sınavıdır, dolayısıyla ayrıca bir mazeret sınavı yapılmaz.

ç) Bütünleme sınavı, final sınavına girebilme şartlarını taşıyan ve final sınavı sonucuna göre, dersten başarılı olamayan veya final sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Ayrıca final sınavı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler de ilgili birim öğrenci işlerine akademik takvimde final sınavı notları ilanının son gününü takip eden üç iş günü içinde dilekçe ile başvurmak kaydı ile bütünleme sınavına girebilir ancak bu öğrencilerin final sınavı notu geçersiz sayılır ve bütünleme sınavından aldıkları not geçerli olur. Not yükseltmek amacıyla dilekçe vererek bütünleme sınav listelerine dahil olan öğrencilerden, bütünleme sınavlarına girmeyenlerin bütünleme sınav notu sıfır sayılır. Öğrenci bütünleme sınavı için mazeret beyan edemez. Bölüm kurullarınca süreç değerlendirmesi gerektirdiği tespit edilen dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Süreç değerlendirmesi gerektirdiği tespit edilen dersler yarıyıl başında bölümlerce öğrencilere duyurulur, ayrıca Rektörlüğe bildirilir.

d) Yarıyıl sonu tek ders sınavı, final sınavına girme şartını yerine getirmiş olduğu halde, eğitim-öğretim yarıyılları dışında yapılan zorunlu staj dersleri hariç olmak üzere, mezun olabilmesi için tek dersi kalan öğrenciye yapılan sınavdır. Bu durumdaki öğrenci, dilekçeyle başvurması halinde, ilgili bölüm kurulu kararıyla akademik takvimde belirtilmiş olan tarihte, yarıyıl sonu tek ders sınavına girer. Bu sınavda ara sınav notu aranmaz, en az CC notu almak başarılı olmak için yeterlidir. Başarılı olamayan öğrenci, takip eden yarıyılda katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Bu durumdaki öğrenci takip eden yarıyılda dilekçe vermek şartıyla aynı dersten yarıyıl sonu tek ders sınavına tekrar girebilir. Bölüm kurulunca süreç değerlendirmesi gerektirdiği tespit edilen dersler için yarıyıl sonu tek ders sınavı yapılmaz. Süreç değerlendirmesi gerektirdiği tespit edilen dersler yarıyıl başında bölümlerce öğrencilere duyurulur, ayrıca Rektörlüğe bildirilir.

e) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için belirlenen bir tarihte, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri için, birinci yarıyılın en geç ikinci haftasında bir sefere mahsus yapılan sınavlardır. Yeni açılan programlarda/bölümlerde öğrencilerin tümü ek yerleştirme ile gelmiş ise kayıtların sona erdiği tarihten itibaren iki hafta içinde muafiyet sınavları yapılır. Muafiyet sınavlarında başarılı olmak için en az 60 notu almak yeterlidir. Başarısız olan öğrenci dersi ilgili yarıyıllarda almak zorundadır.

f) Ek sınav, azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere sınava girme koşullarını yerine getirerek başarısız oldukları dersler için yapılan sınavdır. Öğrenciler ek sınav haklarını akademik takvimde belirtilen tarihlerde kullanırlar. Bu sınavlarda en az CC notu alan öğrenci başarılı sayılır.

g) Sınırsız sınav, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri ile verilen sınav hakkıdır. Sınırsız sınav hakları derslerin açıldığı yarıyılların final sınav döneminde kullanılır. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler ders kaydı yaptırmazlar ve sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak ders başına katkı payı/öğrenim ücreti ödemeye devam ederler. Bu sınavlarda en az CC notu alan öğrenci başarılı sayılır.

(4) Final ve bütünleme sınav programı, bu sınavların başlangıcından en geç bir hafta önce ilgili birim tarafından ilan edilir.

(5) Öğrenci sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgesi ile istenecek diğer kimlik belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(6) Sınavların düzeni ilgili birimce sağlanır. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran veya kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır (0) notu verilir ve ilgili öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(7) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl ilgili birimin öğrenci işleri tarafından saklanır.

(8) Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile resmi tatiller hariç, cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(9) Sınavların değerlendirmesi 100 tam not üzerinden yapılır.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, dersin ham başarı notu esas alınarak bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir dersin ham başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının veya bütünleme sınavının %60’ının toplanması ile belirlenir ve 20 nci maddede, açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından birine dönüştürülerek ders başarı notu halini alır.

(3) Bir dersten, devamsızlık nedeni ile final sınavına giremeyen öğrencinin final sınavı notu DZ olarak girilir ve ders başarı notu DZ olur.

(4) Bir dersin ham başarı notunun 35’in altında olması halinde ders başarı notu FF olur.

(5) Bir dersin final veya bütünleme sınavından 40’ın altında bir puan alan öğrencinin ara sınav notuna bakılmaksızın ders başarı notu FF olur.

(6) Bir yarıyıldaki başarı durumu, 22 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması ile belirlenir.

Notlar ve katsayılar

MADDE 20 – (1) Ders başarı notlarının katsayıları aşağıda belirtildiği gibi uygulanır:

Notlar           Katsayılar

AA                   4,00

BA                   3,50

BB                    3,00

CB                    2,50

CC                    2,00

DC                   1,50

DD                   1,00

FD                    0,50

FF                    0,00

(2) Ayrıca diğer harf notlarından DZ; devamsız, BL; başarılı, BZ; başarısız, M; muaf anlamındadır.

Ders başarı notlarının değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Final sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu BL, AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birisi ise öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(2) Final sınavı sonunda bir dersin ders başarı notu DZ ise, öğrenci, o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır ve bütünleme sınavına giremez.

(3) Final sınavı sonunda bir dersin ders başarı notu BZ, DD, FD veya FF olan öğrenci o ders için bütünleme sınavına girer.

(4) Final sınavı sonunda hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci, o yarıyıl, final sınavı sonucuna göre ders başarı notu DC olan derslerinden de başarılı sayılır. Bu sonuç, C olarak transkripte işlenir. C notunun katsayısı DC notunun katsayısına eşittir.

(5) Final sınavı sonunda hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci, o yarıyıl, ders başarı notu DC olan derslerinden bütünleme sınavına girer.

(6) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu BL, AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birisi ise öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(7) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu BZ, DD, FD veya FF ise öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(8) Bütünleme sınavı sonunda, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci, o yarıyıl, bütünleme sınavı sonucuna göre ders başarı notu DC olan derslerinden de başarılı sayılır. Bu sonuç, C olarak transkripte işlenir. C notunun katsayısı DC notunun katsayısına eşittir.

(9) Bütünleme sınavı sonunda, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci, o yarıyıl, bütünleme sınavı sonucuna göre ders başarı notu DC olan derslerinden de başarısız sayılır.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Öğrencinin başarı durumu, yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması ile belirlenir. Hesaplamalarda bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Ağırlıklı not, bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan ders başarı notunun 20 nci maddede belirtilen katsayısının çarpımı ile hesaplanır.

(3) Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması, o yarıyıl kayıt olunan derslerin ağırlıklı notlarının toplamının derslerin AKTS kredileri toplamına oranıdır. M, BL ve BZ notu verilen dersler bu hesaba dahil edilmez.

(4) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin bulunduğu yarıyıla kadar kayıt olduğu dersler için geçerli en son ders başarı notuna göre hesaplanmış ağırlıklı notlarının toplamının derslerin AKTS kredileri toplamına oranıdır. M, BL ve BZ notu verilen dersler bu hesaba dahil edilmez.

(5) Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden aldığı en son ders başarı notları, ağırlıklı not hesabında geçerli ders başarı notları olarak kullanılır.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 23 – (1) Ara sınav sonuçları final sınavlarından en geç üç hafta önce ve mazeret sınav sonuçları final sınavlarından en geç bir hafta önce ilan edilir.

(2) Final ve bütünleme sınav sonuçları en geç Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının belirttiği tarihlerde ilan edilir.

(3) Öğrenciler sınav sonuçlarına akademik takvimde belirtilen ilan tarihinin son gününü takip eden ilk iş gününden itibaren üç iş günü içinde, maddi hata gerekçesi ile ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre içinde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından not değişikliği talep edilebilir. İtiraz, ilgili bölüm başkanlığınca, bölümün öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi olan iki kişiden oluşturulan bir komisyonca iki iş günü içinde incelenir. Maddi hatanın tespiti halinde, notun düzeltilmesine ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

Ders tekrarı

MADDE 24 – (1) 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenciler hariç, eğitim-öğretim planında yer alan zorunlu bir dersten başarısız olanlar, o dersten başarılı oluncaya kadar, dersin açıldığı yarıyıllarda tekrar kayıt olmak zorundadır.

Ders muafiyeti

MADDE 25 – (1) Ders muafiyeti işlemleri ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(2) Muaf tutulan derslerin notları 20 nci maddede belirtilen notlara dönüştürülür. Bu notlar öğrencinin transkriptine işlenir.

(3) Öğrencinin bir dersten muaf olabilmesi için başarılı olduğu dersin, eğitim-öğretim planındaki bir derse AKTS kredisi ve içerik yönünden denk olması gerekir. Muaf olunacak dersin AKTS kredisi, eğitim-öğretim planında denk tutulacak dersin AKTS kredisinden az olamaz. Birden fazla başarılı olunmuş dersler birleştirilerek eğitim-öğretim planındaki bir derse AKTS kredi ve içerik yönünden denk olması sağlanabilir. Ortak zorunlu derslerin muafiyeti için AKTS kredi denkliğine bakılmaksızın eğitim-öğretim planındaki ilgili dersin AKTS kredisine denk sayılabilir.

Yatay/dikey geçişler ve daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş olmak

MADDE 26 – (1) Üniversite içinden veya diğer üniversitelerden yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Dikey geçişler, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrencinin ders muafiyet işlemleri 25 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir. Öğrencinin intibakının yapılacağı yarıyıl, muaf tutulacağı dersler ve o yarıyıl için alacağı tüm dersler ilgili yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş ve Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılının güz/bahar yarıyılında muaf olma isteğiyle, ilgili bölüme akademik takvimde belirtilen süreler içinde yazılı olarak başvurması gerekir. Ek yerleştirme ile gelen öğrenciler için bu süre kayıtların bittiği günü takip eden beş iş günüdür. Öğrenci başvurusunda, muaf tutulmak istediği dersleri ve bu dersler yerine kredi sınırları dahilinde almak istediği dersleri de belirtir. Başvurular ilgili bölüm kurulu tarafından başvuru süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Öğrencinin hangi yarıyıla intibakının yapılacağı, muaf tutulacağı dersler ve o yarıyıl için kredi sınırları (30 AKTS) dahilinde alacağı tüm dersleri ilgili kurul kararı ile belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrenciler ve öğrenci değişim programları

MADDE 27 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabulü, YÖK ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl anlaşma yapılan üniversitelere gönderilebilir. Bu şekilde giden öğrencilerin ilgili yarıyılları birbirine denk sayılır.

(3) Öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler bölüm koordinatörü tarafından belirlenir. Öğrencinin bu şekilde aldığı derslerin eğitim-öğretim planındaki dersler ile eşdeğerliği ve not denkliği ilgili birim tarafından yapılır. Ancak öğrencinin o yarıyılın önceki yarıyıllarına ait alttan dersi/dersleri var ise, ilgili bölüm öğrencinin o dersi/dersleri döndüğünde tekrar almasına karar verebilir.

(4) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi not döküm cetveline işlenir. Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

(5) AKTS’ye dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi YÖK tarafından belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

İlişik kesme

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı veya eksik belge verdiğinin anlaşılması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumda olan öğrenci mezun olsa bile aldığı mezuniyet belgeleri iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.

ç) Öğrencinin 11 inci maddede belirtilen süreler içerisinde öğrenimini tamamlayamaması durumunda ilişiği kesilir.

Yan dal programları

MADDE 29 – (1) Yan dal programları ilgili birimin önerisi ve Senatonun onayı ile açılır. Yan dal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir ve ilgili birimlerin işbirliği ile yürütülür.

Çift anadal programı

MADDE 30 – (1) Çift anadal programı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretler ve Diplomalar

Mazeretler

MADDE 31 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Kayıt dondurma mazeretinin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, belgeleriyle beraber ilgili yarıyılın başlamasından itibaren otuzuncu gün sonrasına kadar ilgili birime öğrenci tarafından bildirilmesi gerekir. Beklenmedik durumlar, ani bir hastalık, sağlık sorununun sürekli olması durumunda sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporları kayıt dondurma başvuru süresinin dışında tutulur. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin; sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ağır hastalığı ve bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi.

d) Birinci derece yakınlarının vefat etmiş olması.

e) Ekonomik sebeplerle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu resmi belgelerle ispatlaması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin eğitim ve öğrenimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve bu süre içerisinde Üniversiteye devam edememe durumunda kalması.

ğ) Uluslararası spor müsabakalarında ili, Üniversiteyi ya da Türkiye’yi temsil etmesi ve mazeretinin ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi.

h) İlgili birim yönetim kurulunun kabul edeceği diğer mazeretler.

Mazeretlerle ilgili işlemler

MADDE 32 – (1) Mazereti ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen öğrenciler ancak mazeret haklarından faydalanabilir.

(2) Öğrenci, mazeretinin bitiminde katkı payını/öğrenim ücretini ödeyip ders kaydını yaparak öğrenimine devam eder. Ancak; sağlık raporu ile izin kullananlar aynı usulle öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını belgelemeleri gerekir.

(3) Öğrenci her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla normal öğrenim süresinin yarısı kadar izin kullanabilir ve kayıt dondurulabilir. İzin, normal öğrenim süresi içinde kullanılabilir ve izin süresi azami öğrenim süresine dahil değildir.

Diplomalar

MADDE 33 – (1) Meslek yüksekokulu mezunları için ön lisans, fakülte ve yüksekokul mezunları için lisans, diploması verilir. Diplomalar her düzey için farklı, ancak Üniversitenin bütün birimlerinde müşterek olacak şekilde düzenlenir.

(2) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin eğitim-öğretim planında belirtilen ve alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünden başarılı olması, varsa staj yükümlülüğünü yerine getirmiş olması ve mezuniyet not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) Mezuniyet not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(4) Mezuniyet not ortalaması 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(5) Final sınavlarında mezun olanlara final sınavlarının bitimini takip eden ilk iş günü, bütünleme sınavları sonunda mezun olanlara bütünleme sınavlarının bitimini takip eden ilk iş günü, staj sonunda mezun olanlara ise, stajını bitirdiği günü takip eden ilk iş günü mezuniyet tarihi olarak belirlenir.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(7) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybeden kişi başvuru dilekçesi, gazetede yayımlanmış kayıp ilanı, onaylı fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, iki adet vesikalık fotoğraf ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Kayıptan dolayı öğrenciye yeniden diploma düzenlenir ve ikinci nüsha olduğu belirtilir. Diplomasını ikiden fazla kaybedenlere diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüsha olarak diploma düzenlenir.

Lisans programlarının ilk iki yılını tamamlayanlar için ön lisans diploması

MADDE 34 – (1) Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin ön lisans diploması alabilmesi veya bir meslek yüksekokuluna intibak ettirilmesi; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel öğrenciler

MADDE 35 – (1) Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülenler, bilgilerini artırmak amacıyla ilgili yönetim kurulu kararıyla ders alabilirler. Bu kişiler yazıldığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki kişilere diploma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir. Dersleri izlemeye yeterli görülenler Rektörlükçe belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini öderler.

(2) Diğer üniversite öğrencileri, üniversitelerinin ilgili kurullarının kararı ile Üniversitenin ilgili birimine akademik takvimde belirtilen süre içerisinde başvurmaları durumunda, başvuru yaptığı ilgili yönetim kurulu kararıyla, özel öğrenci olarak ders alabilirler Bu öğrenciler yazıldığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir.

(3) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilenler özel öğrenci olarak kabul edilmez.

Ağırlıklı not yükseltme

MADDE 36 – (1) Lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı olan son sınıf öğrencisi, mezuniyet notunu yükseltebilmek amacı ile daha önce başarmış olduğu en fazla dört dersine, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri bitimine kadar danışman onayı ile ilgili bölümüne dilekçeyle başvurmak şartıyla, ön lisans için üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda, lisans için yedinci ve sekizinci yarıyıllarda, 15 inci maddede belirtilen kredi limitleri dahilinde tekrar kayıt olabilir. Öğrenci, bu şekilde kaydolduğu derslerin vize sınavları ile final veya bütünleme sınavlarına girmek zorundadır. Bu sınavlar sonunda aldığı ders başarı notları, transkriptine en son ders başarı notları olarak kaydedilir. Öğrenci, bu derslerden herhangi birinde başarısız olduğu takdirde, o dersi başaramamış sayılır ve sonraki yarıyıllarda o derse kayıt yaptırmak zorundadır.

Disiplin işleri

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılır.

(2) Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiklerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitede kayıtlı adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversiteye 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilere bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri yerine aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Eğitim-öğretim planları, ortak zorunlu dersler dışında, toplamda, beş yıllık lisans programları için en az 160, dört yıllık lisans programları için en az 128, iki yıllık ön lisans programları için en az 64 kredilik dersleri kapsar.

b) Eğitim-öğretim planları haftalık program halinde hazırlanır ve toplam kredisi, ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere en az 15 ve en çok 22 kredi olacak şekilde dersler düzenlenir. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda ancak Senato kararı ile değişebilir.

c) Bir dersin kredisi o dersin haftalık programda diğer ders ve faaliyetlere göre ağırlığını belirtir. Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders bir kredidir. Laboratuvar uygulamaları, klinik uygulamalar, seminer, dönem projesi, bitirme ödevi ve benzeri adlar altında yapılan diğer faaliyetlerin kredisi beş krediyi aşmamak üzere ilgili birimin teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenir. Krediler tam sayı ile ifade edilir.

ç) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla o yarıyıl için belirlenmiş kredi limitinin %25 fazlasına kadar kredilik ders alabilir.

d) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00-2,99 aralığında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla o yarıyıl için belirlenmiş kredi limitinin %35 fazlasına kadar kredilik ders alabilir.

e) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve önceki yarıyıllardan kaydolmadığı veya başarısız olduğu bir dersi bulunmayan öğrenci, bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredi limitinin %50 fazlasına kadar üst yarıyıldan da ders alabilir.

f) Kayıt yaptırdığı yarıyılda tüm derslerini alarak mezuniyet aşamasında olabilecek öğrenci, danışman onayı ile birimine dilekçeyle başvurarak, o yarıyıl için belirlenmiş kredi limitinin %50 fazlasına kadar kredilik ders alabilir.

g) Kredi miktarlarının hesaplanması sırasında, noktanın sağındaki ondalık sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır.

ğ) Ders başarı notlarının katsayıları aşağıda belirtildiği gibi uygulanır:

Notlar                 Katsayılar

AA                         4,00

BA                         3,50

BB                          3,00

CB                          2,50

CC                          2,00

DC                         1,50

DD                         1,00

FD                          0,50

FF                          0,00

BL: Kredisiz dersler için başarılı.

BZ: Kredisiz dersler için başarısız.

DZ: Devamsız.

M: Muaf; Üniversiteye kayıt olan öğrenciye önceden almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler ile muafiyet sınavı sonucunda başarılı olunan dersler için verilir.

h) Final sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu, AA, BA, BB, CB, CC veya BL notlarından birisi ise öğrenci o dersi başarmış sayılır.

ı) Final sınavı sonunda bir dersin ders başarı notu DD, FD, FF veya BZ olan öğrenci o ders için bütünleme sınavına girer.

i) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu, AA, BA, BB, CB, CC veya BL notlarından birisi ise öğrenci o dersi başarmış sayılır.

j) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu, DD, FD, FF veya BZ ise öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

k) Kredisiz dersler ile ortak zorunlu derslerin ders başarı notları BL ve BZ notları ile değerlendirilir.

l) Ağırlıklı not, bir dersin kredisi ile o dersten alınan ders başarı notunun (ğ) bendinde belirtilen katsayısının çarpımı ile hesaplanır.

m) Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması, o yarıyıl kayıt olunan derslerin ağırlıklı notlarının toplamının derslerin kredileri toplamına oranıdır. Ortak zorunlu dersler, M notu verilen dersler ve kredisiz dersler bu hesaba dahil edilmez.

n) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin bulunduğu yarıyıla kadar kayıt olduğu dersler için geçerli en son ders başarı notuna göre hesaplanmış ağırlıklı notlarının toplamının derslerin kredileri toplamına oranıdır. Ortak zorunlu dersler, M notu verilen dersler ve kredisiz dersler bu hesaba dahil edilmez.

(2) Üniversiteye 2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilere aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş ve Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumundan aldığı ve başarılı olduğu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle ilgili birime akademik takvimde belirtilen süreler içinde yazılı olarak başvurabilir. Bu sürede başvurmayan öğrencinin muafiyet talebi dikkate alınmaz. Ek yerleştirme ile gelen öğrenciler için bu süre kayıtların bittiği günü takip eden beş iş günüdür.

b) Öğrenci başvurusunda, muaf tutulmak istediği dersleri ve bu dersler yerine kredi sınırları dahilinde almak istediği dersleri de belirtir. Başvurular ilgili birim kurulu tarafından başvuru süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Öğrencinin hangi yarıyıla intibakının yapılacağı ve alacağı tüm dersleri gösteren ilgili birim kurul kararları öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilir.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin intibak iş ve işlemlerinde Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.